Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian wprowadzanych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informacje ogólne o szkoleniu:

Szkolenie dedykowane jest dla administratorów danych, dla osób pełniących lub mających pełnić funkcje administratora bezpieczeństwa informacji, dla osób które na co dzień przetwarzają dane osobowe, a także dla tych wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat planowanych zmian
w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w związku z wprowadzanym unijnym rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych (rodo), które zacznie bezpośrednio obowiązywać od 25 maja 2018 r. Specjalnie dobrana tematyka szkolenia pozwoli na zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami (pierwszy dzień szkolenia) oraz umożliwi zdobycie wiedzy na temat planowanych zmian, w tym nowych zadań i obowiązków administratora danych, nowej roli organu nadzorczego, roli i umiejscowieniu inspektora ochrony danych w systemie ochrony danych (drugi dzień szkolenia).

 

Dzięki szkoleniu, które przewidziano w pierwszym dniu zapoznacie się Państwo z aktualnymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowy obowiązującymi do 25 maja 2018 r. i dowiecie się m.in. o:

 • zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony danych osobowych
 • aktualnych obowiązkach administratora danych osobowych
 • przesłankach dopuszczalności przetwarzania danych osobowych i ich praktycznym stosowaniu
 • zasadach udostępniania danych osobowych
 • organizacyjnych i technicznych środkach zabezpieczenia danych osobowych
 • rejestracji zbiorów danych osobowych i praktycznym korzystaniu z systemu e-GIODO
 • dokumentacji ochrony danych osobowych
 • praktycznych aspektach tworzenia dokumentacji bezpieczeństwa (polityka bezpieczeństwa
  i instrukcja zarządzania systemem informatycznym)
 • kontrolach GIODO i PIP
 • możliwych sankcjach za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

 

Drugi dzień szkolenia pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy o planowanych zmianach w związku
z wprowadzanym unijnym rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych (rodo), które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.  Podczas tej części szkolenia dowiedzie się Państwo m.in. o:

 • zakresie stosowania ogólnego rozporządzenia
 • nowych zasadach przetwarzania danych, w tym szczególnych kategorii danych
 • nowych obowiązkach administratora danych (np. ocena skutków przetwarzania, uprzednie konsultacje z organem nadzorczym, rejestrowanie czynności przetwarzania, zgłaszanie naruszenia ochrony)
 • prawach osób, których dane dotyczą i trybu korzystania z nich
 • inspektorze ochrony danych, sytuacjach kiedy jego wyznaczenia jest obligatoryjne, jego zadaniach i roli w systemie ochrony danych
 • administracyjnych karach pieniężnych i warunkach ich nakładania
 • warunkach wyrażenia zgody przez dziecko
 • przetwarzaniu danych przez podmiot przetwarzający
 • roli, zadaniach i uprawnieniach niezależnego organu nadzorczego

 

Program szkolenia:

PLAN SZKOLENIA

 

Dzień pierwszy szkolenia

 

Ochrona danych osobowych – aktualnie obowiązujący stan prawny (uodo)
1.       Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych w Polsce:
– Konstytucja RP
– ustawa o ochronie danych osobowych (uodo)
– inne akty prawne wydane na podstawie uodo2.       Zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony danych osobowych3.       Dane osobowe (zwykłe, wrażliwe)4.       Ustawowe definicje

5.       Administrowanie danymi osobowymi – obowiązki administratora danych osobowych:
– obowiązek informacyjny
– nakaz zachowania szczególnej staranności
– powierzenie przetwarzania

6.       Prawa osoby, której dane dotyczą

9.00 – 10.30
PRZERWA 10.30 – 10.45
7.       Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
i ich praktyczne stosowanie8.       Zasady udostępniania danych osobowych:
– wniosek o udostępnienie danych
– informacja publiczna a ochrona danych osobowych9.       Organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych osobowych:
– rola i zadania ABI
– rejestracja ABI
– upoważnienia do przetwarzania danych10.   Rejestracja zbiorów danych osobowych:
– zgłoszenie zbioru do rejestracji
– zwolnienia z obowiązku zgłoszenia zbioru
– praktyczne korzystanie z systemu e-GIODO
10.45 – 12.15
PRZERWA 12.15 – 12.30
11.   Dokumentacja ochrony danych osobowych:
– polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania – zasady
opracowywania dokumentów (wymagane i zalecane elementy
– pozostała dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych12.   Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych:
– obowiązki
– szkolenia
– procedura postępowania z dokumentami papierowymi13.   Sankcje przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych i inne konsekwencje naruszenia przepisów:
– odpowiedzialność administracyjna
– odpowiedzialność pracownicza
– odpowiedzialność karna
– odpowiedzialność cywilnoprawna
12.30 – 14.00
PRZERWA 14.00 – 14.15
14.   Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
– zadania
– uprawnienia i kontrole GIODO
– uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)
14.15 – 15.00

 

 

Dzień drugi szkolenia

 

Ochrona danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rodo)
1.      Materialny i terytorialny zakres stosowania przepisów rodo

2.      Zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych:
– zasady przetwarzania danych
– przetwarzanie szczególnych kategorii danych
– warunki wyrażenia zgody (w tym zgody przez dziecko)

3.      Inspektor ochrony danych (status i zadania)

9.00 – 10.30
PRZERWA 10.30 – 10.45
4.      Obowiązki administratora danych:
– rejestrowanie czynności przetwarzania
– postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
– ocena skutków dla ochrony i uprzednie konsultacje5.      Przetwarzanie danych przez przedmiot przetwarzający6.      Zasady przekazywania danych osobowych
10.45 – 12.15
PRZERWA 12.15 – 12.30
7.      Prawa osoby, której dane dotyczą:
– przejrzystość korzystania z praw
– dostęp do danych
– sprostowanie i usuwanie danych
– prawo do sprzeciwu
– ograniczenia praw
12.30 – 14.00
PRZERWA 14.00 – 14.15
8.      Organ nadzorczy (rola, zadania, uprawnienia)

9.      Administracyjne kary pieniężne i warunki ich nakładania

14.15 – 15.00

 

Prowadzący zapewnia uczestnikom materiały w postaci prezentacji omawianych na szkoleniu zagadnień oraz autorskich wzorów dokumentów, które są przydatne administratorowi bezpieczeństwa informacji w jego codziennej pracy.

Czas trwania szkolenia:

2 dni

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie