Informacje o projekcie:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Przyszłość dla młodych 2!” nr POWR.01.02.01-04-0037/19 realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość Projektu: 1 024 100,25 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 972 895,23 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.


Główne zadania Projektu?

  • Identyfikacja potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacją IPD
  • Realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu
  • Realizacja szkoleń zawodowych
  • Realizacja 4-miesięcznych staży zawodowych
  • Realizacja indywidualnego pośrednictwa pracy

Planowane efekty

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min.24 os.
  • Odsetek osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci), które po ukończeniu udziału w projekcie podjęły pracę – 42%
  • Odsetek osób Odsetek osób niekwalifikujących się do powyżej wymienionych grup docelowych, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę – 57%

Cel główny projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 [34K/26M] osób młodych w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, wyłącznie i min. 6 [3K/3M] osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. kujawsko-pomorskim, z czego min. 18 [10K/8M] osób na terenie miast średnich, w tym miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. POWER.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • Identyfikację potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (60os.),
  • podpisanie umowy uczestnictwa (60os.),
  • indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu (60os.),
  • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (60os.),
  • 4 – miesięczne staże zawodowe (54os.),
  • pośrednictwo pracy (60os.).

Kto może wziąć udział w projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby młode w wieku 18-29 lat zamieszkujące województwo kujawsko-pomorskie (osoby fizyczne posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wg KC) w tym:

  • 60 os. biernych zawodowo,
  • min. 30 os. o niskich kwalifikacjach,
  • min. 6 os. z niepełnosprawnościami,
  • min. 18 osób zamieszkujących na terenie miast średnich, w tym miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura Projektu osobiście lub listownie – ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław

kom: +48 883-289-000

e-mail: k.rzeszut@romaniszyn.com.pl


Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin zwrotów kosztów dojazdu wraz z załącznikami – Przyszłość dla młodych 2!

Regulamin zwrotów opieki nad dzieckiem

wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem os. zależną

oświadczenie NEET kryteria dodatkowe

oświadczenie NEET kryteria formalne