AKTUALNOŚCI

Rekrutacja uczestników projektu

W dniach 01.03.2018 – 30.04.2018 odbędzie się rekrutacja uczestników projektu „Dobry start w przedsiębiorczość 2”

Etapy rekrutacji:

  • ocena formularza rekrutacyjnego zawierającego opis pomysłu na działalność gospodarczą
  • ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez rozmowę z doradcą zawodowym

Po zakończeniu rekrutacji każda z osób zostanie poinformowana o umieszczeniu jej na Liście osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym lub Liście rezerwowej.Informacja o projekcie
Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. realizuje projekt „Dobry start w przedsiębiorczość 2” dofinansowany z Funduszy Europejskich, który jest skierowany do 50 osób bezrobotnych, lub biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze województwa wielkopolskiego, które w okresie ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.


Kto może wziąć udział w projekcie
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo od 30 roku życia, które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu cywilnego na obszarze województwa wielkopolskiego.


Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. do 31.09.2019 r. na terenie województwa wielkopolskiego


Jednocześnie, do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które oprócz spełnienia ww. kryterium, należą do jednej z następujących grup:
• osoby długotrwale bezrobotne (przebywającą bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, licząc od dnia przystąpienia do projektu),
• osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie średnim),
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami.


Na etapie rekrutacji i przy przyznawaniu dotacji preferowane będą działalności gospodarcze w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz branżach o największym potencjale rozwojowym lub/i branżach strategicznych dla regionu.


Dokumenty do pobrania:

Wstępny formularz rekrutacyjny

Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego

Regulamin rekrutacji Uczestników