HARMONOGRAMY:

Harmonogram- pośrednik pracy 12.08-08.09.2019

Harmonogram-pośednik pracy 27.09.2019

Harmonogram-pośednik pracy 01.06-10.07.19

Harmonogram-pośednik pracy 6-31.05.19

Harmonogram szkolenia – Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą komputera

Harmonogram szkolenia – Pracownik przetwórstwa spożywczego oraz podstawy zawodu cukiernika 1 gr

Harmonogram szkolenia – Pracownik przetwórstwa spożywczego oraz podstawy zawodu cukiernika 2 gr

Harmonogram WRACAMY-IPD 18.02-12.03.2019

Harmonogram WRACAMY-Psycholog 11-21.03.2019

Harmonogram-pośednik pracy 18-20.03.19

Harmonogram-pośednik pracy 21.02.19

Harmonogram szkolenia zawodowego-pomoc kuchenna

Harmonogram szkolenia zawodowego-magazynier z obsługą wózka

harmonogram szkolenie- Kosmetyczka

Harmonogram indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w ramach IPD 17.01

Harmonogram indywidualnych spotkań z Psychologiem 18.01.

harmonogram szkoleń Archiwista z obsługą komputera gr.1

harmonogram szkolenia Podstawy księgowości z obsługą komputera

harmonogram szkolenia Opiekun osoby starszej i zależnej

Harmonogram WRACAMY-Psycholog- 20.12-04.01

Harmonogram WRACAMY-IPD 13-19.12.2018

Harmonogram WRACAMY-IPD19-23.11.18

Harmonogram WRACAMY-Psycholog- 22-23.11.18

Informacje o projekcie:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z. o.o. zaprasza do udziału w projekcie „WRACAMY” nr: RPWP.06.02.00-30-0025/17 realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

Wartość projektu: 416 407,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 395 586,65 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.


Główne zadania projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia IPD
 2. Wysokiej jakości szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia
 3. Staże umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
 4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 5. Wsparcie psychologiczne

 


Planowane efekty:

-uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 30% UP

-wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

*Dla osób w wieku 50 lat i więcej – co najmniej 33%

*Dla kobiet – co najmniej 39%

*Dla osób z niepełnosprawnościami – co najmniej 33%

*Dla osób długotrwale bezrobotnych – co najmniej 30%

*Dla osób o niskich kwalifikacjach – co najmniej 38%


Cel główny projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa wielkopolskiego, w okresie od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.

Projekt skierowany jest do 50 osób (30K/20M) – w tym 41 osób bezrobotnych  – poszukujących pracy i 9 osób biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:

osoby długotrwale bezrobotne (18os/10K), kobiety (30 K), osoby z niepełnosprawnością (3os/2k), osoby o niskich kwalifikacjach (22os/14K), osoby w wieku 50 lat i więcej (9 os/5K);

Aktywizacja zawodowa następuje poprzez zindywidualizowane wsparcie, w tym wsparcie psychologiczne oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu, oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • diagnozę potrzeb i potencjałów UP wraz  utworzeniem Indywidualnego Planu Działania (50os.),
 • podpisanie umowy uczestnictwa (50os.),
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne (50os.),
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (50os.),
 • 3 – miesięczne staże zawodowe (30os.),
 • pośrednictwo pracy (50os.).

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

– w wieku powyżej 29 roku życia (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 r.ż.),

– pozostającą bez zatrudnienia (osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy lub  pozostająca bez pracy, niezarejestrowana, poszukująca pracy lub osoba bierna zawodowo),

– zamieszkującą zgodnie z Kodeksem Cywilnym  w województwie wielkopolskim.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering (szkolenia), zwrot kosztów dojazdu (szkolenia, staż), zwrot kosztów badań lekarskich i ubezpieczenie NNW.


Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie– Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o., al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są: ul. Powstańców Wielkopolskich 164 (pokój 04), 64-920 Piła (w określonych dniach i godzinach) kom: +48 575-868-701

e-mail:m.lucka@romaniszyn.com.pl


Do pobrania:

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – FORMULARZ REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WRACAMY

Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej (pow. 12 – mcy) – niezarejestrowanej w PUP

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo – do formularza rekrutacyjnego

Oświadczenie dla bezrobotnych niezarejestrowanych – do formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – kryteria