HARMONOGRAMY:

Harmonogram-realizacji-projektu

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z. o.o. zaprasza do udziału w projekcie:

NOWE ROZDANIE nr RPLD.09.01.01-10-B054/17 realizowanego na terenie obszarów wiejskich województwa łódzkiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dofinansowanie Projektu z UE: 978 513,53 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r.


Informacje o projekcie:
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wg KC w województwie łódzkim, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich pozostających bez zatrudnienia. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby niepełnosprawne.


Udział w projekcie jest bezpłatny!


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
• Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR)
• Wsparcie indywidualne: doradcy zawodowego, psychologa, doradcy prawnego
• Treningi kompetencji społecznych
• Innowacyjny jobcoaching mający na celu wspieranie rozwoju personalno-zawodowego
• Płatne szkolenia zawodowe w oparciu o predyspozycje i zainteresowania uczestnika
• 3 -miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 997,40 zł /mc)


Kto może wziąć udział w projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w województwie łódzkim na obszarach wiejskich, które spełniają następujące kryteria:

– pow. 18 roku życia,
– bierne zawodowo,
– zarejestrowane bezrobotne z III profilem pomocy,
– osoby z niepełnosprawnościami.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numer tel.: 733 850 249.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Dokumenty do pobrania:

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie uczestnika

formularz

regulamin zwrotu kosztów dojazdu

regulamin rekrutacji

regulamin uczestnictwa w projekcie