AKTUALNOŚCI:

Zakończenie realizacji projektu.

Zachowanie trwałości świadczenia usług – możliwość skorzystania z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu złotowskiego po zakończeniu realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie złotowskim”

Informujemy, że realizacja projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie złotowskim” dobiegła końca i wyczerpał się limit godzin usług opiekuńczych. Dziękujemy wszystkim osobom niesamodzielnym -uczestnikom projektu za udział w nim. Dziękujemy opiekunom faktycznym za udział w bezpłatnym wsparciu realizowanym dla nich w ramach projektu w formie szkoleń i poradnictwa psychologicznego oraz prawnego.

Wnioskodawca zapewnia zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu, w tym również w zakresie miejsc utworzonych przez Partnera (12 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych przez Lider projektu i 6 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych przez Partner projektu).

W celu zapewnienia zachowania trwałości 18 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (18 opiekunek) utworzonych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia  powiecie złotowskim ” po zakończeniu jego realizacji tj. 30.09.2020, w okresie 2 lat i 8 miesięcy tj. od dnia 01.10.2020r. do 31.05.2023r. Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o. z siedzibą w Pile wraz z partnerem Fundacją Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, przez 32 miesiące począwszy od dnia 01.10.2020r. jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu tj. do świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Każdorazowo w sytuacji wystąpienia zapotrzebowania na usługę będzie zatrudniana kadra do świadczenia usługi opiekuńczej/asystenckiej.

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o. w Pile wraz z partnerem Fundacją Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu zapewni 18 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych na terenie powiatu złotowskiego.

Usługi mogą być wykonane według cen komercyjnych zawartych w Cennikach innych aktualnie realizowanych przez Fundację Ekspert-Kujawy projektów na terenie województwa wielkopolskiego.

Na dzień zakończenia realizacji projektu ceny komercyjne kształtują się następująco:

– Cena komercyjna za godzinę usługi opiekuńczej realizowanej w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 22:00) wynosi 32,00 zł brutto

– Cena komercyjna za godzinę usługi opiekuńczej realizowanej w soboty, niedziele i święta oraz w dni powszednie w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00 rano wynosi 38,00 zł brutto

– Cena komercyjna za godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 90,00 zł brutto.

W przypadku zainteresowania możliwością skorzystania z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu złotowskiego, zachęcamy do kontaktu:

 • Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o.: tel. 67 212 33 75
 • Fundacją Ekspert-Kujawy: tel. 52 357 62 15

Informujemy, że w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie złotowskim” realizowane jest wsparcie indywidualne dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w formie porad prawnych i psychologicznych. Zapraszamy wszystkich chętnych. Prosimy o kontakt z biurem projektu pod nr tel 534 474 626.


HARMONOGRAM SZKOLENIA DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie złotowskim”

harmonogram gr.1

harmonogram gr.2

harmonogram gr.3

27.08.2018

Informujemy, iż od dnia 27.08.2018 r. obowiązuje nowy formularz rekrutacyjny zamieszczony w zakładce „Dokumenty do pobrania”.


Rekrutacja do projektu trwa nadal.
Zapraszamy osoby niesamodzielne i ich opiekunów do zgłaszania się do projektu.
W razie potrzeby pomagamy w wypełnieniu dokumentów- tel. kontaktowy 534 474 626.


Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o. w Pile  w partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Pogodna Jesień Życia w powiecie złotowskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. na terenie powiatu złotowskiego, województwo wielkopolskie.

Wartość projektu: 1 936 867,20 zł

Wartość dofinansowania z : 1 840 023,84 zł


Cele projektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych (18 opiekunów/ek będzie świadczyło usługi), które obejmą stałym wsparciem w ramach projektu 110 osób niesamodzielnych (w tym 20 osób z niepełnosprawnościami), biernych zawodowo, zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oraz podniesienie kompetencji 30 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (7 osób z niepełnosprawnościami) biernych zawodowo,zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest w  na terenie powiatu złotowskiego w Gminach: Jastrowie, Krajenka, Lipka – gmina wiejska, Okonek, Tarnówka – gmina wiejska, Zakrzewo – gmina wiejska, Złotów, Złotów – gmina wiejska.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez następujące zadania:

 • Zadanie 1 – świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania przez opiekunki
 • Zadanie 2 – świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania przez podmiot ekonomii społecznej organizacja centrum świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych;
 • Zadanie 3 – usługi wspierające pracę opiekunek i osoby niesamodzielnej
 • Zadanie 4 – wsparcie opiekunów faktycznych w formie Centrum Wsparcia Opiekunów.

