OPIS SPOSOBU WALIDACJI, UZYSKIWANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE „ OPIEKUN OSOBY STARSZEJ, NIEPEŁNOSPRAWNEJ I DZIECIĘCEJ”

Podmiot Walidujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Sposób walidacji w oparciu o własny system walidacji i certyfikowania pod nazwą: System Walidacji i Certyfikowania dla kwalifikacji rynkowej „OPIEKUN OSOBY STARSZEJ, NIEPEŁNOSPRAWNEJ I DZIECIĘCEJ” uzyskiwanej w formach pozaszkolnych.

Sposób sprawdzania efektów kształcenia (tzw. walidacja) opracowany został w oparciu o materiał przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie Raportu Referencyjnego. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2153).

Każdemu uczestnikowi umożliwia się uzyskiwanie kwalifikacji w oparciu o kwalifikacje rynkowe.


OPIS SPOSOBU CERTYFIKOWANIA

Podmiot Certyfikujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Instytucja certyfikująca na podstawie protokołów z egzaminów, osobie pozytywnie zdającej egzamin przekazuje: Certyfikat potwierdzający kwalifikację rynkową w zawodzie „„OPIEKUN OSOBY STARSZEJ, NIEPEŁNOSPRAWNEJ I DZIECIĘCEJ” oraz suplement do certyfikatu z efektami uczenia się (załączniki nr 2 i 3 do niniejszego opracowania).

Na instytucji certyfikującej ciąży obowiązek wykazania na podstawie listy sprawdzającej do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację w tym w szczeg. potwierdzenie faktu, że wydawany certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/ sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

– co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży.


PRZYKŁADOWY OPIS WALIDOWANYCH TREŚCI

– Podstawy prawne pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi.

– Podstawy psychologii.

– Psychologia osób starszych, niepełnosprawnych i rozwojowa.

– Pedagogika.

– Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.

– Twórcze wychowanie dziecka.

– Elementy terapii dla osób starszych i niepełnosprawnych.

– Rozwój osobisty opiekuna.

– Podstawy socjologii.

– Funkcjonowanie społeczne osób starszych, niepełnosprawnych.

– Podstawy geriatrii i gerontologii.

– Profilaktyka zdrowia dziecka.

– Potrzeby i sposoby ich zaspokajania.

– Pielęgnacja osób starszych, niepełnosprawnych.

– Metody i techniki pracy psychopedagogicznej.

– Pierwsza pomoc.

– Elementy rehabilitacji i gimnastyki.

– Praca z dzieckiem niepełnosprawnym.

– Organizacja i planowanie pracy.

– Gry i zabawy.

– Dietetyka i żywienie dziecka.


Certyfikat oraz Suplement do walidacji „OPIEKUN OSOBY STARSZEJ, NIEPEŁNOSPRAWNEJ I DZIECIĘCEJ” – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób mogących znaleźć zatrudnienie w DPS-ach, w hospicjach, w prywatnych domach opieki społecznej, w domach klientów, firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.