PROJEKT

CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA „ROMANISZYN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą 64-920 Piła, ul. Różana Droga 1A  w partnerstwie z Fundacją Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju z siedzibą 64-920 Piła, ul. Różana Droga 1A oraz  S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn z siedzibą 64-920 Piła, ul. Różana Droga 1A  zaprasza do udziału w projekcie „ Ocean perspektyw” nr RPWM.11.01.01-28-0089/19 realizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w POWIATACH: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, piskim, nowomiejskim, działdowskim. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 11.00.00 – Włączenie społeczne, Działanie 11.01.00 – Aktywne włączenie,   w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu zatrudnienia, Poddziałanie 11.01.01 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość Projektu: 1 036 340,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 984 523,47 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.

Ilość miejsc ograniczona do 60 osób.

Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


Cel główny projektu:

GŁÓWNY CEL PROJEKTU to zwiększenie do 31.12.2020 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60 (34K/26M) osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. Warmińsko – mazurskiego w POWIATACH: braniewskim,bartoszyckim,kętrzyńskim,mrągowskim,piskim,nowomiejskim i działdowskim, pozostających bez zatrudnienia-wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym min. 18 (10K/8M) długotrwale bezrobotnych),spośród których minimum 7 (4K/3M) to osoby z niepełnosprawnościami.


EFEKTY

  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min.40% UP
  • praca (w tym na własny rachunek) przez min.25% UP
  • poszukiwanie pracy przez min.20% UP

DLA KOGO

Grupa docelowa[GD] projektu to 60(34K/26M)osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społ.,w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. warmińsko mazurskiego [WW-M] w POWIATACH: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, piskim, nowomiejskim i działdowskim, pozostających bez zatrudnienia-wyłącznie osoby bierne zawodowo[BZ] lub bezrobotne[BB],wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ.(w tym min.18(10K/8M)długotrwale bezrobotnych),spośród których min.7(4K/3M)to osoby z niepełnosprawnościami[ON].

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, zwrot kosztów za dojazdu (poza komunikacją miejską – z wyłączeniem ON), zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną, ubezpieczenie NNW, składki ZUS, badania lekarskie (staż), catering –  w trakcie szkolenia, i obiad  w trakcie grupowych treningów kompetencji społecznych, stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • diagnozę potrzeb Uczestników Projektu w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
  • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,
  • indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
  • grupowe treningi kompetencji społecznych (podnoszące i wzmacniające umiejętności interpersonalne i rozwiązywania problemów, spędzania wolnego czasu, funkcjonowania w codziennym życiu), podpisanie umowy na wzór kontraktu socjalnego z pracownikiem socjalnym,
  • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
  • 4 – miesięczne płatne staże zawodowe,
  • wsparcie pośrednika pracy.

AKTUALNOŚCI:

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „ Ocean perspektyw” nr RPWM.11.01.01-28-0089/19 Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej. Ilość miejsc ograniczona. Udział projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu

DO POBRANIA:

Regulamin opieki nad dzieckiem osobą zależną-Ocean perspektyw

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Ocean perspektyw

Formularz rekrutacyjny – Ocean perspektyw