O PROJEKCIE

Instytucja szkoląca Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „ROMANISZYN” sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Włącz swój potencjał!” realizowanym na terenie województwa małopolskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 584 304,80

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym min. 85 (51K/34M) ze 100 (60K/40M) osób z grupy docelowej jaką stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, tj.:

 • 15 osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek, o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”
 • 75 osób z niepełnosprawnościami, w tym min. 72 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi
 • 10 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, brzeskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i m. Nowy Sącz w województwie małopolskim.

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • Opracowanie Ścieżki Reintegracji
 • Poradnictwo psychospołeczne
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Treningi kompetencji i umiejętności społecznych
 • Pośrednictwo pracy
 • Otwarty katalog szkoleń zawodowych zgodnych z Ścieżką Reintegracji (w tym stypendium szkoleniowe w wysokości 6,64 zł za 1 godzinę szkolenia)
 • 4-miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 1 500,00 zł miesięcznie)

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie 3 poniższe kryteria:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej
 2. zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, brzeskiego,
  gorlickiego, nowosądeckiego i m. Nowy Sącz w województwie małopolskim
 3. powyżej 18 roku życia

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dzieckiem/ osobą zależną, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów badań lekarskich.

Jak można zapisać się na szkolenia:

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura Projektu.

Organizator przewiduje dwie edycje.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są:

tel. 570782409

Biuro Projektu:

Ul. Źródlana 59

33-380 Krynica Zdrój

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja

Oświadczenie

Zakres danych osobowych

Regulamin projektu Włącz swój potencjał