HARMONOGRAMY:

Harmonogram Pośrednictwo Pracy na strone Jutro bez obaw! Piła 22.03.-14.04.21

harmonogram szkolenia zawodowego Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera 01-15.02.2021

Harmonogram IPD Jutro bez obaw! Kaczory 28-29.01.2021

harmonogram szkolenia zawodowego Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie 18-29.01.2021

harmonogram szkolenia zawodowego Pracownik robót wykończeniowych… 18-29.01.2021

harmonogram szkolenia zawodowego Specjalista ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 19-28.01.2021

Harmonogram Pośrednictwo Pracy na strone Jutro bez obaw! Kaczory 11-16.01.2021

Harmonogram Pośrednictwo Pracy na strone Jutro bez obaw! Kaczory 02-07.12.2020
Harmonogram IPD na strone Jutro bez obaw! Kaczory 27.11-01.12.2020

Harmonogram psycholog na strone Jutro bez obaw! Piła 27-29.10.2020

Harmonogram IPD na strone Jutro bez obaw! Piła 19.10.20-24.10.20

harmonogram GPZ Jutro bez obaw! 24-26.10.2020

harmonogram szkolenia zawodowego Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera 14-28.09.2020

harmonogram GPZ Kaczory Jutro bez obaw! 11-13.09.2020

harmonogram szkolenia zawodowego Kierowca wózka jezdniowego 09-12.09.2020

Harmonogram psycholog na strone Jutro bez obaw! Kaczory 04-05.09.2020

Harmonogram IPD na strone Jutro bez obaw! Kaczory 25-29.08.2020

Harmonogram IPD na strone Jutro bez obaw! Kaczory 11-24.08.2020

Harmonogram psycholog na strone Jutro bez obaw! Kaczory 24.08-03.09.2020

harmonogram szkolenia zawodowego Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera 10-24.08.2020

Harmonogram IPD na strone Jutro bez obaw! Kaczory 07.08.2020

harmonogram szkolenia zawodowego Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera 03-17.08.2020

Harmonogram IPD na strone Jutro bez obaw! Jastrowie 29.06-02.07.2020

Harmonogram IPD na strone Jutro bez obaw! Piła 06-07.06.2020

Harmonogram IPD na strone Jutro bez obaw! Piła 24-27.06.2020

harmonogram GPZ Jutro bez obaw! 17-19.06.2020

harmonogram GPZ Jutro bez obaw! 16-18.03.2020

Harmonogram IPD na strone Jutro bez obaw! Piła 05.03.20-08.03.20

Harmonogram IPD na strone Jutro bez obaw! Piła 09.02.2020

Harmonogram IPD na strone Jutro bez obaw! Piła 10.03.20-15.03.20

Harmonogram IPD na strone Jutro bez obaw! Piła 25.01.20-02.02.20

Harmonogram Pośrednictwo Pracy na strone Jutro bez obaw! Piła 21.05.20-30.05.20

harmonogram szkolenia zawodowego Przedstawiciel handlowy z elementami technik sprzedaży 27.02.2020 – 17.03.2020

Harmonogram psycholog na strone Jutro bez obaw! Piła 25-26.02.2020

harmonogram GPZ Jutro bez obaw! 10-12.02.2020

Harmonogram Pośrednictwo Pracy na strone Jutro bez obaw! Piła 16-17.05.2020

Harmonogram Pośrednictwo Pracy na strone Jutro bez obaw! Piła 20-28.06.2020

Harmonogram Pośrednictwo Pracy na strone Jutro bez obaw! Piła 03-05.07.2020

harmonogram szkolenia zawodowego Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej 24.06- 09.07.2020

harmonogram szkolenia zawodowego Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera 25.06- 11.07.2020

Harmonogram psycholog na strone Jutro bez obaw! Jastrowie 09-16.07.2020

Harmonogram psycholog na strone Jutro bez obaw! Piła 02-11.07.2020

harmonogram GPZ Jastrowie Jutro bez obaw! 10-12.07.2020

harmonogram GPZ Piła Jutro bez obaw! 10-12.07.2020

 

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 10.02.2020 do 12.02.2020.

odbędzie się Grupowe Poradnictwa Zawodowego w ramach projekt: „Jutro bez obaw!” nr RPWP.06.02.00-30-0073/18 Wszyscy uczestnicy zostali poinformowani o terminie szkoleń i otrzymali szczegółowe harmonogramy. Zapraszamy.

