Harmonogramy:

Harmonogram-realizacji-projektu


Mobilne Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość” Kamilla Buczkowska we współpracy z instytucją szkolącą Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość” nr RPLD.09.01.01-10-B052/17 realizowanego na terenie województwa łódzkiego.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dofinansowanie Projektu z UE: 955 141,16 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.10.2017 r. do 31.12.2018 r.


Informacje o projekcie:
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wg KC w województwie łódzkim, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich pozostających bez zatrudnienia. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Udział w projekcie jest bezpłatny!
Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
• Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) i pakiet usług podstawowych (fryzjer, stylista, kosmetyczka)
• Wsparcie indywidualne: doradcy zawodowego, psychologa, doradcy prawnego
• Treningi kompetencji społecznych
• Grupowe poradnictwo zawodowe
• Płatne szkolenia zawodowe w oparciu o predyspozycje i zainteresowania uczestnika
• 3 -miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 997,40 zł /mc)


Kto może wziąć udział w projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe w województwie łódzkim, pochodzące wyłącznie z obszarów wiejskich (wg KC), które spełniają następujące kryteria:

– pow. 18 roku życia,
– bierne zawodowo,
– zarejestrowane bezrobotne z III profilem pomocy,
– osoby z niepełnosprawnościami.


Jak można zapisać się do projektu:
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem.
Organizator przewiduje dwie edycje.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 733 850 249
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Dokumenty do pobrania:

deklaracja uczestnictwa

formularz

oświadczenie uczestnika

1. REGULAMIN REKRUTACJI CSTP

2. REGULAMIN UCZESTNICTWA CSTP

3. REGULAMI ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU