CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA „ROMANISZYN” SP. Z O.O.

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„WŁĄCZ SWÓJ POTENCJAŁ 2”


ZAPEWNIAMY:

 • Kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy oraz doradców prawnych.
 • Wysokiej jakości szkolenia wraz z gwarantowanym stypendium 6,64 zł netto/godzinę.
 • Certyfikowane egzaminy umożliwiające nabycie kwalifikacji.
 • 4 miesięczne staże zawodowe wraz z gwarantowanym stypendium 997,40 zł netto/m-c.
 • 3 miesięczne staże zawodowe wraz z gwarantowanym stypendium 997,40 zł netto/m-c.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Biuro Projektu: ul. Radziecka 13,
33-300 Nowy Sącz

Tel. 575865559, e-mail: wlaczpotencjal2@eprojekty.info

www.romaniszyn.com.pl


Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100x (46K/34M) os. z GRUPY DOCELOWEJ, jaką stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:

 1. 55(40K/15M) osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek, o których mowa w „ Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa…’’,
 2. 38 osób niepełnosprawnych (24K/14M), w tym min. 31% tj. min.31 (23K/8M) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 3. 9(5K/4M) osób korzystających z PO PŻ 2014-2020, przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała/uje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

– zamieszkujących tereny województwa małopolskiego, tj.: nowotarskiego, brzeskiego, myślenickiego, m. Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego
i proszowickiego.


Kwota dofinansowana z UE: 1 212 376,89 


Projekt skierowany jest do łącznie 100 osób (w wieku powyżej 18 roku życia) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:

 1. 55(40K/15M) osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek, o których mowa w „ Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa…’’,
 2. 38 osób niepełnosprawnych (24K/14M), w tym min. 31% tj. min.31 (23K/8M) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 3. 9(5K/4M) osób korzystających z PO PŻ 2014-2020, przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała/uje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

– zamieszkujących tereny województwa małopolskiego, tj.: nowotarskiego, brzeskiego, myślenickiego, m. Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego
i proszowickiego.


Kandydatom zostaną przyznane punkty za kryteria dodatkowe:

 1. a) niepełnosprawność + 5pkt. oraz dodatkowo status osoby orzeczeniem o niepełnosprawności (ON)
  o znacznym lub umiarkowany st. niepełnosprawności lub osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym ON intelektualnie lub osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi  +10pkt.,
 2. c) wykluczenie wielokrotne rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej jednej z przesłanek +15pkt.,
 3. d) ubóstwo +5pkt,
 4. e) korzystanie z PO PŻ +15pkt.,
 5. f) bezradność opiekuńczo – wychowawcza +3pkt.,
 6. g) niskie kwalifikacje (wykształcenie o poziomu ISCED 3 włącznie) +5pkt.,
 7. h) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych MliR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 +15pkt.

ZAKRES WSPARCIA

1.Opracowanie Ścieżek Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych

 1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym celem opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju 6h x 100UP
 2. Grupowe treningi kompetencji społecznych 10grup x12h x 3 tematy:

Uczestnicy/czki wezmą udział w 3 z 4 treningów:

  • emocje w codziennym życiu
  • role w codziennym życiu
  • komunikacja w codzienny życiu
  • asertywność w codziennym życiu
   1. Catering
   2. Materiały szkoleniowe
   3. zwroty kosztów dojazdu
   4. zwrot opieki nad dzieckiem

2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie oraz grupowe poradnictwo zawodowe

 1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne 5 godz. x 100 UP
 2. Indywidualne poradnictwo prawo-obywatelskie 3 godz. x 100 UP
 3. Grupowe poradnictwo zawodowe 18 godz. x 10 grup
  • „Kuźnia optymizmu‘’ – 10 godz.
  • „Orle gniazdo’’ – 8 godz.
  • catering
  • materiały szkoleniowe
  • zwroty kosztów dojazdu
  • zwrot opieki nad dzieckiem

Szkolenia zawodowe i staże zawodowe

 1. Otwarty pakiet szkoleń zawodowych nadających kwalifikacje zawodowe 100 godz. /100UP
  1. Staże zawodowe 4 m-ce dla 60 UP

– stypendia szkoleniowe 6,64 zł / 1h

  1. Staże zawodowe 3 m-ce dla 20 UP
   • materiały szkoleniowe
   • zwroty kosztów dojazdu

  stypendium stażowe 997,40 zł /m-c

  • wyposażenie stanowiska pracy
  • ubezpieczenie NNW
  • refundacja opieki nad stażystami
  • zwroty kosztów dojazdu

3. Pośrednictwo pracy

 1. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy śr. 6 godz. x 100UP
  • zwroty kosztów dojazdu
  • zwrot opieki nad dzieckiem

DO POBRANIA:

Zakres danych osobowych_małopolska WSP2_10.08.2018

Deklaracja udziału w projekcie WSP2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_RODO

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU_Włącz swój potencjał 2_11.03.2019