HARMONOGRAMY:

harmonogram Lublin_średnio zaawansowana 

harmonogram Zamość_podstawowa 

harmonogram Zamość_średnio zaawansowana 

harmonogram Lublin_podstawowa 


AKTUALNOŚCI:

Szanowni Państwo,

poniżej wyniki ocen przedłużonego wsparcia pomostowego. Poszczególne oceny zostaną przekazane do Państwa w ciągu 3 dni roboczych.


W terminie od  29.01.2016 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu. W załączeniu wytyczne w sprawie przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego, formularz oceny merytorycznej, informacja o sposobie oceny wniosku oraz wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Termin składania wniosków upływa 09.02.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Z16 wniosek o przyznanie wsp pomostowego przedłużonego Lublin

Z18 karta oceny mer wsparcie pomostowe przedłużenie Lublin

wytyczne-pomostowka-przedluzona Lublin


„Szanowni Państwo,

przekazujemy informację nt. II tury przyznanych środków na rozwój działalności gospodarczych po odwołaniach od decyzji KOW”

Lista po odwołaniach


21.08.2017 – LISTA OSÓB KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJE

„Szanowni Państwo,

Przekazujemy wyniki ocen Komisji Oceny Wniosków. Informujemy iż w I turze ocen przyznanych zostało 34 dotacji. Osoby z listy rezerwowej mają możliwość odwołania ode decyzji KOW. Wszelkie szczegóły zostaną Państwu przekazane wraz z ocenami Komisji Oceny Wniosków”.


Od dnia 12.07.2017 r. rozpocznie się nabór Biznes Planów do projektu „CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”.

Nabór potrwa od 12 lipca 2017 r. do 01 sierpnia 2017 r. (15 dni roboczych).

Dalszym etapem będzie ocena Wniosków przez Komisję Oceny Wniosków:

  • Ocena formalna (2 dni robocze): od 2 sierpnia 2017 r. do 3 sierpnia 2017 r.
  • Ocena merytoryczna (10 dni roboczych): od 4 sierpnia 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.

Lista osób, którym przyznano środki zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu oraz zostaną Państwo poinformowani o wynikach procedury. W dalszym etapie realizacji istnieje możliwość odwołania od decyzji Komisji Oceny wniosków w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji.

Dokumenty jakie należy złożyć:

  1. Biznesplany w DWÓCH EGZEMPLARZACH (dwa oryginały) – każdy egzemplarz powinien być trwale spięty, własnoręcznie podpisany czytelnym podpisem na ostatniej stronie, opatrzony datą oraz zaparafowany na każdej stronie.
  2. Oświadczenia (ostatnia strona minimalnego zakresu biznesplanu, 1 oświadczenie do każdego wniosku).
  3. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały).
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dwa egzemplarze).

Tylko dokumenty kompletne i przygotowane według powyższej instrukcji będą dopuszczane do procedury oceny formalnej merytorycznej.

Dokumenty do pobrania:

Minimalny zakres biznesplanu

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Wniosek o przyznanie wsp pomostowego Lublin

Zakres oceny biznesplanu

Dokumenty należy wysłać na adres Beneficjenta:

CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA

KORPORACJA „ROMANISZYN” Sp. z o.o.

Różana Droga 1A

64-920 Piła

 


19.06.2017 Z przyjemnością informujemy, iż indywidualne wsparcie doradcze rozpocznie się od 23.06.2017 r. Terminy spotkań zostaną ustalone z Państwem indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej.


08.06.2017 Szanowni Państwo,

W związku z możliwością otrzymania zwrotu kosztów dojazdów na szkolenia i doradztwo, zapraszamy do składania wniosków.

(załącznik – zwroty kosztów dojazdów)


06.06.2017 Szanowni Państwo,

W załączeniu harmonogramy zajęć w podziale na grupę podstawową i średniozaawansowaną, zgodnie z przekazaną informacją telefoniczną.


06.06.2017  Szanowni Państwo,
W ramach projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 Uczestników, którzy ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i uzyskali zaświadczenie lub złożyli oświadczenie, zgodnie z którym posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej. Kwota dotacji jaką można otrzymać w związku z udziałem w projekcie wynosi 23.000,00 zł. Środki z bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika projektu, tj. środki trwałe, koszty prac remontowych, itp. Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej wypłacane są Uczestnikowi projektu w jednej transzy.
Przyznanie wsparcia odbywa się na podstawie złożenia Biznes Planu, który następnie jest oceniany przez Komisję Oceny Wniosków. Każdy Uczestnik, który złoży wniosek otrzyma jego ocenę oraz średnią punktów przyznaną przez dwóch oceniających. O terminie naboru wniosków oraz o terminie rozpatrzenia zostaną Państwo poinformowani po odbyciu szkoleń.
Uczestnicy projektu mogą ubiegać się również o środki finansowe na wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż 1.600,00 zł. Wsparcie pomostowe przydzielone zostanie 40 Uczestnikom na pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, a następnie przedłużone na kolejne 6 miesięcy dla 18 z nich. Przyznanie wsparcia odbywa się na podstawie złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, a następnie wniosku o jego przedłużenie, dla osób chętnych. Wsparcie pomostowe może zostać wydane na koszty bieżące prowadzenia działalności (ZUS, wynajem pomieszczeń, opłaty bieżące, itp.).
W załączeniu Minimalny zakres Biznesplanu oraz kryteria jego oceny.


