Szkoła Policealna – Technik administracji dla dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej. Kształcimy w zawodzie technik administracji zgodnie z programem nauczania 343[01] /MEN/2008.02.12 na podbudowie szkoły średniej.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym i trwa 4 semestry (2 lata), przy czym zajęcia odbywają się głównie w weekendy (2 razy w miesiącu).

Głównym celem szkoły jest nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych w relacjach społecznych w sferze administracji państwowej lub samorządowej. Umiejętności te obejmują m in. sztukę rozwiązywania sporów, kształtowanie właściwej etyki zawodowej i kompetencji personalnych, zasad zachowania, kreowania wizerunku, techniki wystąpień publicznych, a także profesjonalnej organizacji biura i obsługi klienta.

W trakcie nauki słuchacz poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa gospodarczego i prawa pracy, ekonomii i nauk społecznych.

Absolwent naszej szkoły potrafi profesjonalnie organizować pracę i w pełni wykorzystywać możliwości techniczne współczesnego biura. Nabyta wiedza umożliwia posługiwanie się aktami prawnymi, wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, dokumentacją księgową a umiejętności menedżerskie pozwalają na zarządzanie przedsiębiorstwem.

Technik Administracji to kierunek umożliwiający zdobycie bardzo atrakcyjnej pracy. Jako technik administracji możesz podjąć pracę w każdej firmie np.:

  • w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
  • w przedsiębiorstwach i zakładach usługowych,
  • w organizacjach społecznych,
  • w bankach i urzędach skarbowych,
  • w firmach ubezpieczeniowych,
  • w biurach i kancelariach.

Szkolny plan nauczania

LP Przedmioty nauczania Tryb zaoczny
Razem
    Semestr
I – II
Semestr
III – IV
 
1. Wstęp do nauki o państwie i prawie 28 28
2. Prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze 44 24 68
3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 28 28
4. Prawo administracyjne i prawo finansów publicznych 60 34 94
5. Ekonomika przedsiębiorstw 68 68
6. Zarys statystyki 28 28
7. Rachunkowość i analiza ekonomiczna 38 30 68
8. Socjologia i psychologia społeczna 41 41
9. Technika biurowa 68 68
10. Organizacja pracy biurowej 41 41
11. Język angielski zawodowy 22 46 68
12. Specjalizacja 82 82
13. Podstawy przedsiębiorczości 18 18
RAZEM 329 371 700
Praktyka zawodowa 6 tygodni 8 tygodni