AKTUALNOŚCI

28.04.2017
Uczestnicy I edycji projektu, którzy zakończyli udział w szkoleniach i nie wzięli udziału w 3 miesięcznych stażach zawodowych, odbyły indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy oraz mentorem, po czym zakończyli udział w projekcie.

02.03.2017
UWAGA!!!
Wkrótce zakończony zostanie nabór do II edycji projektu.
Jeżeli chcesz wziąć udział w procesie rekrutacyjnym złóż już dzisiaj wypełnione formularze dostępne na naszej stronie internetowej.

28.02.2017
W lutym zakończyły się szkolenia z zakresu:
• Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze,
• Monter urządzeń energii odnawialnej,
• Masaż I i II stopnia.
• Opiekun osoby starszej i niepelnosprawnej
Uczestnicy, którzy pozytywnie zdali egzamin otrzymali zaświadczenia, wydawane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

02.02.2017
Uczestnicy projektu zakwalifikowani do I edycji rozpoczną wkrótce szkolenia, zgodne z przeprowadzonym przez doradcę zawodowego IPD, którzy doświadczyli niepowodzeń w poszukiwaniu zatrudnienia z powodu braku bądź niedostosowania kompetencji do realiów rynku pracy, Prowadzone będą one w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Po zakończonym szkoleniu, jak i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w 3-miesiecznych stażach zawodowych.

01.02.2017
RUSZYŁ NABÓR DO II EDYCJI PROJEKTU !!!
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w II edycji projektu, do składania formularzy rekrutacyjnych w Biurze Projektu, przy ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła

10.01.2017
W ramach I edycji projektu dobiegły końca działania w ramach poradnictwa zawodowego.
Z początkiem stycznia kolejni uczestnicy projektu rozpoczęli 6 miesięczne staże zawodowe, zgodnie z Indywidualnymi Planami Działań, a pozostali uczestnicy rozpoczną je już wkrótce.

01.12.2016
Pierwsi uczestnicy projektu rozpoczęli udział w 6 miesięcznych stażach zawodowych. W trakcie staży zdobędą oni doświadczenie zawodowe u pracodawcy, jak również zdobędą umiejętności praktycznych w rzeczywistym środowisku pracy. Natomiast długość okresu stażu pozwoli pracodawcy na poznanie pracownika, co w konsekwencji może doprowadzić do zatrudnienia w danym miejscu odbywania stażu.
Staże zawodowe organizowane w ramach projektu realizowane są zgodnie z Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży.

05.11.2016
Uczestnicy projektu, którzy po spotkaniach z doradcą zawodowym zostali skierowani na 6 miesięczne staże zawodowe otrzymają wsparcie z zakresu poradnictwa zawodowego, które będzie przebiegało dwuetapowo. Indywidualne spotkania z poradnictwa zawodowego dadzą możliwość pogłębienia wiedzy i zrozumienia istoty, zachowań, czynników i głównych problemów mających wpływ na w przeszłości edukacyjno-zawodowej uczestników oraz na kształt i postrzeganie ich obecnej sytuacji na rynku pracy. Natomiast dzięki grupowemu poradnictwu zawodowemu będą zdobywać doświadczenie w praktyce.

21.10.2016
W ramach projektu uczestnicy rozpoczęli udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, aby poznać swoje potrzeby szkoleniowe i aspiracje oraz własne możliwości rozwoju edukacyjno-zawodowego. Dzięki spotkaniom możliwa będzie identyfikacja potrzeb
i szczegółowa diagnoza możliwości uczestników projektu w zakresie doskonalenia zawodowego przy uwzględnieniu zapotrzebowania pracodawców na określone kwalifikacje
i kompetencje. Rezultatem spotkań będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z uczestników.

18.10.2016
Zakończyła się rekrutacja do I edycji projektu.
Kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów oraz spełnili wszystkie warunki uczestnictwa w projekcie, zostali poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu się do projektu.

01.10.2016
Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Kierunek praca”.
Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać
z naszej strony internetowej.
Ilość miejsc ograniczona.
Udział projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

 

O PROJEKCIE

Instytucja szkoląca Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja ROMANISZYN Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „KIERUNEK PRACA” realizowanego na terenie powiatu pilskiego i złotowskiego w województwie wielkopolskim.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 489 299,04 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.10.2016 r. do 31.12.2017 r.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie zdolności i możliwości zatrudnienia 100 (60K i 40M) osób młodych w wieku do 29 roku życia pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), mieszkańców powiatu pilskiego i złotowskiego województwa wielkopolskiego w toku zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego, po zakończeniu którego osiągnięte zostaną wskaźniki zatrudnieniowe.

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju
 • pośrednictwo pracy
 • grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe
 • szkolenie zawodowe:
  • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej,
  • Kurs masażu I i II stopnia,
  • Animator osoby niepełnosprawnej i starszej, Magazynier/sortowacz odpadów,
  • Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze,
  • Ekorecykler,
  • Monter urządzeń energii odnawialnej,
 • 3 lub 6-miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 1 340,00 zł miesięcznie)

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie 4 poniższe kryteria:

 • bierne zawodowo (nie zarejestrowane w PUP) lub bezrobotne (zarejestrowane w PUP),
 • zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu pilskiego lub złotowskiego województwa wielkopolskiego.
 • w wieku do 29 roku życia,
 • nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu stacjonarnym.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów badań lekarskich.

W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:

 • osoby zamieszkujące na terenie wiejskim,
 • osoby z długotrwale pozostające bez pracy,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety.

Jak można zapisać się na szkolenia:

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem – Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja ROMANISZYN Sp. z o.o., ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła.

Organizator przewiduje dwie edycje.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są:
ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła (w określonych dniach i godzinach)
kom: 67 3490121
e-mail: k.romaniszyn@romaniszyn.com.pl
www.romaniszyn.com.pl

Jak można zapisać się na szkolenia: