HARMONOGRAMY:

4 Harmonogram IPD 2022.07.04-05 www

5 Harmonogram IPD 12-13.08.2022 www

6 Harmonogram IPD 2022.08.13-21 www

7 Harmonogram IPD 03-04.09.2022 www

8 Harmonogram IPD 12-13.09.2022

9 Harmonogram IPD 2022.09.26-30 www

10 Harmonogram IPD 2022.09.26-10.01 www

11 Harmonogram IPD 2022.09.27-10.05 www

12 harmonogram 04.10.2022-06.10.2022 www

11 Harmonogram Szkolenie Pracownik biurowy 2022.10.10-15www

10 Harmonogram Szkolenie Specjalista… 2022.10.07-15 www

9 Harmonogram Szkolenie Wózki widłowe 2022.10.03-06 www

8 Harmonogram Szkolenie Specjalista.. 2022.09.09-16

7 Harmonogram szkolenie Pracownik admi. 2022.09.05-17

6 Harmonogram szkolenie Pracownik ochrony 2022.09.05-17

5 Harmonogram Szkolenie 2022.07.22-08.08

4 Harmonogram Szkolenie 2022.07.04-19

1 Harmonogram Pośrednictwo pracy 2022.06.30www

3 Harmonogram Szkolenie 2022.06.20-25www

3 Harmonogram IPD 2022.29.06-01.07

2 Harmonogram IPD 2022.05.31-06.01

2 Harmonogram Szkolenie 2022.06.06-11

1 Harmonogram Szkolenie 2022.05.29-31

1 Harmonogram IPZ Skazani … 2022.05.26-28

 

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja ,,Romaniszyn” Sp. z o.o.  zaprasza do udziału w projekcie „Skazani na sukces 2!” nr POWR.01.02.01-30-0010/21 realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 866 560,00 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.01.2022r. do 30.06.2023r.


Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2023r. zdolność do podjęcia zatrudnienia 160 (90K/70M) osób z grupy docelowej.


Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 160 osób (90K/70M) osób w wieku 18-29 lat, będących w 100% osobami z grupy NEET, zamieszkujących na obszarze woj. Wielkopolskiego  w tym min. 32  osób (18K/14M) na terenie miast średnich lub tracących funkcje społ.-gosp.) , w tym 100 (56K/44M) biernych zawodowo i 60 (34K/26M) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy. Grupa docelowa obejmie 128 osób (72K/56M) , które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. w wyniku pandemii COVID-19 oraz min. 32 (18K/14M) osób o niskich kwalifikacjach, min 16 osób (9K/7M) osób z niepełnosprawnościami i min. 8 osób (5K/3M) długotrwale bezrobotnych. UP nie mogą być osoby należące do Grupy Docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. PO WER.

Projekt „Skazani na sukces 2!” realizowany w ramach PO WER skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • Status BZ/BB niezarejestrowanego w PUP (zaśw. z ZUS+ośw. Opozostawieniu BZ/BB wg BAEL)
 • Utrata zatrudnienia po 01.03.2020 r. (kopia umowy/wypowiedzenia/świadectwo pracy/zaś. z ZUS etc), albo status osoby ON/DBB/ o niskich kwalifikacjach (orzeczenie/zaśw./osw) bez wymogu utraty pracy po 01.03.2020 r
 • Wiek 18-29 lat (ośw.)
 • Status NEET (ośw.)
 • Zamieszkanie WLKP wg KC (ośw.)
 • Brak przynależności do GD określonej dla trybu konkursowego Poddziałania 1.3.1 (ośw.)
 • Nieuczestniczący w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinans. Z EFS, w którym udzielane jest wsp. Bezzwrotne (ośw.)

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe, połączone z przygotowaniem IPD,
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • szkolenia (zawodowe i prowadzące do uzyskania kompetencji ogólnych),
 • staże – (od 3 do 6 miesięcy,)
 • Indywidualne pośrednictwo pracy (5h).

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering (szkolenia, staż), badania lekarskie i ubezpieczenie NNW przed przystąpieniem na staż.

W związku z udziałem w projekcie „Skazani na sukces 2!” Uczestnikom przysługują stypendia stażowe i szkoleniowe oraz refundacja kosztów dojazdu i/lub kosztów opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.


Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem – Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja  ,,Romaniszyn” Sp. z o.o.  ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są w biurze Projektu: ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła (w określonych dniach i godzinach)

kom: +48 575 692 066 ; 48 577 099 477

e-mail:kurs@romaniszyn.com.pl


Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie – nowe orzeczenie o st. niep. w pandemii

oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny

zał. nr 2 oświadczenie kryteria formalne

zał. nr 3 oświadczenie kryteria dodatkowe zał. nr

4 oświadczenie BAEL