Szkoła Policealna – Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia dla dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej. Kształcimy w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia zgodnie z programem nauczania 516[01]/SP/MENi S/2002.01.03 na podbudowie szkoły średniej.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym i trwa 4 semestry (2 lata), przy czym zajęcia odbywają się głównie w weekendy (2 razy w miesiącu).

Głównym celem szkoły jest nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania pracy w zakresie ochrony osób i mienia. Technik ochrony fizycznej osób i mienia podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej powierzonych osób, zapobieganie zamachom. Wykonuje czynności zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Sprawuje nadzór nad dostępem do tajemnicy firmy. Zapewnia porządek wewnątrz obiektów. Konwojuje wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.

Absolwent naszej szkoły posiada kwalifikacje do kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej. Organizuje i nadzoruje wykonywanie usług ochrony osób i mienia. Prowadzi dokumentację wewnętrzną służb ochrony, uzbrojenia specjalistycznych formacji ochronnych oraz dokumentację działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Współpracuje ze specjalistycznymi służbami i instytucjami, prowadzi szkolenia doskonalące.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia to odpowiedzialny i ciekawy zawód, w którym pracownik stosuje środki przymusu bezpośredniego oraz techniki samoobrony i interwencyjne. Posługuje się bronią palną, zabezpiecza miejsca niebezpiecznych zdarzeń, wykonuje niezbędne czynności organizacyjne i formalne.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może pracować w firmach ochroniarskich świadczących usługi z zakresu:

 1. ochrony obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 2. ochrony osobistej,
 3. konwojowania,
 4. organizacji wewnętrznych służb ochrony.

Może także podjąć pracę w policji oraz służbach specjalnych. Szkoła nasza daje uprawnienia do uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia, która upoważnia do pełnienia funkcji kierowniczych w agencjach ochrony oraz daje możliwość ubiegania się o koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Szkoła Policealna – Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia prowadzona w ramach firmy Korporacja „Romaniszyn” funkcjonuje na bazie ponad 10 letnich doświadczeń organizowanych szkoleń z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia.

Szkolny plan nauczania

LP Przedmioty nauczania Tryb zaoczny
Razem
    Semestr
I – II
Semestr
III – IV
 
1. Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia 35 35 70
2. Wybrane zagadnienia etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy 40 40
3. Wybrane zagadnienia ekonomii, organizacji i zarządzania 40 40
4. Wybrane zagadnienia kryminologii, kryminalistyki i terroryzmu 40 40
5. System prawa w Polsce 10 10
6. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego 30 30
7. Wybrane zagadnienia prawa karnego i wykroczeń 50 50
8. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego 25 25
9. Wybrane zagadnienia prawa handlowego 20 20
10. Wybrane zagadnienia prawa finansowego 25 25
11. Wybrane zagadnienia prawa pracy 15 15
12. Organizacja ochrony osób i mienia 50 50
13. Taktyka i dokumentowanie działań ochronnych 45 45
14. Ochrona osób 30 30
15. Konwojowanie 30 30
16. Samoobrona. Techniki interwencyjne 35 35 70
17. Wyszkolenie strzeleckie 40 40
18. Język angielski/Język niemiecki 35 35
19. Komputer w pracy zawodowej 35 35
RAZEM 350 350 700
Praktyka zawodowa 6 tygodni 6 tygodni 12 tygodni

Dokumenty wymagane przy zapisie do Szkoły

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki,
 3. 3 fotografie,
 4. kserokopia dowodu osobistego,
 5. Wypełnienie karty słuchacza.

Rekrutacja

 1. Zapisy trwają cały czas,
 2. Początek zajęć na I semestrze wrtzesień/październik 2016r,