HARMONOGRAMY:

Harmonogram Pośrednik pracy Piła 5 12-13.09.2019

Harmonogram Pośrednik pracy Piła 6 21-22.09.2019

Harmonogram Pośrednik pracy Białośliwie 10-23.09.2019

Harmonogram Pośrednik pracy Piła 3 02-03.09.2019

Harmonogram Pośrednik pracy Lipia Góra 26-31.08.2019

Harmonogram Pośrednik pracy Białośliwie 24-25.08.2019

Harmonogram Pośrednik pracy Piła 4 19-25.08.2019

Harmonogram Pośrednik pracy Lipia Góra 29.06-02.07.2019

Harmonogram Pośrednik pracy Piła 2 27-28.07.2019

Harmonogram Pośrednik pracy Piła 1 06-07.06.2019

Harmonogram Psycholog Nowa szansa Piła 28.02.-01.03.2019

Harmonogram IPD Nowa szansa Piła 25-27.02.2019

Harmonogram Psycholog Nowa szansa Lipia Góra 22-23.02.2019

Harmonogram IPD Nowa szansa Piła 18-20.02.2019

Harmonogram Psycholog Nowa szansa Lipia Góra 16-17.02.2019

Harmonogram IPD Nowa szansa Lipia Góra 14-18.02.2019

Harmonogram IPD Nowa szansa Lipia Góra 28.01.19-06.02.19


Informacje o projekcie:
Atom Tomasz Polcyn wraz z partnerem projektu Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. o.o. zapraszają do udziału w projekcie „NOWA SZANSA” nr: RPWP.06.02.00-30-0017/17 realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.
Dofinansowanie projektu z UE: 395 586,65 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.

Cel główny projektu:
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa wielkopolskiego, w okresie od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.
Projekt skierowany jest do 50 osób (30K/20M) – w tym 41 osób bezrobotnych – poszukujących pracy i 9 osób biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:
osoby długotrwale bezrobotne (18os/10K), kobiety (30 K), osoby z niepełnosprawnością (3os/2k), osoby o niskich kwalifikacjach (22os/14K), osoby w wieku 50 lat i więcej (9 os/5K);
Aktywizacja zawodowa następuje poprzez zindywidualizowane wsparcie, w tym wsparcie psychologiczne oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu, oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia.
________________________________________
Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
• diagnozę potrzeb i potencjałów UP wraz utworzeniem Indywidualnego Planu Działania (50os.),
• podpisanie umowy uczestnictwa (50os.),
• specjalistyczne poradnictwo psychologiczne (50os.),
• szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (50os.),
• 3 – miesięczne staże zawodowe (30os.),
• pośrednictwo pracy (50os.).
________________________________________

Kto może wziąć udział w Projekcie:
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
– w wieku powyżej 29 roku życia (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 r.ż.),
– pozostającą bez zatrudnienia (osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy lub pozostająca bez pracy, niezarejestrowana, poszukująca pracy lub osoba bierna zawodowo),
– zamieszkującą zgodnie z Kodeksem Cywilnym w województwie wielkopolskim.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.
Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering (szkolenia), zwrot kosztów dojazdu (szkolenia, staż), zwrot kosztów badań lekarskich i ubezpieczenie NNW.

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:
Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie– Atom Tomasz Polcyn, al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła.
Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.
Dodatkowe informacje udzielane są: ul. Powstańców Wielkopolskich 164 (pokój 08), 64-920 Piła (w określonych dniach i godzinach) kom: 534 474 626, 575 692 066

Do pobrania:

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo

Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej (pow. 12 – mcy)

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA SZANSA

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – FORMULARZ REKRUTACYJNY

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – kryteria

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Oświadczenie dla bezrobotnych niezarejestrowanych