Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „ROMANISZYN” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920), ul. Różana Droga 1A zaprasza do udziału w projekcie „Daj sobie szansę!”, nr FELU.09.07-IP.02-0017/23 realizowanym na terenie województwa lubelskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 

Całkowita wartość projektu: 1 024 513,45 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 870 836,43 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.04.2024 do 31.07.2025

Ilość miejsc ograniczona do 70 osób.

Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

 

CEL

Głównym celem projektu „Daj sobie szansę!”, nr FELU.09.07-IP.02-0017/23 jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy u 70 osób, w tym min. 5 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących lub pracujących w woj. lubelskim, w okresie 01.04.2024-31.07.2025.


EFEKTY

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 70 osób,
 • nabycie wiedzy nt. lokalnego i regionalnego rynku pracy przez 70 osób,
 • wzrost wiary we swoje możliwości oraz zwiększenie motywacji do rozwoju zawodowego u 42 osób,
 • uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji odpowiadających na aktualne zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy przez min. 36 osób,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 28 osób,
 • nabycie umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy u 60 osób.

Rezultatem projektu jest podjęcie lub kontynuacja zatrudnienia przez minimum 35 osób.


DLA KOGO

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
  w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobą samozatrudnioną,
 • pracowników zagrożonych zwolnieniem,
 • pracowników przewidzianych do zwolnienia,
 • osoby odchodzące z rolnictwa.

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób dorosłych pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubelskiego, przystępujący do udziału w projekcie z własnej inicjatywy, w tym:

– min. 39 osób to kobiety,

– max. 31 osoby to mężczyźni,

– min. 5 osób to osoby niepełnosprawne (4 kobiety i 2 mężczyzn).

Preferowane w projekcie będą:

– osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika,

– kobiety,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

 Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 • analiza umiejętności, predyspozycji i potencjału zawodowego wraz z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • szkolenia zawodowe,
 • płatne, 3-miesięczne staże zawodowe,
 • indywidualne pośrednictwo pracy.

 


Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem – S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn, ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin. 

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są w biurze Projektu:
ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
(Budynek z racjonalnymi usprawnieniami oraz pozbawiony barier architektonicznych)

tel. 575-692-066, e-mail: p.bryszkiewicz@romaniszyn.com.pl

 

Zapraszamy na oficjalnego Facebook-a Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „ROMANISZYN” Sp. z o.o. 

– https://www.facebook.com/korporacja.romaniszyn/


AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Daj sobie szansę!”, nr FELU.09.07-IP.02-0017/23.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub z biura projektu znajdującego się przy ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin.

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Realizatora Projektu osobiście, bądź wysłać listownie lub e-mailem – S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn, ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin.

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie a lista rankingowa zostanie zamieszczona na stronie www.romaniszyn.com.pl

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 575 692 066  oraz adresem e-mail: p.bryszkiewicz@romaniszyn.com.pl

Ilość miejsc jest ograniczona (70 miejsc).


DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa – Daj sobie szansę

FORMULARZ REKRUTACYJNY – Daj sobie szansę.docx

OŚWIADCZENIE UP 1 – miejsce zamieszkania – Daj sobie szansę

OŚWIADCZENIE UP 2 – zgłoszenie z własnej inicjatywy – Daj sobie szansę

OŚWIADCZENIE UP 3 – zajęcia w dni wolne – Daj sobie szansę

OŚWIADCZENIE UP 4 – osoba zwolniona – Daj sobie szansę

OŚWIADCZENIE UP 5 – osoba przewidziana do zwolnienia z pracy – Daj sobie szansę

OŚWIADCZENIE UP 6 – osoba zagrożona zwolnieniem – Daj sobie szansę

OŚWIADCZENIE UP 7 – osoba odchodząca z rolnictwa – Daj sobie szansę

OŚWIADCZENIE UP 8 – źródła dochodu – Daj sobie szansę

OŚWIADCZENIE UP 9 – podjęcie zatr. – Daj sobie szansę

Zaświadczenie o zamiarze zwolnienia – Daj sobie szansę

Zaświadczenie o zwolnieniach – Daj sobie szansę

Zaświadczenie o zwolnieniu pracownika – Daj sobie szansę