Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Gdynia

Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami i zasadami postępowania z wyrobami budowlanymi zawierającymi azbest. Przygotowanie przedsiębiorców i ich pracowników do wykonywania działalności przy demontażu wyrobów zawierających azbest.

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów lub innych materiałów zawierających azbest. Szkolenie kierowane jest także do osób, które w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu oraz osób kierujących takimi pracownikami i pracodawców.

Podstawą prawną regulującą niniejsze szkolenie jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku. „Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany podejmować działania zmniejszające narażenie pracowników na działanie pyłu azbestu i ograniczać jego stężenie w powietrzu co najmniej do wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia, określonej w przepisach dotyczących najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.” (Dz. U. nr 216 poz. 1824 §5.1 z dnia 14 października 2005 roku).

Program szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

5,5 godziny