Informacje o projekcie:

Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie „Jutro bez obaw!” nr: RPWP.06.02.00-30-0073/18 realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

Całkowita wartość projektu: 1 018 437,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 967 515,15 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.08.2019r. do 30.11.2020r.


Główne zadania projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia IPD oraz poradnictwo psychologiczno-doradcze.
 2. Grupowe poradnictwo zawodowe.
 3. Wysokiej jakości szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia.
 4. Staże umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców.
 5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

Planowane rezultaty realizacji projektu:

Wskaźniki kluczowe

 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 50% – 36os. (21K/15M)
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 42os. (25K/17M)

Wskaźniki specyficzne dla projektu

 • liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 3 os (1K/2M)
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 42% dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3

Cel główny projektu:

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie od 01.08.2019 do 30.11.2020 zdolności do podjęcia zatrudnienia 120 osób (70K/50M) powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze woj. wielkopolskiego, w tym min.20% tj. 24 osoby (14K/10M) na terenie miast średnich, pozostających bez zatrudnienia  w tym 100 bezrobotnych (58K/42M) i 20 biernych zawodowo (12K/8M), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,  z jednej z poniższych grup:

– 70 kobiet

-min.40 długotrwale bezrobotnych (24K/16M)

-min.10 osób z niepełnosprawnościami (6K/4M)

-min.60 osób o niskich kwalifikacjach (36K/24M)

-min.24 osoby w wieku 50 lat i więcej (14K/10M)

Aktywizacja zawodowa następuje poprzez zindywidualizowane wsparcie, w tym wsparcie psychologiczne, grupowe poradnictwo zawodowe oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • diagnozę potrzeb i potencjałów UP wraz  utworzeniem Indywidualnego Planu Działania (120os.),
 • podpisanie umowy uczestnictwa (120os.),
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczno-doradcze (60os.),
 • grupowe poradnictwo zawodowe (120os.)
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (72os.),
 • 3 – miesięczne staże zawodowe (72os.),
 • pośrednictwo pracy (120os.).

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku powyżej 29 roku życia (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 r.ż.),
 • pozostającą bez zatrudnienia (osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy lub  pozostająca bez pracy, niezarejestrowana, poszukująca pracy lub osoba bierna zawodowo),
 • zamieszkującą zgodnie z Kodeksem Cywilnym  w województwie wielkopolskim.

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie– Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju, al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.


Dodatkowe informacje udzielane są:

Powstańców Wielkopolskich 164 (pokój 08), 64-920 Piła (w określonych dniach i godzinach) kom: 534 474 626, e-mail:e.szczesniak@romaniszyn.com.pl


Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.