Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych poniżej 30. roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (V)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego


Maksymalna kwota dofinansowania wynosi            25 000,00 zł.


UWAGA!

Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone.


Warunkiem przyznania dofinansowania w ramach projektu jest spełnianie przez wnioskodawcę łącznie poniższych kryteriów:

– wiek poniżej  30. roku życia,

– pozostawanie w ewidencji PUP do 4 miesięcy1,

– przynależność do kategorii NEET2,

– możliwość udzielenia wsparcia wynika z Indywidualnego   Planu  Działania,

– udostępnienie danych teleadresowych oraz pozwalających na identyfikację ze względu na płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania limitu środków.

Wnioski oraz kryteria dostępne są w Urzędzie (Punkt informacyjny oraz pok. 18) lub do pobrania na stronie Urzędu: pila.praca.gov.pl.


Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Urządzie Pracy pod adresem 64-920 Pila, al. Niepodległości 24 (I piętro, pokój 18) lub telefonicznie 67 215 11 35 lub 67 215 11 44