Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. we współpracy z instytucją szkolącą

Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do udziału w projekcie „Lepsze jutro 2” nr RPLD.09.01.02-10-0029/17 realizowanego na terenie województwa łódzkiego.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 633 503,04 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.10.2017 r. do 31.05.2019 r.


Informacje o projekcie:
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 90 osób (50 kobiet i 40 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących w województwie łódzkim, wyłącznie na Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (ŁOM) tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski (wg KC). Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Udział w projekcie jest bezpłatny!


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
• Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) i pakiet usług podstawowych (fryzjer, stylista, kosmetyczka)
• Wsparcie indywidualne: doradcy zawodowego, psychologa, doradcy prawnego
• Jobcoaching mający na celu wspieranie rozwoju personalno-zawodowego
• Treningi kompetencji społecznych
• Płatne szkolenia zawodowe w oparciu o predyspozycje i zainteresowania uczestnika
• 5 – miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 997,40 zł /mc)


Kto może wziąć udział w projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe w województwie łódzkim, wyłącznie na Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (ŁOM) tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski (wg KC), które spełniają następujące kryteria:

– pow. 18 roku życia,
– bierne zawodowo,
– zarejestrowane bezrobotne z III profilem pomocy,
– osoby z niepełnosprawnościami.


Jak można zapisać się do projektu:
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem.
Organizator przewiduje dwie edycje.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 733 850 249
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

1 REGULAMIN REKRUTACJI LJ2

2 REGULAMIN UCZESTNICTWA LJ2

3 REGULAMI ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU LJ2