AKTUALNOŚCI:

Rekrutacja do projektu trwa nadal.
Zapraszamy osoby niesamodzielne i ich opiekunów do zgłaszania się do projektu.
W razie potrzeby pomagamy w wypełnieniu dokumentów- tel. kontaktowy 534 474 626.


Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o. w Pile  w partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Pogodna Jesień Życia w powiecie złotowskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. na terenie powiatu złotowskiego, województwo wielkopolskie.

Wartość projektu: 1 936 867,20 zł

Wartość dofinansowania z : 1 840 023,84 zł


Cele projektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych (18 opiekunów/ek będzie świadczyło usługi), które obejmą stałym wsparciem w ramach projektu 110 osób niesamodzielnych (w tym 20 osób z niepełnosprawnościami), biernych zawodowo, zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oraz podniesienie kompetencji 30 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (7 osób z niepełnosprawnościami) biernych zawodowo,zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest w  na terenie powiatu złotowskiego w Gminach: Jastrowie, Krajenka, Lipka – gmina wiejska, Okonek, Tarnówka – gmina wiejska, Zakrzewo – gmina wiejska, Złotów, Złotów – gmina wiejska.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez następujące zadania:

 • Zadanie 1 – świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania przez opiekunki
 • Zadanie 2 – świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania przez podmiot ekonomii społecznej organizacja centrum świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych;
 • Zadanie 3 – usługi wspierające pracę opiekunek i osoby niesamodzielnej
 • Zadanie 4 – wsparcie opiekunów faktycznych w formie Centrum Wsparcia Opiekunów.

Planowane efekty:

 • Utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych w lokalnej społeczności na terenie powiatu złotowskiego.
 • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 110 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów, itp. oraz inne w zależności od potrzeb
 • Usługi wspierające pracę opiekunek i osoby niesamodzielne świadczone przez pracowników specjalistycznych o profilu medyczno/socjalnym, do ich obowiązków będzie należało: przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, dokonywanie analizy sytuacji osoby ubiegającej się o wsparcie w zakresie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej, przygotowanie propozycji planu pomocy, ocena kwalifikacji opiekunek środowiskowych, utrzymanie kontaktu z osobami niesamodzielnymi i ich rodzinami, wspieranie opiekunek w zakresie rozwiązywania dostrzeżonych problemów w wykonywaniu usługi, znajdowanie rozwiązań czy ułatwianie ich pracy.
 • Wsparcie 30 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w formie Centrum Wsparcia Opiekunów. W pomieszczeniach CWO funkcjonować będą pracownicy specjalistyczni, będą oni udzielać informacji w zakresie uprawnień podopiecznych i dostępnych form ich wsparcia, a także prowadzić wymianę doświadczeń i ułatwiać dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Podnoszenie kompetencji opiekunów faktycznych w formie kształcenia. Szkolenia teoretyczno-praktyczne zwiększające umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

Biuro Projektu:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. o.o.

Al. Powstańców Wielkopolskich 164

64-920 Piła


Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania:

W Biurze Projektu:

 1. Biuro Projektu:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. o.o.

Al. Powstańców Wielkopolskich 164

 • Piła

Tel. 534 474 626

czynne w godzinach:  w poniedziałek -środa    od 9.00 do 14.00

 1. Na stronie www http://romaniszyn.com.pl/

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu

Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura Projektu.

Rekrutacja odbywa się od stycznia 2018r.  do marca 2018 r.

Wykaz wymaganych dokumentów dot. przystąpienia do projektu:

Osoby niesamodzielna

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Kwestionariusz zgłoszeniowo-kwalifikacyjny
 3. Oświadczenie dot. danych osobowych
 4. Oświadczenia do projektu
 5. Oświadczenia kwalifikacyjne
 6. Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego
 7. Zaświadczenie lekarskie
 8. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
 9. Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę –w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
 10. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowiadotyczy osób z niepełnosprawnościami;

Dla opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Kwestionariusz zgłoszeniowo-kwalifikacyjny
 3. Oświadczenie dot. danych osobowych
 4. Oświadczenia do projektu
 5. Oświadczenia kwalifikacyjne
 6. Zaświadczenie lekarskie dot. osoby niesamodzielnej
 7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
 8. Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę –w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
 9. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności opiekuna faktycznego bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowiadotyczy osób z niepełnosprawnościami;

Dokumenty do pobrania:

Dla osoby niesamodzielnej:

FORMULARZ REKRUTACYJNY- osoba niesamodzilna

FORMULARZ REKRUTACYJNY- osoba niesamodzilna

Oświadczenia kwalifikacyjne osoba niesamodzielna

Oświadczenia kwalifikacyjne osoba niesamodzielna

Oświadczenie dot. danych osobowych

Oświadczenie dot. danych osobowych

REGULAMIN PROJEKTU

zaświadczenie lekarskie

zaświadczenie lekarskie

Oświadczenia do projektu

Oświadczenia do projektu

 

Dla opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej:

FORMULARZ REKRUTACYJNY -opiekun

FORMULARZ REKRUTACYJNY -opiekun

Oświadczenia do projektu

Oświadczenia do projektu

Oświadczenia kwalifikacyjne opiekun

Oświadczenia kwalifikacyjne opiekun

Oświadczenie dot. danych osobowych

Oświadczenie dot. danych osobowych

REGULAMIN PROJEKTU