HARMONOGRAMY:

.Harmonogram szkolenia zawodowego Pracownik gospodarczy w Projekcie CZAS NA ZMIANĘ 06.04-24.04

szkolenie zawodowe – Sprzedawca – Kasjer z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych – CZAS NA ZMIANĘ

Harmonogram szkolenia zawodowego Konserwator powierzchni płaskich z uprawnieniami do 1 KV w Projekcie CZAS NA ZMIANĘ 12.02-28.02

Harmonogram szkolenia zawodowego Magazynier z obsługą wózka jezdniowego CZAS NA ZMIANĘ 11.02-28.02

Harmonogram szkolenia zawodowego Pracownik ds. księgowości z obsługą komputera CZAS NA ZMIANĘ 04.02-20.02

Harmonogram-szkolenia-zawodowego-Opiekun-osoby-starszej-i-zależnej-19.01.2019r.-04.02.2019r.

Harmonogram-szkolenia-zawodowego-podstawy-księgowości-z-obsługą-komputera-21.01.2019-06.02.2019

Harmonogram-szkolenia-zawodowego-archiwista-z-obsługą-komputera-17.01.2019-31.01.2019

Harmonogram-poradnictwa-psychologicznego-w-Projekcie-CZAS-NA-ZMIANĘ-07.01.2019r.-09.01.2019r.

Harmonogram-doradztwa-zawodowego-w-Projekcie-CZAS-NA-ZMIANĘ-18.12.2018r.-27.12.2018r.

Harmonogram-doradztwa-zawodowego-w-Projekcie-CZAS-NA-ZMIANĘ-od-20.11-3.12.2018

Harmonogram-poradnictwa-psychologicznego-w-Projekcie-CZAS-NA-ZMIANĘ-28.11.2018r.-04.12.2018r

AKTUALNOŚCI:

Szanowni Państwo:

W związku z nieobecnością wykładowcy ulega zmianie harmonogram. Harmonogram zostanie wydłużony o jeden dzień do 21.02.2019


Szanowni Państwo:

Informujemy iż szkolenie zawodowe: Pracownik ds. księgowości z obsługą komputera, które odbywa się w dniach 04.02. 2019r. – 20.02.2019r. w Chodzieży, od 11.02.2019r. zmienił się adres realizacji zajęć.

Nowe miejsce realizacji szkolenia: ul. Kościuszki 25, 64-800 Chodzież.


KORPORACJA „ROMANISZYN” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

STANISŁAW ROMANISZYN  zaprasza do udziału w Projekcie „CZAS NA ZMIANĘ” 

nr RPWP.06.02.00-30-0020/17  realizowanym  na terenie województwa wielkopolskiego. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

Wartość projektu: 416 407,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 395 586,65 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.

Cel Projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa wielkopolskiego w okresie od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.

Projekt skierowany jest do 50 osób (30K/20M) – w tym 41 osób bezrobotnych  – poszukujących pracy i 9 osób biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:

osoby długotrwale bezrobotne (18os/10K), kobiety (30K), osoby z niepełnosprawnością (3os/2k), osoby o niskich kwalifikacjach (22os/14K), osoby w wieku 50 lat i więcej (9 os/5K);

Aktywizacja zawodowa następuje poprzez zindywidualizowane wsparcie, w tym wsparcie psychologiczne oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia.


Główne zadania projektu:

  1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia IPD
  2. Wysokiej jakości szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia
  3. Staże umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
  4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
  5. Wsparcie psychologiczne

Planowane efekty:

-uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 30% UP

-wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

*Dla osób w wieku 50 lat i więcej – co najmniej 33%

*Dla kobiet – co najmniej 39%

*Dla osób z niepełnosprawnościami – co najmniej 33%

*Dla osób długotrwale bezrobotnych – co najmniej 30%

*Dla osób o niskich kwalifikacjach – co najmniej 38%


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia wraz z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania (50os.),
  • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne (50os.),
  • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (50os.),
  • 3 – miesięczne staże zawodowe (30os.),
  • pośrednictwo pracy (50os.).

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

– w wieku powyżej 29 roku życia (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 r.ż.),

– pozostającą bez zatrudnienia (osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy lub  pozostająca bez pracy, niezarejestrowana, poszukująca pracy lub osoba bierna zawodowo),

– zamieszkującą zgodnie z Kodeksem Cywilnym  w województwie wielkopolskim.


Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering na szkoleniu, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże, badania lekarskie przed stażem, zgłoszenie do ZUS i opłacenie odpowiednich składek w trakcie trwania szkoleń i staży zawodowych, opłacenie składek na ubezpieczenie NNW w trakcie stażu.


Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Organizatora Projektu osobiście lub listownie.

Adres Organizatora: Biuro Projektu – Al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła, pok. nr 4.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej Projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Projektu, Al. Powstańców Wielkopolskich 164 (pokój 04), 64-920 Piła, pn-pt w godz. 8.00-15.00.

W przypadku zgłoszenia do Projektu osób z niepełnosprawnościami, Organizator zwraca się z prośbą o poinformowanie o swoich potrzebach.

e-mail:k.skaryszewska@romaniszyn.com.pl

tel. 733114999

Do pobrania:

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – FORMULARZ REKRUTACYJNY

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej – specjalne potrzeby

Oświadczenie dla bezrobotnych niezarejestrowanych – do formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – kryteria

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANĘ

Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej (pow. 12 – mcy) – niezarejestrowanej w PUP.