вільний дизайн

Projekt

Rozwój i Aktywność

(Development and Activity)

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEPŁATNY !

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE ZAPEWNIA

  • Bezpłatny udział w 10-dniowych warsztatach kształtujących kompetencje społeczne oraz gospodarcze odbywające się w powiecie kołobrzeskim
  • Zajęcia integracyjno-wychowawcze dla dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry w trakcie trwania warsztatów
  • Bezpłatny transport (z Piły lub okolic) i bezpłatny pobyt Uczestników Projektu wraz z dziećmi w miejscowości nadmorskiej (w pow. Kołobrzeskim)
  • Całodzienne bezpłatne wyżywienie Uczestników Projektu i ich dzieci
  • Możliwość skorzystania z lokalnych atrakcji turystycznych in. rejs statkiem, parki rozrywki dla dzieci (w części sfinansowane przez organizatora)
  • Zwiększenie integracji społecznej oraz odbudowanie poczucia bezpieczeństwa

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest integracja uchodźców z Ukrainy (kobiet i ich dzieci) ze społecznością lokalną poprzez działania edukacyjne i integracyjne realizowane w formie warsztatów wyjazdowych w okresie wakacyjnym, skutkujące podniesieniem kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.


GRUPA DOCELOWA

Wparciem objęci zostaną cudzoziemcy, będący obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy. Odbiorcami Projektu są ukraińskie kobiety (60 kobiet) mające status uchodźcy[1] oraz ich dzieci (90 dzieci) przebywające na terenie województwa wielkopolskiego. Preferowanymi odbiorczyniami Projektu są kobiety[2]:

  • Pozostające bez zatrudnienia na obszarze Polski (na terenie województwa wielkopolskiego)
  • Posiadające stopień niepełnosprawności lub opiekujące się dzieckiem z niepełnosprawnością
  • Posiadające wykształcenie max. średnie

ZAKRES PROJEKTU

W ramach Projektu zostaną zrealizowane wakacyjne warsztaty edukacyjne (dla kobiet), które będę kształtować kompetencje niezbędne do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym oraz zajęcia integracyjno-wychowawcze (dla dzieci), których celem będzie wspieranie wielopłaszyznowego rozwoju grup rówieśniczych.


WARSZTATY EDUKACYJNE

Każdy Uczestnik Projektu (kobieta) weźmie udział w 4 modułach warsztatów (śr. 4-8 godzin dziennie):

MODUŁ I Rozwój osobisty (20h/turnus) – przyczyni się do podwyższenia poziomu kompetencji społecznych ukierunkowanych na rozwój osobisty.

MODUŁ II Terapeutyczny (20h/turnus) – umożliwi rozwiązanie/złagodzenie problemów psychologicznych wynikających z sytuacji kryzysu, w którym znaleźli się odbiorcy projektu.

MODUŁ III Administracyjny (4h/turnus) – umożliwi podwyższenie świadomości i nabycie umiejętności w zakresie korzystania z polskich instytucji publicznych, w tym opieki zdrowotnej.

MODUŁ IV Zawodowy (20h/turnus) – umożliwi nabycie umiejętności poruszania się na polskim rynku pracy i aktywnego poszukiwania zatrudnienia.


ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA DZIECI

Spotkania dla dzieci o charakterze integracyjno-wychowawczym będą miały na celu oswojenie dzieci z nową rzeczywistością. Zajęcia będą się odbywały w trakcie uczestnictwa dorosłych w warsztatach. Spotkania będą zawierać elementy nauki języka polskiego dostosowane do wieku grup odbiorców.

Dzieci zostaną przydzielone do jednej z trzech grup:

GRUPA 1 (najmłodsi do 6 roku życia) – zapewniona zostanie opieka na małymi dziećmi, zajęcia artystyczne, gry, zabawy, zajęcia rozwijające, dopasowane do grupy wiekowej

GRUPA 2 (dzieci w wieku 7-12 lat) – zajęcia informatyczne, organizacja czasu wolnego, zajęcia artystyczne, gry, zabawy, zajęcia rozwijające, wsparcie pedagoga, dopasowane do grupy wiekowej

GRUPA 3 (młodzież 13-18 lat ) – zajęcia informatyczne, organizacja czasu wolnego, zajęcia artystyczne, gry, zabawy, zajęcia rozwijające, wsparcie pedagoga, dopasowane do grupy wiekowej

Grupy będą miały przydzielonych stałych opiekunów/opiekunki, które sprawować będą opiekę w toku całego turnusu.


ZAPRASZAMY DO POBRANIA I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

W BIURZE:

Różana Droga 1A

64-920 Piła

TELEFON KONTAKTOWY: 662205511

[1] Status uchodźcy – zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Status uchodźcy będzie weryfikowany na podstawie stempla w paszporcie po 24 lutego 2022 r. lub wpisu do rejestru prowadzonego przez Komendanta Straży Granicznej.

[2] Uczestnikami projektu mogą być również mężczyźni, o ile są opiekunami pranymi dzieci i posiadają status uchodźcy.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – PL

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – UA