Harmonogramy:

harmonogramy szkoleń Przyszłość dla młodych


Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. we współpracy z Fundacją Ekspert-Kujawy zaprasza do udziału w projekcie „Przyszłość dla młodych” nr POWR.01.02.02-04-0006/17 realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Dofinansowanie Projektu z UE: 830 190,75 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.


Informacje o projekcie:
Głównym celem projektu jest Podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn, 3 os. niepełnosprawne, 21 os. o niskich kwalifikacjach, 24 os. z terenów wiejskich, 27 os. długotrwale bezrobotnych), w wie u 15-29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących wg KC teren województwa kujawsko-pomorskiego
Udział w projekcie jest bezpłatny!


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
• indywidualne poradnictwo zawodowe,
• płatne szkolenia zawodowe w zawodach poszukiwanych na kujawsko-pomorskim rynku pracy i dostosowane do możliwości uczestników projektu (na podstawie IPD),
• 5-miesięczne staże zawodowe (stypendium 997,40 zł /mc),
• pośrednictwo pracy.


Kto może wziąć udział w projekcie:
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie (osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wg KC), w wieku 15-29 lat w tym:

• 27 os. długotrwale bezrob. (16K, 11 M)
• 21 os. o niskich kwalif. (13K,8M)
• 24 os. z terenów wiejskich (15K,9M)
• 3 ON (2K,1M). Ze względu na umożliwienie równego dostępu do wsparcia nie nakładamy ograniczeń wykształcenia uczestników, jednak na etapie rekrutacji promujemy os. Z niższym wykształceniem ze względu na
ich trudniejszą syt. na kujawsko-pom. rynku pracy.


Jak można zapisać się do projektu:
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 664 491 531; 662 205 511

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!


Dokumenty do pobrania:

umowa uczestnictwa w projekcie

zakres danych osobowych

oświadczenie NEET

oświadczenie uczestnika projektu