TRWA REKRUTACJA NA JESIEŃ 2019r

Od ponad 18 lat prowadzimy Policealną Szkołę, która posiada uprawnienia szkoły publicznej. Kształcimy w zawodzie Technik BHP zgodnie z programem nauczania 325509 specjalność zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy, Szkoła na podbudowie szkoły średniej.

Absolwenci naszego Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy uzyskują tytuł zawodowe Technik BHP, upoważniający do podejmowania pracy w zakładowych służbach BHP, a w hierarchii służbowej tychże, absolwenci mogą zajmować stanowiska do starszego inspektora włącznie.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym i trwa 3 semestry (1,5 roku), przy czym zajęcia odbywają się głównie w weekendy.

Głównym celem szkoły jest dostarczenie słuchaczom wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w szeroko rozumianych służbach BHP w różnych rodzajach działalności gospodarczej.

Absolwent szkoły uzyska niezbędne kwalifikacje zawodowe umożliwiające m.in.:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • kontrolowanie i ocenianie stanu BHP w zakładzie
 • ocenianie i mierzenie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego,
 • prowadzenie doradztwa w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie BHP,
 • podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie BHP.

Ukończenie szkoły i zdobycie tytułu Technika BHP umożliwiaj podjęcie pracy w:

 1. Państwowej Inspekcji Pracy,
 2. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 3. Urzędach Dozoru Technicznego,
 4. firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP,
 5. służbach BHP (przemysł, handel, usługi lub administracja).

Firmy liczące powyżej dziesięciu pracowników zobowiązane są do tworzenia służby BHP, a w każdej firmie, w której zatrudnionych jest powyżej 100 pracowników, musi być zatrudniony pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – co najmniej inspektor BHP.

Małe firmy bardzo często korzystają z usług osób, które posiadają kwalifikacje BHP, prowadzących własną działalność gospodarczą.

Praca w zawodzie Technik BHP wymaga interdyscyplinarnego przygotowania, nabycia umiejętności posługiwania się aktami prawnymi i przepisami, prowadzenia dokumentacji związanej z warunkami pracy oraz umiejętności organizacji szkoleń. Słuchacz zapoznaje się z problematyką budowlaną, procesami elektromaszynowymi i chemicznymi, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska, a także ergonomią i bezpieczeństwem pracy. W przyszłej pracy istotna jest znajomość różnorodnych metod prowadzenia szkolenia, właściwa umiejętność ich stosowania oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Umiejętności te Słuchacz zdobędzie w naszej szkole dzięki profesjonalnej kadrze pedagogicznej i wykładowcom z wieloletnią praktyką zawodową prowadzącym także szkolenia z zakresu BHP.

Szkolny plan nauczania

LP Przedmioty nauczania Semestr Razem
I* II* III*
1. Podstawy prawa pracy 40 40
2. Techniczne bezpieczeństwo pracy 35 20 20 80
3. Ergonomia w procesie pracy 50 50
4. Zagrożenia w środowisku pracy 25 35 60
5. Język angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy 25 25
6. Ocena ryzyka zawodowego 40 40 80
7. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych 55 55
8. Szkolenie i popularyzacja zagadnień BHP 25 25
9. Zarządzanie systemami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 20 30 70 120
10. Podstawy przedsiębiorczości**) 20 20
RAZEM 175 170 165+20 530
11. Praktyka zawodowa Po 2 tygodnie w II i III semestrze

*) godziny przeznaczone na realizację przedmiotu w semestrach mogą ulec nieznacznej zmianie
**) Podstawy przedsiębiorczości dotyczy słuchaczy, którzy we wcześniejszym toku nauczania nie realizowali tego przedmiotu.

Dokumenty wymagane przy zapisie do Szkoły

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki,
 • 2 fotografie,
 • Wypełnienie karty słuchacza.

Rekrutacja na I semestr

 • Przyjmujemy zapisy na 2019r.
 • Rozpoczęcie nauki  wrzesień – październik 2019r