Informacje o projekcie:

Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie „NOWA NADZIEJA” nr: RPMA.09.01.00-14-d371/19 realizowanym na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Całkowita wartość projektu: 437 634,19 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 415 752,48 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.06.2020r. do 31.05.2021r.


Główne zadania projektu:

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb, możliwości oraz potencjałów
  Uczestników Projektu.
 2. Poradnictwo psychologiczne: grupowe i indywidualne.
 3. Pośrednictwo pracy.
 4. Szkolenia zawodowe „szyte na miarę”.
 5. Staże zawodowe.

Planowane rezultaty realizacji projektu:

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – minimum 24 osób.
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – minimum 12 osób.
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny rachunek) – minimum 10 osób.
 4. Odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) – minimum 34 osoby.
 5. Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) – minimum 34 osoby.
 6. Odsetek osób z niepełnosprawnością, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej – minimum 12 osób.
 7. Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej – minimum 25 osób.

 Wskaźniki produktu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 40 osób.
 2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 8 osób.
 3. Liczba osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia objętych wsparciem w ramach projektu – 40 osób.
 4. Liczba osób korzystających z POPŻ objętych wsparciem w projekcie  – 4 osoby.
 5. Liczba osób zamieszkujących na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego objętych wsparciem w projekcie – 40 osób.

Cel główny projektu:

Podniesienie poziomu aktywności społecznej wśród minimum 34% osób spośród 40 osób (25 kobiet i 15 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji województwa mazowieckiego powiatów: garwolińskiego, gostynieckiego, kozienickiego, lipskiego łosickiego, makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, przysuskiego, radomskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, wołomińskiego i żuromińskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) z wyżej wymienionej grupy docelowej dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie 1.06.2020 – 31.05.2021r.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału Uczestników Projektu i opracowanie planu działania – dla każdej osoby zastosowana będzie diagnoza oraz Indywidualna Ścieżka Rozwoju (dla 40 osób),
 • Wysokiej jakości wsparcie psychologiczne (zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje dla 40 osób),
 • Szkolenia prowadzące do pozyskania lub podwyższenia kwalifikacji (dla 30 osób),
 • Staże zawodowe pozwalające na zdobycie doświadczenia zawodowego (dla 20 osób),
 • Pośrednictwo pracy w celu ukierunkowania na rynku pracy i znalezienia miejsca zatrudnienia adekwatnego do potrzeb i możliwości każdego Uczestnika Projektu (dla 40 osób).

 100% Uczestników objętych zostanie aktywizacją społeczną.

Dzięki wyżej wymienionemu wsparciu znacząco wzrosną szanse Uczestników na aktywizację zawodową i społeczną oraz na zdobycie zatrudnienia.


Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Osoby zamieszkujące wyłącznie za obszarach poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego (powiaty: garwoliński, gostyniecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, radomski, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, lipski, wołomiński i żuromiński),
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • Kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • Osoby z niepełnosprawnością,
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie– Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju, ul. Młynarska 10/U-11 w Radomiu 26-200.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są:

Młynarska 10/U-11 w Radomiu 26-200, godziny otwarcia: 8.00-16.00 kom: 662 205 511, e-mail: k.romaniszyn@romaniszyn.com.pl

Strona internetowa Projektu –  www.romaniszyn.com.pl

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie Uczestnika projektu o danych osobowych

Załącznik nr 3 Oświadczenie Uczestnika projektu o statusie na rynku pracy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno – zatrudnieniowej po zakończonym udziale w Projekcie

Załącznik nr 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 6 Wykaz gmin na terenie województwa mazowieckiego, znajdujących się poniżej progu defaworyzacji według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego