W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce i Europie spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-COV-2, zaleceniami ze strony służb sanitarnych oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne i mając na uwadze działania prewencyjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem Beneficjent informuje, że w chwili obecnej stara się racjonalnie oceniać zagrożenie oraz podejmuje stosowne działania w zależności od rozwoju sytuacji na obszarze realizacji projektu.

Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Uczestników Projektu o zamiarze zawieszenia prowadzenia zajęć, celem zmniejszenia ryzyka zachorowalności i zabezpieczenia Uczestników/czek Projektu przed ewentualnymi niedogodnościami i stresem wynikającym z wielu ograniczeń związanych z koniecznością uczestniczenia w zajęciach.

Stan zagrożenia epidemicznego, kwarantanna, ograniczania w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji, kontrole na granicach, ograniczenia w handlu wpływają niekorzystnie na stan emocjonalny a co za tym idzie może mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia i samopoczucie zarówno Uczestników/czek Projektu jak i kadry Projektu.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne ograniczamy do minimum osobiste kontakty w skupiskach ludzkich.

Kontakt z kadrą projektu zostaje ograniczony wyłącznie do kontaktów telefonicznych i mailowych.


Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Skazani na sukces!” nr POWR.01.02.01-30-0012/18 realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Całkowita wartość Projektu: 1 010 791,50 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 960 251,92 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2019 r. do 28.02.2021 r.


Główne zadania Projektu

 1. Identyfikacja potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacją IPD
 2. Realizacja grupowego poradnictwa zawodowego i indywidualnego jobscoutingu
 3. Realizacja szkoleń zawodowych
 4. Realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych
 5. Realizacja zatrudnienia subsydiowanego

Cel główny projektu oraz grupa docelowa

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 28.02.2021 zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa sytuacji na rynku pracy 60 [34K/26M] osób młodych w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, (w tym min.24 [14K/10M] osoby o niskich kwalifikacjach i min.6 [3K/3M] osób z niepełnosprawnościami [ON]), zamieszkujących/pracujących na terenie woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (z czego min.12 [7K/5M] to osoby zamieszkujące obszar miast średnich zgodnie z Załącznikiem 14 do Regulaminu Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/18 ,z następujących grup:

 • 36[20K/16M] osób bez pracy (30 [17K/13M] biernych zawodowo[BZ] i 6 [3K/3M] bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy [BB](w tym min. 2 [1K/1M] długotrwale bezrobotnych)),które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET (min.60% GD)

oraz

 • 24[14K/10M] osoby należące do min. jednej z grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilnoprawnych, z których min.18 [10K/8M] osób stanowić będą pracujący,

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

 


Planowane efekty

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min.48 os.
 2. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) – min. 39%
 3. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – min. 54%
 4. Minimalny poziom efektywności zawodowej – min. 27%

 


Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura Projektu osobiście lub listownie – ul. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła

kom: 791 755 454

e-mail: j.kostecka@romaniszyn.com.pl


Dokumenty do pobrania:

Regulamin zatrudnienia subsydiowanego

Zał. 1. do regulaminu o zatrudnienie subsydiowane

Zał. 2. do regulaminu o zatrudnienie subsydiowane

Zał. 1 do umowy o zatrudnienie subsydiowane

Formularz-rekrutacyjny

oświadczenie-NEET-kryteria-dodatkowe

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa

oświadczenie-NEET-kryteria-formalne

Regulamin zwrotu kosztów opieki

Regulamin zwrotu kosztów dojazdów

wniosek o zwrot opieki