Aktualności

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Krok w przyszłość” nr: RPWP.07.01.02-30-0027/17.
Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać
z naszej strony internetowej. Ilość miejsc ograniczona. Udział projekcie jest całkowicie bezpłatny.


 O PROJEKCIE

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja ROMANISZYN Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Krok w przyszłość” nr: RPWP.07.01.02-30-0027/17 realizowanym na terenie gmin z:

* powiatu pilskiego: Białośliwie – gmina wiejska; Kaczory – gmina wiejska; Łobżenica;  Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska;  Piła; Szydłowo – gmina wiejska; Ujście; Wyrzysk; Wysoka;

* powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego:  Czarnków – gmina wiejska;  Czarnków; Drawsko – gmina wiejska; Krzyż Wielkopolski; Lubasz – gmina wiejska; Połajewo – gmina wiejska; Trzcianka; Wieleń;

* powiatu chodzieskiego: Budzyń – gmina wiejska; Chodzież; Chodzież – gmina wiejska; Margonin; Szamocin;

* powiatu złotowskiego: Jastrowie;  Krajenka;  Lipka – gmina wiejska; Okonek; Tarnówka – gmina wiejska; Zakrzewo – gmina wiejska; Złotów; Złotów – gmina wiejska.

 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość Projektu: 943 195,50 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 801 716,17 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.06.2018 r. do 31.07.2019 r.

Cel główny projektu:

Głównym celem Projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa grupy docelowej 100 os. (56K/44M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających biernymi zawodowo i zamieszkujących wyżej wymienione gminy w woj. wielkopolskim według KC, z których co najmniej:

– 10 os. (6K/4M) to os. o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

– 20 os. (12K/8M) to os. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,

– 70 os. (40K/30M) to os. korzystające z PO PŻ (przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • diagnozę potrzeb Uczestników Projektu w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji,
 • innowacyjny Life coaching wzmacniający kompetencje społeczne,
 • indywidualne i grupowe poradnictwo prawne i obywatelskie,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • 3 – miesięczne staże zawodowe.

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie 3 poniższe kryteria:

– zamieszkanie w rozumieniu KC na terenie następujących gmin:

* powiatu pilskiego: -Białośliwie – gmina wiejska; Kaczory – gmina wiejska; Łobżenica;  Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska;  Piła; Szydłowo – gmina wiejska; Ujście; Wyrzysk; Wysoka;

* powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego:  Czarnków – gmina wiejska;  Czarnków; Drawsko – gmina wiejska; Krzyż Wielkopolski; Lubasz – gmina wiejska; Połajewo – gmina wiejska; Trzcianka; Wieleń;

* powiatu chodzieskiego: Budzyń – gmina wiejska; Chodzież; Chodzież – gmina wiejska; Margonin; Szamocin;

* powiatu złotowskiego: Jastrowie;  Krajenka;  Lipka – gmina wiejska; Okonek; Tarnówka – gmina wiejska; Zakrzewo – gmina wiejska; Złotów; Złotów – gmina wiejska,

-posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem/wykluczeniem zg. z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego,

– posiadanie statusu osoby biernej zawodowo.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów badań lekarskich.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy:

 • osoby ubogie;
 • osoby niepełnosprawne, w szczególności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, i/lub osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoby korzystające z PO PŻ,
 • osoby podlegające wielokrotnemu wykluczeniu społecznemu, to jest wykluczone z więcej niż jednej przesłanki zawartej w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”.

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem – Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja ROMANISZYN Sp. z o.o., ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła.

Organizator przewiduje dwie edycje.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są:
ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła (w określonych dniach i godzinach)
kom:  +48 575 441 777
e-mail: m.kozlowska@romaniszyn.com.pl
www.romaniszyn.com.pl


Dokumenty do pobrania:

formularz krok w przyszlosc czarnobialy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie _Krok w przyszłość_ nr RPWP.07.01.02-30-002717

Załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie _Krok w przyszłość_ nr RPWP.07.01.02-30-002717