OPIS SPOSOBU WALIDACJI, UZYSKIWANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE „PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA”

Podmiot Walidujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Sposób walidacji w oparciu o własny system walidacji i certyfikowania pod nazwą: System Walidacji i Certyfikowania dla kwalifikacji rynkowej „PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA” uzyskiwanej w formach pozaszkolnych.

Sposób sprawdzania efektów kształcenia (tzw. walidacja) opracowany został w oparciu o materiał przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie Raportu Referencyjnego. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2153).

Każdemu uczestnikowi umożliwia się uzyskiwanie kwalifikacji w oparciu o kwalifikacje rynkowe.


OPIS SPOSOBU CERTYFIKOWANIA

 Podmiot Certyfikujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Instytucja certyfikująca na podstawie protokołów z egzaminów, osobie pozytywnie zdającej egzamin przekazuje: Certyfikat potwierdzający kwalifikację rynkową w zawodzie „PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA” oraz suplement do certyfikatu z efektami uczenia się.

Na instytucji certyfikującej ciąży obowiązek wykazania na podstawie listy sprawdzającej do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację w tym w szczeg. potwierdzenie faktu, że wydawany certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/ sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

– co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży.


PRZYKŁADOWY OPIS WALIDOWANYCH TREŚCI:

– Podstawy prawne dokumentacji finansowej.

– Księgowość małych i średnich firm/

– Typy i cechy dokumentów finansowych.

– Zasady wystawiania dokumentów (m.in. kasowych, bankowych, sprzedaży, rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych).

– Metody i poprawa błędów w dokumentach (nota korygująca, faktura korygująca).

– Prowadzenie książki przychodów i rozchodów.

– Przychody i koszty w przedsiębiorstwie.

– Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.

– Majątek obrotowy oraz kapitały własne i obce (zobowiązania).

– Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg.

– Podatek od towarów i usług.

– Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej.

– Podstawy obsługi komputera.

– Obsługa programów: Microsoft Word, Excel.

– Zastosowanie informatycznych programów księgowo-rachunkowych.

 


Certyfikat oraz Suplement do walidacji „PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA” – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób mogących znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych, firmach prywatnych, i innych podmiotach gospodarczych.