05.06.2017 r.

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Lp. Numer rekrutacyjny Pkt
1. 14/75/16 43,5
2. 33/75/16 41,5
3. 61/75/16 37
4. 19/75/16 36,5
5. 5/75/16 36,5
6. 65/75/16 36
7. 1/75/16 36
8. 17/75/16 35
9. 37/75/16 35
10. 52/75/16 33,5
11. 9/75/16 33,5
12. 50/75/16 33
13. 57/75/16 33
14. 11/75/16 32,5
15. 47/75/16 32,5
16. 16/75/16 32,5
17. 56/75/16 32
18. 12/75/16 32
19. 7/75/16 32
20. 39/75/16 32
21. 25/75/16 32
22. 62/75/16 32
23. 20/75/16 32
24. 28/75/16 32
25. 8/75/16 31,5
26. 40/75/16 31
27. 49/75/16 31
28. 22/75/16 30
29. 55/75/16 30
30. 27/75/16 30
31. 3/75/16 29,5
32. 54/75/16 28,5
33. 29/75/16 28,5
34. 31/75/16 28,5
35. 59/75/16 28,5
36. 51/75/16 28,5
37. 35/75/16 28,5
38. 60/75/16 28,5
39. 23/75/16 28
40. 34/75/16 28
41. 24/75/16 28
42. 44/75/16 27,5
43. 21/75/16 27
44. 58/75/16 27
45. 30/75/16 26,5
46. 10/75/16 26
47. 63/75/16 26
48. 38/75/16 25
49. 45/75/16 25
50. 2/75/16 24

 

Lista rezerwowa:

Lp. Numer rekrutacyjny
1. 43/75/16
2. 18/75/16
3. 15/75/16
4. 46/75/16
5. 36/75/16
6. 26/75/16
7. 42/75/16
8. 13/75/16
9. 4/75/16
10. 32/75/16
11. 41/75/16
12. 53/75/16
13. 66/75/16
14. 48/75/16
15. 67/75/16
16. 72/75/16
17. 6/75/16
18. 64/75/16
19. 71/75/16
20. 69/17/16

12.05.2017 r. Informujemy, iż dnia 23.05.2017 r. zakończy się nabór do projektu „CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” nr 09.03.00-06-0075/16 realizowany przez CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA ROMANISZYN SP. Z O.O.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

 

Dokumenty do pobrania:

Zwroty kosztów dojazdu Lublin

Zakres oceny biznesplanu

Regulamin przyznawania środków finansowych

Minimalny zakres biznesplanu


„Nabór kandydatów do projektu został przedłużony. Formularze zgłoszeniowe można składać w biurze projektu. Zapraszamy do udziału w projekcie”

Mamy przyjemność ogłosić iż dnia 01.03.2017 r. rozpoczął się nabór zgłoszeń do projektu „CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” nr 09.03.00-06-0075/16 realizowany przez CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA ROMANISZYN SP. Z O.O.

 

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !


 Informacje o projekcie:

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności i możliwości samozatrudnienia 50 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i znajdujących się  w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu oferujemy:

a)Szkolenia i doradztwo indywidualne w zakresie:

  • Kick starter – pierwsze kroki w biznesie,
  • Marketing – firma na współczesnym rynku,
  • Biznesplan – klucz do sukcesu każdej firmy;

b) Indywidualne wsparcie doradcze – w tym pomoc w przygotowaniu biznesplanu,

c) Jednorazową dotację na otwarcie działalności gospodarczej – 23.000,00 zł,

d) Wsparcie pomostowe finansowe – 1.600,00 zł,

e) Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo – doradcze,

f) Catering na zajęciach grupowych

g) Zwroty kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu.

h) Planowany termin naboru zgłoszeń do 15.03.2017 r.

Poniżej został zamieszczony regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy.

Formularz rekrutacyjny 9.3-lubelskie

Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej-lubelskie

Oświadczenie osoby biernej zawodowo-lubelskie

Oświadczenie Uczestnika-lubelskie

Oświadczenie-przetwarzanie danych- lubelskie

Regulamin rekrutacji uczestników 9.3- lubelskie

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

nr tel.: 537 710 398, mail: r.kalisz@eprojekty.info

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE