HARMONOGRAM

pobierz – Harmonogram kwalifikowana I pomoc

pobierz – Harmonogram szkolenia Recepcjonista z ECDL Base (1)

pobierz – Harmonogram szkolenie ECDL Base (1)

ECDL Base gr. Jarocin


AKTUALNOŚCI                                                                                          

26.05.2017 r.

W dniu 04.06.2017 r. rozpoczynamy szkolenie zawodowe Recepcjonista z ECDL Base. Szczegółowe terminy zajęć znajdują się w zakładce „Harmonogramy”.

24.05.2017 r.                                                                                                                                               

Informujemy, że kolejna grupa uczestników szkolenia rozpoczyna w dniu 01.06.2017 szkolenie zawodowe. Szczegółowe terminy zajęć znajdują się w zakładce „Harmonogramy”.

17.05.2017 r.                                                                                                                                               

Miło nam poinformować, że pierwsza grupa szkoleniowa w dniu 24.05.2017 rozpoczyna szkolenie zawodowe. Szczegółowe terminy zajęć znajdują się w zakładce „Harmonogramy”.

25.04.2017
Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie i nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych, aby pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia, muszą poinformować Urząd Pracy o tym fakcie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby takie zobowiązane są wyrejestrować się z Urzędu Pracy i następnie po wypełnieniu „Oświadczenia osoby pobierającej stypendium”, zostaną zgłoszone do ubezpieczenia przez Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” od pierwszego dnia szkolenia i odprowadzane będą od nich składki.
Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie i pobierają zasiłek dla bezrobotnych, aby pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia, muszą poinformować Urząd Pracy o tym fakcie w terminie 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia.

Osoby takie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych mogą pobierać zasiłek i stypendium szkoleniowe jednocześnie, ponieważ kwota stypendium szkoleniowego wypłacona dla Uczestnika Projektu nie przekroczy miesięcznie połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby takie nie są zobowiązane do wyrejestrowania się z Urzędu Pracy na czas uczestnictwa w szkoleniach.

Do pobrania:

Regulamin wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego

24.03.2017
TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU
Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w projekcie.
SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ ROLNIKÓW LUB CZŁONKÓW ICH RODZIN, KTÓRZY POSIADAJĄ STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ

01.03.2017
Rozpoczynamy spotkania z doradcą zawodowym. Podczas spotkania  doradca zawodowy określa potencjał i predyspozycje zawodowe każdej z osób

O PROJEKCIE

Instytucja szkoląca Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja ROMANISZYN Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Wsparcie aktywizacyjne kobiet oraz osób niepełnosprawnych 30+, zamieszkujących woj. podkarpackie” realizowanego na terenie województwie podkarpackiego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII-IX. Regionalny rynek pracy pracy, Działanie 7.1Poprawa sytuacji osób bazrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Dofinansowanie Projektu z UE: 965 202,50 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.10.2016 r. do 30.11.2017 r.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wzmocnieni kompetencji i kwalifikacji zawodowych u 35 kobiet oraz 35 osób niepełnosprawnych (w tym min. 21 kobiet) powyżej 29 roku życia z województwa podkarpackiego osiągnięty w terminie do 30.11.2017

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (dla wszystkich uczestników projektu),
 • indywidualne poradnictwa zawodowego (dla 60 uczestników projektu),
 • szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu dla 60 Uczestników Projektu,
 • staże zawodowe (dla wszystkich uczestników projektu) ,
 • pośrednictwo pracy (dla wszystkich uczestników projektu).

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

 1. Wsparciem w ramach Projektu, zgodnie z założeniami zostaną objęte osoby powyżej 29 roku życia (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat – od dnia 30 urodzin), zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), bierne zawodowo lub poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia, które należą co najmniej do jednej z następujących grup:
 • kobiet,
 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie).
 1. Projekt zakłada uczestnictwo 7 rolników lub członków ich rodzin (osoby powyżej 29 roku życia, to jest osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończone 30 lat – od dnia 30 urodzin), prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, należących do jednej z poniższych grup:
 • kobiet,
 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie).

Załącznik nr 2 oswiadczenie-deklaracja

wsparcie – podkarpackie oświadczenie o pełni zdolności do czynności

wsparcie – podkarpackie oświadczenie uczestnika projektu

wsparcie – podkarpackie Zakres danych

wsparcie -podkarpackie oświadczenie dla rolników

wsparcie -podkarpackie Regulamin rekrutacji