HARMONOGRAMY:

Harmonogram zajęć marzec 2018


CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA „ROMANISZYN” SP. Z O.O.

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„WŁĄCZ SWÓJ POTENCJAŁ 2”


ZAPEWNIAMY:

 • Kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy oraz doradców prawnych.
 • Wysokiej jakości szkolenia wraz z gwarantowanym stypendium 6,64 zł netto/godzinę.
 • Certyfikowane egzaminy umożliwiające nabycie kwalifikacji.
 • 4 miesięczne staże zawodowe wraz z gwarantowanym stypendium 997,40 zł netto/m-c.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Biuro Projektu: ul. Radziecka 13,
33-300 Nowy Sącz

Tel. 575865559, e-mail: wlaczpotencjal2@eprojekty.info

www.romaniszyn.com.pl


Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 80 (46K/34M) os. z GRUPY DOCELOWEJ, jaką stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:

– min. 44 (28K/16M) osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,

– min. 7 (4K/3M) osób korzystających z Programu Operacyjnego Program Żywnościowy,

– min. 30 (16K/14M) Osoby z orzeczeniami o Niepełnosprawności, w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami

sprzężonymi oraz os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (min. 31%UP tj. 25 osób -13K/12M), zamieszkujące wyłącznie (100%UP) na terenie powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa: nowotarskiego,

brzeskiego, myślenickiego, m. Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i proszowickiego w woj. małopolskim.


Kwota dofinansowana z UE: 1,212,376.89 


Projekt skierowany jest do łącznie 80 osób (w wieku powyżej 18 roku życia) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:

 1. 44(28K/16M) osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek, o których mowa w „ Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa…’’,
 2. 30 osób niepełnosprawnych (16K/14M), w tym min. 31% tj. min.25 (13K/12M) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 3. 7(4K/3M) osób korzystających z PO PŻ 2014-2020, przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała/uje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

Kandydatom zostaną przyznane punkty za kryteria dodatkowe:

 1. a) niepełnosprawność + 5pkt. oraz dodatkowo status osoby orzeczeniem o niepełnosprawności (ON)
  o znacznym lub umiarkowany st. niepełnosprawności lub osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym ON intelektualnie lub osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi  +10pkt.,
 2. c) wykluczenie wielokrotne rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej jednej z przesłanek +15pkt.,
 3. d) ubóstwo +5pkt,
 4. e) korzystanie z PO PŻ +15pkt.,
 5. f) bezradność opiekuńczo – wychowawcza +3pkt.,
 6. g) niskie kwalifikacje (wykształcenie o poziomu ISCED 3 włącznie) +5pkt.,
 7. h) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych MliR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 +15pkt.

ZAKRES WSPARCIA

 1. Opracowanie Ścieżek Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych
  1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym celem opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju 6h x 80UP
  2. Grupowe treningi kompetencji społecznych 8 grup x 12h x 3 tematy:

Uczestnicy/czki wezmą udział w 3 z 4 treningów:

 • emocje w codziennym życiu
 • role w codziennym życiu
 • komunikacja w codzienny życiu
 • asertywność w codziennym życiu
  1. Catering
  2. Materiały szkoleniowe
  3. zwroty kosztów dojazdu
  4. zwrot opieki nad dzieckiem
 1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie oraz grupowe poradnictwo zawodowe
  1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne 5 godz. x 80 UP
  2. Indywidualne poradnictwo prawo-obywatelskie 3 godz. x 80 UP
  3. Grupowe poradnictwo zawodowe 18 godz. x 8 grup
   • „Kuźnia optymizmu‘’ – 10 godz.
   • „Orle gniazdo’’ – 8 godz.
   • catering
   • materiały szkoleniowe
   • zwroty kosztów dojazdu
   • zwrot opieki nad dzieckiem
  4. Szkolenia zawodowe i staże zawodowe
  5. Otwarty pakiet szkoleń zawodowych nadających kwalifikacje zawodowe 100 godz. /80UP
 • stypendia szkoleniowe 6,64 zł / 1h
 • materiały szkoleniowe
 • zwroty kosztów dojazdu
 1. Staże zawodowe 4 m-ce dla 80 UP
  • stypendium stażowe 997,40 zł /m-c
  • wyposażenie stanowiska pracy
  • ubezpieczenie NNW
  • refundacja opieki nad stażystami
  • zwroty kosztów dojazdu
 2. Pośrednictwo pracy
  1. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy 6 godz. x 80UP
   • zwroty kosztów dojazdu
   • zwrot opieki nad dzieckiem