HARMONOGRAMY:

Harmonogram – SZKOLENIE Programista-lipiec

Harmonogram – szkolenie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej grudzień NŚ2

Harmonogram – PROGRAMISTA – GRUPA A

Harmonogram – PROGRAMISTA – GRUPA B.

Harmonogram – PROGRAMISTA – GRUPA C.

Harmonogram – PROGRAMISTA – on-line1.

Harmonogram – szkolenia -Pracownik biurowy….1

Harmonogram – SZKOLENIE MAGAZYNIER1

Harmonogram – szkolenie pracownik fizyczny październik

Harmonogram – jobcoaching – maj Harmonogram – jobcoaching – marzec

Harmonogram – IPD lipiec-sierpieńwww

Harmonogram – zad 1 luty www

Harmonogram – zad. 1 czerwiec2

Harmonogram – zad. 1 marzec www

Harmonogram – zadanie 1 gr. 2 grudzień 2019 www

Harmonogram – grafik komputerowy4

Harmonogram – kosmetyczka – 19.03.2020

Harmonogram – Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych2

Harmonogram – kosmetyczka – czerwiec

Harmonogram – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych3

Harmonogram – szkolenie kosmetyczka sierpień

Harmonogram – jobcoaching luty – www

Harmonogram zad 1. luty – www2-1

Harmonogram-zadanie1 sierpieńwww (1)

Harmonogram – jobcoaching styczeń – aktualizacja 22.01.2020www

Harmonogram – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Harmonogram – Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej

Harmonogram – kosmetyczka – aktualizacja

Harmonogram – pomoc kuchenna – aktualizacja 2

Harmonogram – pracownik biurowy z modułem ksiegowo-płacowym i obsługa komputera

Harmonogram -zadanie 1 – gr. 2

Harmonogram zadanie 1 – gr. 1 grudzień 2019 www

 

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Przyszłość dla młodych 2!” nr POWR.01.02.01-04-0037/19 realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość Projektu: 1 024 100,25 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 972 895,23 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.


Główne zadania Projektu?

 • Identyfikacja potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacją IPD
 • Realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu
 • Realizacja szkoleń zawodowych
 • Realizacja 4-miesięcznych staży zawodowych
 • Realizacja indywidualnego pośrednictwa pracy

Planowane efekty

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min.24 os.
 • Odsetek osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci), które po ukończeniu udziału w projekcie podjęły pracę – 42%
 • Odsetek osób Odsetek osób niekwalifikujących się do powyżej wymienionych grup docelowych, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę – 57%

Cel główny projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 [34K/26M] osób młodych w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, wyłącznie i min. 6 [3K/3M] osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. kujawsko-pomorskim, z czego min. 18 [10K/8M] osób na terenie miast średnich, w tym miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. POWER.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • Identyfikację potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (60os.),
 • podpisanie umowy uczestnictwa (60os.),
 • indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu (60os.),
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (60os.),
 • 4 – miesięczne staże zawodowe (54os.),
 • pośrednictwo pracy (60os.).

Kto może wziąć udział w projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby młode w wieku 18-29 lat zamieszkujące województwo kujawsko-pomorskie (osoby fizyczne posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wg KC) w tym:

 • 60 os. biernych zawodowo,
 • min. 30 os. o niskich kwalifikacjach,
 • min. 6 os. z niepełnosprawnościami,
 • min. 18 osób zamieszkujących na terenie miast średnich, w tym miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura Projektu osobiście lub listownie – ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław

kom: +48 883-289-000

e-mail: k.rzeszut@romaniszyn.com.pl


Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin zwrotów kosztów dojazdu wraz z załącznikami – Przyszłość dla młodych 2!

Regulamin zwrotów opieki nad dzieckiem

wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem os. zależną

oświadczenie NEET kryteria dodatkowe

oświadczenie NEET kryteria formalne