OFERTA

AKTUALIZACJA PROCEDURY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

14 września 2023 roku Narodowy Bank Polski skierował pismo informacyjne do instytucji finansowych w tym do właścicieli kantorów, odnośnie nowych wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Nowe wytyczne wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) opublikowane w dniu 31 marca 2023 pn. „Wytyczne w sprawie strategii i środków kontroli w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy zapewnieniu dostępu do usług finansowych”. W biuletynie informacyjnym EUNB doprecyzował kwestie strategii, procedur i środków kontroli, które instytucje finansowe powinny wprowadzić w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz skutecznego zarządzania ryzykiem.

Instytucje finansowe mają obowiązek wdrożenia nowych wytycznych do dnia 03.11.2023 roku.

W związku z powyższymi zmianami Centrum Edukacji i Zarządzania „Korporacja Romaniszyn” przygotowało dla Państwa gotową aktualizację procedur z zakresu Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Zapraszamy do kontaktu!!!