W załączeniu harmonogram Grupowego Poradnictwa Zawodowego.


Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 09.02.2020 odbędą się w ramach

projekt: „Jutro bez obaw!” nr RPWP.06.02.00-30-0073/18 indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach IPD.

Wszyscy uczestnicy zostali poinformowani o terminie spotkań i otrzymali szczegółowe harmonogramy. Zapraszamy.

W załączeniu harmonogram indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w ramach IPD.


Informacje o projekcie:

Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie „Jutro bez obaw!” nr: RPWP.06.02.00-30-0073/18 realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

Całkowita wartość projektu: 1 018 437,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 967 515,15 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.08.2019r. do 30.11.2020r.


Główne zadania projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia IPD oraz poradnictwo psychologiczno-doradcze.
 2. Grupowe poradnictwo zawodowe.
 3. Wysokiej jakości szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia.
 4. Staże umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców.
 5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

Planowane rezultaty realizacji projektu:

Wskaźniki kluczowe

 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 50% – 36os. (21K/15M)
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 42os. (25K/17M)

Wskaźniki specyficzne dla projektu

 • liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 3 os (1K/2M)
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 42% dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3

Cel główny projektu:

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie od 01.08.2019 do 30.11.2020 zdolności do podjęcia zatrudnienia 120 osób (70K/50M) powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze woj. wielkopolskiego, w tym min.20% tj. 24 osoby (14K/10M) na terenie miast średnich, pozostających bez zatrudnienia  w tym 100 bezrobotnych (58K/42M) i 20 biernych zawodowo (12K/8M), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,  z jednej z poniższych grup:

– 70 kobiet

-min.40 długotrwale bezrobotnych (24K/16M)

-min.10 osób z niepełnosprawnościami (6K/4M)

-min.60 osób o niskich kwalifikacjach (36K/24M)

-min.24 osoby w wieku 50 lat i więcej (14K/10M)

Aktywizacja zawodowa następuje poprzez zindywidualizowane wsparcie, w tym wsparcie psychologiczne, grupowe poradnictwo zawodowe oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • diagnozę potrzeb i potencjałów UP wraz  utworzeniem Indywidualnego Planu Działania (120os.),
 • podpisanie umowy uczestnictwa (120os.),
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczno-doradcze (60os.),
 • grupowe poradnictwo zawodowe (120os.)
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (72os.),
 • 3 – miesięczne staże zawodowe (72os.),
 • pośrednictwo pracy (120os.).

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku powyżej 29 roku życia (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 r.ż.),
 • pozostającą bez zatrudnienia (osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy lub  pozostająca bez pracy, niezarejestrowana, poszukująca pracy lub osoba bierna zawodowo),
 • zamieszkującą zgodnie z Kodeksem Cywilnym  w województwie wielkopolskim.

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie– Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju, al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.


Dodatkowe informacje udzielane są:

Powstańców Wielkopolskich 164 (pokój 08), 64-920 Piła (w określonych dniach i godzinach) kom: 534 474 626, e-mail:e.szczesniak@romaniszyn.com.pl


Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


Dokumenty do pobrania:

OŚWIADCZENIE o braku zatrudnienia

Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej (pow. 12 – mcy) – niezarejestrowanej w PUP_

FORMULARZ REKRUTACYJNY – Jutro bez obaw!

Oświadczenie osoby niezarejestrowanej w UP.docx

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej – specjalne potrzeby

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie osoby biernej zawodowo