HARMONOGRAMY:

Innowacyjny life coaching gr VII – Piła

Harmonogram indywidualne pośrednictwo pracy Budzyń II

Innowacyjny life coaching GRUPA VII

Harmonogram szkolenie zawodowe Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych – PIŁA.docx

Innowacyjny life coaching gr VI – Budzyń

Innowacyjny life coaching gr V – Budzyń

Harmonogram indywidualne specjalistyczne poradnictwo prawne i obywatelskie – Piła WTZ

Harmonogram Indywidualne pośrednictwo pracy Piła II.docx

Harmonogram indywidualnej ścieżki reintegracji – Piła WTZ

Harmonogram indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne – Piła WTZ

Harmonogram indywidualne pośrednictwo pracy Budzyń III

Harmonogram Indywidualnego pośrednictwo pracy Piła I

Harmonogram Indywidualne pośrednictwa pracy Budzyń I

Harmonogram indywidualne pośrednictwo pracy Budzyń II

Innowacyjny life coaching gr I – Budzyń

Innowacyjny life coaching gr II – Budzyń

Innowacyjny life coaching gr III – Budzyń

Innowacyjny life coaching gr IV – Budzyń

Harmonogram szkolenie zawodowe pracownik biurowy z obsługą komputera – Budzyń II

Harmonogram szkolenie zawodowe pracownik gospodarczy – Budzyń IIa

Harmonogram szkolenie zawodowe pracownik gospodarczy – Budzyń IIb

Harmonogram szkolenie zawodowe archiwista z obsługą komputera – Piła

Harmonogram szkolenie zawodowe opiekun osób starszych – Budzyń.docx

Harmonogram szkolenie zawodowe pracownik biurowy z obsługą komputera – Budzyń I

Harmonogram szkolenie zawodowe pracownik gospodarczy – Budzyń

Harmonogram spotkań indywidualnego poradnictwa psychologicznego – grupa IIb Budzyń

Harmonogram spotkań indywidualnego poradnictwa psychologicznego – grupa Ia Budzyń

Harmonogram spotkań indywidualnego poradnictwa psychologicznego – grupa IIa Budzyń

Harmonogram spotkań grupowego poradnictwa prawnego i obywatelskiego – grupa Budzyń II

Harmonogram spotkań indywidualnego poradnictwa psychologicznego – grupa Piła III

Harmonogram spotkań Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – Budzyń II

widualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego – grupa Budzyń II

Harmonogram spotkań indywidualnego poradnictwa psychologicznego – grupa Ib Budzyń

Harmonogram spotkań grupowego poradnictwa prawnego i obywatelskiego – grupa Budzyń

Harmonogram spotkań opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – grupa I Piła

Harmonogram spotkań opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – grupa II Piła

Harmonogram spotkań opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – grupa I Budzyń

Harmonogram spotkań indywidualnego poradnictwa prawnego – grupa II Piła

Harmonogram spotkań indywidualnego poradnictwa prawnego – grupa I Piła

Harmonogram spotkań indywidualnego poradnictwa psychologicznego – grupa I Piła

Harmonogram spotkań indywidualnego poradnictwa psychologicznego – grupa II Piła

Aktualności:

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż w ramach przystąpienia do Projektu koniecznym jest złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (do pobrania poniżej). Ponadto należy złożyć dodatkowe oświadczenia: oświadczenie o udziale w innych projektach, jak również dodatkowe oświadczenie dotyczące sytuacji potencjalnego uczestnika projektu na rynku pracy oraz jego danych.

DO POBRANIA:

Krok w przyszłość – udział w innych projektach

Krok w przyszłość – oświadczenie UP


Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Krok w przyszłość” nr: RPWP.07.01.02-30-0027/17.
Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać
z naszej strony internetowej. Ilość miejsc ograniczona. Udział projekcie jest całkowicie bezpłatny.


 O PROJEKCIE

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja ROMANISZYN Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Krok w przyszłość” nr: RPWP.07.01.02-30-0027/17 realizowanym na terenie gmin z:powiatu pilskiego: Białośliwie – gmina wiejska; Kaczory – gmina wiejska; Łobżenica; Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska; Piła; Szydłowo – gmina wiejska; Ujście; Wyrzysk; Wysoka;

 • powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego: Czarnków – gmina wiejska; Czarnków; Drawsko – gmina wiejska; Krzyż Wielkopolski; Lubasz – gmina wiejska; Połajewo – gmina wiejska; Trzcianka; Wieleń;
 • powiatu chodzieskiego: Budzyń – gmina wiejska; Chodzież; Chodzież – gmina wiejska; Margonin; Szamocin;
 • powiatu złotowskiego: Jastrowie; Krajenka; Lipka – gmina wiejska; Okonek; Tarnówka – gmina wiejska; Zakrzewo – gmina wiejska; Złotów; Złotów – gmina wiejska;
 • powiatu obornickiego: Oborniki;
 • powiatu wągrowieckiego: Wągrowiec, Wągrowiec – gmina wiejska

 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość Projektu: 943 195,50 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 801 716,17 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.06.2018 r. do 31.10.2019 r.

Cel główny projektu:

Głównym celem Projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa grupy docelowej 100 os. (56K/44M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających biernymi zawodowo i zamieszkujących wyżej wymienione gminy w woj. wielkopolskim według KC, z których co najmniej:

 •  10 os. (6K/4M) to os. o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 20 os. (12K/8M) to os. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,
 • 70 os. (40K/30M) to os. korzystające z PO PŻ (przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

Planowane efekty projektu:

 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 20% Uczestników,
 • 32% Uczestników aktywnie poszukujących pracę,
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej oraz zatrudnieniowej na poziomie odpowiednio 34% i 22%.

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie 3 poniższe kryteria:

 • zamieszkanie w rozumieniu KC na terenie następujących gmin:

– powiatu pilskiego: -Białośliwie – gmina wiejska; Kaczory – gmina wiejska; Łobżenica;  Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska;  Piła; Szydłowo – gmina wiejska; Ujście; Wyrzysk; Wysoka;

– powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego:  Czarnków – gmina wiejska;  Czarnków; Drawsko – gmina wiejska; Krzyż Wielkopolski; Lubasz – gmina wiejska; Połajewo – gmina wiejska; Trzcianka; Wieleń;

– powiatu chodzieskiego: Budzyń – gmina wiejska; Chodzież; Chodzież – gmina wiejska; Margonin; Szamocin;

– powiatu złotowskiego: Jastrowie;  Krajenka;  Lipka – gmina wiejska; Okonek; Tarnówka – gmina wiejska; Zakrzewo – gmina wiejska; Złotów; Złotów – gmina wiejska,

 • posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem/wykluczeniem zg. z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów badań lekarskich.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy:

 • osoby ubogie;
 • osoby niepełnosprawne, w szczególności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, i/lub osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoby korzystające z PO PŻ,
 • osoby podlegające wielokrotnemu wykluczeniu społecznemu, to jest wykluczone z więcej niż jednej przesłanki zawartej w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”.

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem – Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja ROMANISZYN Sp. z o.o., ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła.

Organizator przewiduje dwie edycje.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są:
ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła (w określonych dniach i godzinach)
kom:  791 755 454
e-mail: j.kostecka@romaniszyn.com.pl
www.romaniszyn.com.pl


Dokumenty do pobrania:

umowa stażowa – wzór

formularz krok w przyszlosc czarnobialy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie _Krok w przyszłość_ nr RPWP.07.01.02-30-002717

Załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie _Krok w przyszłość_ nr RPWP.07.01.02-30-002717

Zwroty kosztów dojazdu Krok w przyszłość