HARMONOGRAMY:

MAJ Harmonogram na strone Pośrednictwo Pracy

CZERWIEC Harmonogram na strone Pośrednictwo Pracy

LIPIEC Harmonogram na strone Pośrednictwo Pracy

SIERPIEŃ Harmonogram na strone Pośrednictwo Pracy

WRZESIEŃ Harmonogram na strone Pośrednictwo Pracy

Harmonogram szkoleń ECDL KP II gr. I- 02.2019

Harmonogram szkoleń ECDL KP II gr. II- 02.2019

Harmonogram szkoleń ECDL KP II gr. III- 02.2019

Harmonogram szkoleń -Magazynier z obsługą wózka widłowego dzienniki kierunek praca II-02.2019

Harmonogram szkoleń – sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 02.2019

Harmonogram IŚR – Kierunek Praca II Barwice II edycja 22-25.02.2019

Harmonogram IŚR- Kierunek Praca II Barwice II edycja 19-23.01.2019

Harmonogram GPZ – Kierunek Praca Barwice II edycja 24-25.01.2019

Harmonogram GPZ – Kierunek Praca Barwice I edycja 11-16.06.2018

Harmonogram IŚR – Kierunek Praca II Barwice I edycja 17.05.-10.06.2018

Harmonogram GPZ – Kierunek Praca Barwice II edycja 03-08.12.2018

Harmonogram IŚR -Kierunek Praca II Barwice II edycja 02-30.11.2018

Harmonogram szkoleń -Kurs fryzjerski 11.2018

Harmonogram szkoleń ECDL-wrzesień 2018

AKTUALNOŚCI:

03.09.2018r.

Informujemy, że 8 Uczestników projektu rozpoczyna staże zawodowe.


05.09.2018r.

Informujemy, że Uczestnicy projektu w ramach I edycji rozpoczynają szkolenia – Operator edytorów tekstu i wprowadzania danych z certyfikatem ECDL PTI STANDARD, zgodne z przeprowadzonym przez doradcę zawodowego IPD. Szkolenia mają wesprzeć Uczestników, którzy doświadczyli niepowodzeń w poszukiwaniu zatrudnienia z powodu braku bądź niedostosowania kompetencji do realiów rynku pracy. Szkolenia prowadzone będą  w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Po zakończonym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w 3-miesiecznych stażach zawodowych.

W załączeniu Harmonogram szkoleń -Operator edytorów tekstu i wprowadzania danych z certyfikatem ECDL PTI STANDARD.


O PROJEKCIE

Instytucja szkoląca Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „ROMANISZYN” sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek -> PRACA II”. Wsparcie aktywizacyjne dla  biernych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” realizowanym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wartość projektu 1 047 494,09 zł

Dofinansowanie projektu z UE 890 369,97 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.02.2018 r. do 31.05.2019 r.


Planowane efekty  projektu:

Wnioskodawca zrealizuje proj., którego GŁÓWNYM CELEM jest aktywizacja zawodowa min.80%os. spośród 80 biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej(47K/33M) znajdujących się w szczególnie trudnej syt. na rynku pracy, tj. 25os. w wieku 50 lat i więcej (17K/ 8M), 47K, 10 os. z  niepełnosprawnościami[ON] (5K/5M), 45 os. o niskich kwalifikacjach (25K/20M), zamieszkujących

w ww. powiatach na obszarze gm. wiejskich i/lub miejsko-wiejskich Specjalnej Strefy Włączenia. Cel proj. zbieżny z założeniami dokumentów strategicznych, m.in.: Strategii Rozwoju WZ 2020, RPD na rzecz Zatrudnienia, bezpośrednio przekłada się na zaplanowane zad.(por.pkt.G) i zostanie zrealizowany do 31.05.2019. Proj. przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020 Działania 6.5, tj. zwiększenie zatrudnienia wśród os.bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej syt. Na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanej, ale kompleksowej pomocy zg.z predyspozycjami UP i

odpowiadającej na wymagania współczesnego rynku pracy (KRYT. DOPUSZCZALNOŚCI 1). Realizacja działań aktywizacyjnych, ukierunkowanych m.in. na wyposażenie UP w pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, przyniesie trwały efekt w postaci podjęcia zatrudnienia przez część z nich po opuszczeniu proj.

Monitoring osiągnięcia ww. umożliwią dobrane adekwatnie wskaźniki(rezultatu i produkty-por.pkt.E). Wśród korzyści społ. i ekonomicznych, które przyniesie proj. można wskazać: *poprawę syt. finansowej UP i ich rodzin zw. z podjęciem zatrudnienia-wzrost poziomu jakości życia i dobrobytu mieszkańców; *przełamanie stereotypów i promocję wizerunku os. defaworyzowanych na rynku pracy; *pobudzenie aktywności i pełniejsze wykorzystanie potencjału pracowniczego ww. grupy, sprzyjające wyrównywaniu dysproporcji, budowaniu spójności społ. i terytorialnej.


Cel główny projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa min. 80% osób z grupy docelowej 80 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (47 kobiet i 33 mężczyzn), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. 25 osoby w wieku 50 lat i więcej (w tym 17 kobiet, 8 mężczyzn), 47 kobiet, 10 osób niepełnosprawnych (w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn), 45 osoby o niskich kwalifikacjach (25 kobiet, 20 mężczyzn), zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich Specjalnej Strefy Włączenia.


Uczestnikom Projektu oferujemy:

 • przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, diagnoza potrzeb uczestnika projektu
 • wsparcie trenera pracy
 • pośrednictwo pracy
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe: Operator edytorów tekstu i wprowadzania danych z certyfikatem ECDL PTI Standard, Asystent ds. księgowości z I stopniem certyfikacji SKwP, Operator CNC z certyfikatem TUV NORD (operatorzy i monterzy maszyn) lub szkolenie nieoznaczone z nazwy wg indywidualnych potrzeb zgodnych z Indywidualna Ścieżką Rozwoju (wpisujące w zakres tematyki w zapotrzebowanie zachodniopomorskich pracodawców).
 • 3 lub 6-miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 997,40 zł miesięcznie
 • dla dwóch Uczestników/ Uczestniczek wsparcie trenera pracy

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie 4 poniższe kryteria:

 1. Osoby bierne zawodowo (nie zarejestrowane w PUP),
 2. Osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich Specjalnej Strefy Włączenia, tj.: gminy Szczecinek (z wyłączeniem gminy miasta Szczecinek), Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec, Ostrowice, Wierzchowo, Wałcz (z wyłączeniem gminy miasta Wałcz), Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz, Dobra, Łobez, Resko, Węgorzyno, Radowo Małe, Świdwin (z wyłączeniem gminy miasta Świdwin), Połczyn-Zdój, Brzeżno, Rąbino, Sławoborze.
 3. Osoby w wieku 30 lat i więcej.
 4. Osoby należące do co najmniej jednej z grup:

– osób w wieku 50 lat i więcej
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób o niskich kwalifikacjach,
– kobiet.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu opieki nad dzieckiem/ osobą zależną, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów badań lekarskich.

 

W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

Jak można zapisać się na szkolenia:

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i wysłać je do Realizatora Projektu listownie na adres:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „ROMANISZYN” sp.z o.o.

ul. Różana Droga 1A

64-920 Piła

Organizator przewiduje dwie edycje szkoleń. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Projektu- ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice (w określonych dniach i godzinach) lub pod nr telefonów 575 861 234, 534 474 626.

www.romaniszyn.com.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin projektu

załącznik nr 1 Zakres danych osobowych 1

załącznik nr 1 Zakres danych osobowych 1

załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika o wyrażaniu zgody….

załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody…

załącznik nr 3 Oświadczenie -deklaracja

załącznik nr 3 Oświadczenie-deklaracja

załącznik nr 4 Oświadczenie o zdolności prawnej

załącznik nr 4 Oświadczenie o zdolności prawnej