Planowane efekty:

 • Utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych w lokalnej społeczności na terenie powiatu złotowskiego.
 • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 110 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów, itp. oraz inne w zależności od potrzeb
 • Usługi wspierające pracę opiekunek i osoby niesamodzielne świadczone przez pracowników specjalistycznych o profilu medyczno/socjalnym, do ich obowiązków będzie należało: przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, dokonywanie analizy sytuacji osoby ubiegającej się o wsparcie w zakresie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej, przygotowanie propozycji planu pomocy, ocena kwalifikacji opiekunek środowiskowych, utrzymanie kontaktu z osobami niesamodzielnymi i ich rodzinami, wspieranie opiekunek w zakresie rozwiązywania dostrzeżonych problemów w wykonywaniu usługi, znajdowanie rozwiązań czy ułatwianie ich pracy.
 • Wsparcie 30 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w formie Centrum Wsparcia Opiekunów. W pomieszczeniach CWO funkcjonować będą pracownicy specjalistyczni, będą oni udzielać informacji w zakresie uprawnień podopiecznych i dostępnych form ich wsparcia, a także prowadzić wymianę doświadczeń i ułatwiać dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Podnoszenie kompetencji opiekunów faktycznych w formie kształcenia. Szkolenia teoretyczno-praktyczne zwiększające umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

Biuro Projektu:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. o.o.

Al. Powstańców Wielkopolskich 164

64-920 Piła


Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania:

W Biurze Projektu:

 1. Biuro Projektu:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. o.o.

Al. Powstańców Wielkopolskich 164

 • Piła

Tel. 534 474 626

czynne w godzinach:  w poniedziałek -środa    od 9.00 do 14.00

 1. Na stronie www http://romaniszyn.com.pl/

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu

Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura Projektu.

Rekrutacja odbywa się od stycznia 2018r.  do marca 2018 r.

Wykaz wymaganych dokumentów dot. przystąpienia do projektu:

Osoby niesamodzielna

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Kwestionariusz zgłoszeniowo-kwalifikacyjny
 3. Oświadczenie dot. danych osobowych
 4. Oświadczenia do projektu
 5. Oświadczenia kwalifikacyjne
 6. Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego
 7. Zaświadczenie lekarskie
 8. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
 9. Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę –w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
 10. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowiadotyczy osób z niepełnosprawnościami;

Dla opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Kwestionariusz zgłoszeniowo-kwalifikacyjny
 3. Oświadczenie dot. danych osobowych
 4. Oświadczenia do projektu
 5. Oświadczenia kwalifikacyjne
 6. Zaświadczenie lekarskie dot. osoby niesamodzielnej
 7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
 8. Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę –w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
 9. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności opiekuna faktycznego bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowiadotyczy osób z niepełnosprawnościami;

Dokumenty do pobrania:

Dla osoby niesamodzielnej:

NOWY FORMULARZ-REKRUTACYJNY-osoba niesamodzielna

FORMULARZ REKRUTACYJNY- osoba niesamodzilna

FORMULARZ REKRUTACYJNY- osoba niesamodzilna

Oświadczenia do projektu Oświadczenia do projektu

Oświadczenia kwalifikacyjne osoba niesamodzielna

Oświadczenia kwalifikacyjne osoba niesamodzielna

Oświadczenie dot. danych osobowych – obowiązujące do 24.05.2018

Oświadczenie dot. danych osobowych – obowiązujące do 24.05.2018

Oświadczenie dane osobowe- z RODO obowiązujące od 25.05.2018

Oświadczenie dane osobowe- z RODO obowiązujące od 25.05.2018

REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU

zaświadczenie lekarskie

zaświadczenie lekarskie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Dla opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej:

NOWY FORMULARZ-REKRUTACYJNY-opiekun-faktyczny-osoby-niesamodzielnej

FORMULARZ REKRUTACYJNY -opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej

Oświadczenia do projektu- opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej

Oświadczenia do projektu- opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej

Oświadczenia kwalifikacyjne- opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej

Oświadczenia kwalifikacyjne- opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej

Oświadczenie dot. danych osobowych – obowiązujące do 24.05.2018

Oświadczenie dot. danych osobowych – obowiązujące do 24.05.2018

Oświadczenie dane osobowe- z RODO obowiązujące od 25.05.2018

Oświadczenie dane osobowe- z RODO obowiązujące od 25.05.2018

REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

FORMULARZ REKRUTACYJNY -opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej