AKTUALNOŚCI

09.08.2018

Szanowni Państwo

Poniżej wyniki procedury odwoławczej o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

>Lista rankingowa wniosków w ramach procedury odwoławczej o przyznanie środków na rozpoczęcie


25.07.2018

Szanowni Państwo,

Osoby z listy rezerwowej mają możliwość odwołania od decyzji KOW w terminie do 03.08.2018 r. Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach w Biurze Projektu przy ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła.


25.07.2018

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Szanowni Państwo,

Przekazujemy wyniki ocen Komisji Oceny Wniosków. Informujemy iż w I turze ocen przyznanych zostało 34 środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej. Osoby z listy rezerwowej mają możliwość odwołania od decyzji KOW.


29.06.2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA BIZNESPLANU:

Biznesplany składamy w DWÓCH EGZEMPLARZACH (dwa oryginały).

Każdy egzemplarz powinien być trwale spięty, własnoręcznie podpisany czytelnym podpisem na ostatniej stronie, opatrzony datą oraz zaparafowany na każdej stronie.

Do dwóch egzemplarzy należy załączy (Dokumenty do pobrania poniżej):

  • Kopia nadania numeru REGON Uczestnikowi projektu*,
  • Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS*
  • Kompletny Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa
  • Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis jaką Uczestnik otrzymał w ciągu 2 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy lub zaświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  • Wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji
  • Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

* Dokumenty należy dostarczyć po dokonaniu czynności związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorstwa.

Tylko dokumenty kompletne i przygotowane według powyższej instrukcji będą dopuszczane do procedury oceny formalnej i merytorycznej.

Przypominamy o konieczności wskazania w biznesplanie kodów PKD zgodnych z działalnościami w zakresie Odnawialnych Źródłach Energii lub branż w ramach Smart Specialisation, w przypadku kiedy dana działalność wpisuje się w powyższe branże. Informacje dotyczące branż Smart Specialisation znajdziecie Państwo pod adresem: http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/006/579/original/8.19_Sekcje_PKD_przyporządkowane_do_obszarów_inteligentnych_specjalizacji_Wielkopolski_oraz_obszary_innowacji_międzybranżowych.pdf?1496055682

W związku z realizacją projektu: „DOBRY START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2” informujemy,  iż ostateczny termin składania biznesplanów upływa w dniu 16.07.2018 r. Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach w terminie do 16.07.2018 r. w Biurze Projektu przy ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła.


04.06.2018

Dodatkowa rekrutacja uczestników projektu

W dniu 07.06.2018 odbędzie się dodatkowa rekrutacja uczestników projektu „Dobry start w przedsiębiorczość 2”


Rekrutacja uczestników projektu

W dniach 01.03.2018 – 30.04.2018 odbędzie się rekrutacja uczestników projektu „Dobry start w przedsiębiorczość 2”

Etapy rekrutacji:

  • ocena formularza rekrutacyjnego zawierającego opis pomysłu na działalność gospodarczą
  • ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez rozmowę z doradcą zawodowym

Po zakończeniu rekrutacji każda z osób zostanie poinformowana o umieszczeniu jej na Liście osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym lub Liście rezerwowej.Informacja o projekcie
Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. realizuje projekt „Dobry start w przedsiębiorczość 2” dofinansowany z Funduszy Europejskich, który jest skierowany do 50 osób bezrobotnych, lub biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze województwa wielkopolskiego, które w okresie ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.


Kto może wziąć udział w projekcie
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo od 30 roku życia, które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu cywilnego na obszarze województwa wielkopolskiego.


Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. do 31.09.2019 r. na terenie województwa wielkopolskiego


Jednocześnie, do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które oprócz spełnienia ww. kryterium, należą do jednej z następujących grup:
• osoby długotrwale bezrobotne (przebywającą bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, licząc od dnia przystąpienia do projektu),
• osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie średnim),
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami.


Na etapie rekrutacji i przy przyznawaniu dotacji preferowane będą działalności gospodarcze w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz branżach o największym potencjale rozwojowym lub/i branżach strategicznych dla regionu.


Dokumenty do pobrania:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 18.06.2018

BIZNESPLAN

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

KARTA OCENY BIZNESPLANU

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZZWROTNEJ DOTACJI

WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 11.06.2018

Wstępny formularz rekrutacyjny

Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego

Regulamin rekrutacji Uczestników