Aktualności:


Informacja z dnia 26.05.2017

Informacja o wyłonieniu Wykonawcy, w związku z zapytaniami ofertowymi z dnia 19.05.2017r.

Beneficjent Projektu „Kariera na Śląsku! Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych
i biernych zawodowo po 30 roku życia” nr WND-RPSL.07.01.03-24-04G5/16-002 Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o .o. informuje, iż zostały rozstrzygnięte zapytania ofertowe na następujące wsparcie:

– Indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym – brak złożonych ofert

– Indywidualne spotkania z Pośrednikiem Pracy – brak złożonych ofert

– Indywidualne  poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej
i aktywnego poszukiwania zatrudnienia Uczestników Projektu– brak złożonych ofert


Informacja z dnia 09.06.2017

Informacja o wyłonieniu Wykonawcy, w związku z zapytaniami ofertowymi z dnia 01.06.2017r.

Beneficjent Projektu „Kariera na Śląsku! Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych
i biernych zawodowo po 30 roku życia” nr WND-RPSL.07.01.03-24-04G5/16-002 Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o .o. informuje, iż zostały rozstrzygnięte zapytania ofertowe na następujące wsparcie:

– Indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym – brak złożonych ofert

– Indywidualne spotkania z Pośrednikiem Pracy – brak złożonych ofert

– Indywidualne  poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej
i aktywnego poszukiwania zatrudnienia Uczestników Projektu– brak złożonych ofert


CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA „ROMANISZYN” SP. Z O.O.

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Kariera na Śląsku!
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych
i biernych zawodowo po 30 roku życia”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Zapraszamy do udziału w Projekcie osoby pow. 30 roku życia,
bezrobotne i nieaktywne zawodowo, a w szczególności:
Osoby długotrwale bezrobotne.
Osoby o niskich kwalifikacjach (ISCED 3).
Osoby powyżej 50 roku życia.
Osoby z niepełno sprawnościami.
Kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po urodzeniu lub wychowywaniu dziecka.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
› Kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy.
› 3 lub 6 miesięczne staże zawodowe wraz z gwarantowanym stypendium 1300 zł netto/m-c.
› Wysokiej jakości szkolenia zawodowe wraz z gwarantowanym stypendium 6,64 zł netto/godzinę.
› Certyfikowane egzaminy umożliwiające nabycie kwalifikacji.

NR PROJEKTU: WND-RPSL.07.01.03-24-04G5/16-002
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 734 032,54 zł
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 473 927,66 zł
GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
to podniesienie zdolności do zatrudnienia grupy docelowej, tj. 120 osób po 30 roku życia (66K/54M): 80
bezrobotnych (44K/36M) i 40 nieaktywnych zawodowo (22K/18M), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
– 12 niepełnosprawnych (7K/5M)
– 60 długotrwale bezrobotnych (33K/27M)
– 98 o niskich kwalifikacjach (54K/44M)
– 24 w wieku 50+(14K/10M)
– 66 kobiet
zamieszkałych wg przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie śląskim.
ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:
1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym opracowujące/monitorujące Indywidualny Plan Działania,
2. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
3. Indywidualne poradnictwo zawodowe,
4. Szkolenie zawodowe,
5. Staż zawodowy.
W ramach projektu zapewnimy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dzieckiem/ osobą zależną, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów badań lekarskich, stypendia szkoleniowe i stażowe.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapisy do projektu:
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura Projektu, drogą elektroniczną na adres poniżej lub telefonicznie.
Organizator przewiduje dwie edycje.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.
Dodatkowe informacje udzielane są:
kom:
e-mail: ewa_slaga@smart-b.eu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU_śląskie

Deklaracja udziału w projekcie

formularz rekrutacyjny_śląskie