HARMONOGRAMY:

1. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 1

2. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 2

3. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 3

4. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 4

5. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 5

6. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 6

7. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 7

8.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 8

9. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 9

10. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 10

11. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA szkolenie nr 1

12. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA szkolenie nr 2

12a. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA szkolenie nr 1 uzupełnienie zajęć

13.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 11

14. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 12

15. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 13

16. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 14

17.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA szkolenie nr 3

18.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA szkolenie nr 4

19.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 15

20. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 16

21. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 17

22. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 18

23. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 19

24. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednik pracy nr 1

25. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednik pracy nr 2

26.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 20

27.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA szkolenie nr 5

28.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednik pracy nr 3

29.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 21

30.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednik pracy nr 4

31.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednik pracy nr 5

32.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 22

33.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednik pracy nr 6

34.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 23

35.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednik pracy nr 7

36.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednik pracy nr 8

37.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe nr 24

38.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA szkolenie nr 6

39.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednik pracy nr 9

40.HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednik pracy nr 10

PROJEKT

Forum Animatorów Społecznych z siedzibą w Kurzętniku (13-306), ul. Wybudowanie 4 w partnerstwie z Ośrodkiem Szkoleniowym MAXIMUS Tomasz Brzeski z siedzibą w Pile (64-920), ul. Drzymały 8/2 oraz Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana Droga zaprasza do udziału w Projekcie „Zaktywizowani rodzice – szczęśliwe dzieci – subregion elbląski” nr RPWM.10.04.00-28-0106/22 realizowanym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego z subregionu elbląskiego tj. na terenie powiatów: elbląskiego, braniewskiego, miasta Elbląg, działdowskiego, ostródzkiego, nowomiejskiego lub iławskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy, Działanie RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Całkowita wartość Projektu: 1 037 477,71 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 881 856,05 zł
Okres realizacji Projektu: od: 2022-10-01 do: 2023-11-30

Ilość miejsc ograniczona do 36 osób


CEL

Projekt „Zaktywizowani rodzice – szczęśliwe dzieci – subregion elbląski” nr RPWM.10.04.00-28-0106/22 ma na CELU podniesienie zdolności do podjęcia i utrzymania pracy u 36 (33K/3M) osób, w tym minimum 4 osób z niepełnosprawnością z subregionu elbląskiego (spełniających kryterium grupy docelowej) wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi, dzięki zapewnieniu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia aktywizacji zawodowej; w okresie 10.2022 – 11.2023; skutkujące powrotem/wejściem na rynek pracy przez minimum 33 osoby, w tym podjęciem zatrudniania przez minimum 16 osób.


EFEKTY

Projekt przyniesie następujące rezultaty, które będą mierzone w trakcie projektu oraz  do 4 tygodni po opuszczeniu programu przez Uczestnika/Uczestniczkę:

  • Znalazły pracę lub poszukują pracy – 33 osoby
  • Opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 36 osób

Ponadto zakłada się osiągnięcie efektywności społecznej i zatrudnieniowej, mierzonej do 3 miesięcy po ukończeniu udziału w projekcie:

  • w odniesieniu do osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami – do poziomu ISCED 3) – 44,30 %
  • w odniesieniu do pozostałych osób nienależących do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami – do poziomu ISCED 3 – 60,40 %

DLA KOGO

W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie 36 osób (33K/3M), w tym minimum 4 osoby z niepełnosprawnością z subregionu elbląskiego tj. powiaty braniewski, elbląski, miasto Elbląg, działdowski, ostródzki, nowomiejski lub iławski (spełniającego kryteria grupy docelowej) wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3, wyłącznie osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub do osób przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 roku. Wsparcie kierowane jest do osób, które aby powrócić na rynek pracy wymagają zapewnienia opieki nad dzieckiem, również podniesienia albo zaktualizowania kompetencji/kwalifikacji zawodowych, gdyż ze względu na braki w tym zakresie są zagrożone pozostaniem bez zatrudnienia.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST DOBROWOLNY

Zapewniamy m.in: pokrycie części lub całości kosztów związanych z zapewnieniem opieki na dziećmi do lat 3 (w formie refundacji), profesjonalną kadrę doradczą, zwrot kosztów za dojazdy (poza komunikacją miejską – z wyłączeniem ON), ubezpieczenie NNW na stażach zawodowych, opłacenie składek ZUS na szkoleniu i stażu, badania lekarskie (staż), catering –  w trakcie szkolenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji lub nabyciu kompetencji zawodowych, stypendium szkoleniowe, stypendia stażowe.


CO OFERUJEMY UCZESTNIKOM PROJEKTU?

  • pokrycie części lub całości kosztów (w formie refundacji) związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 3 (kosztów związanych z zapewnieniem opieki w żłobku/klubie dziecięcym, kosztów niani lub kosztów dziennego opiekuna),
  • diagnozę potrzeb Uczestników Projektu w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i opracowanie  lub zaktualizowanie Indywidualnego Planu Działania oraz monitoring IPD przez cały okres uczestnictwa w Projekcie,
  • płatne szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji / nabycia kompetencji zawodowych,
  • płatne staże zawodowe,
  • wsparcie pośrednika pracy.

AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Zaktywizowani rodzice – szczęśliwe dzieci – subregion elbląski” nr RPWM.10.04.00-28-0106/22. Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Projektu w Elblągu, ul. Warszawska 55. Osoba do kontaktu Małgorzata Żubrynowicz, telefon 575 142 888. Od dnia 01.08.2023 zmiana adresu Biura Projektu na ul. Kosynierów Gdyńskich 30, Elbląg.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

 

Po pierwszym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 1 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 6 Uczestników.

Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 30.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami 

 

Po drugim naborze została przygotowana lista rankingowa nr 2 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Został zakwalifikowany 1 Uczestnik. Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 29.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po trzecim naborze została przygotowana lista rankingowa nr 3 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowany 1 Uczestnik. Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 28.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po czwartym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 4 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 4 Uczestników. Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 24.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po piątym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 5 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 3 Uczestników. Liczba wolnych pozostałych miejsc w Projekcie – 21.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po szóstym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 6 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowany 1 Uczestnik. Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 20.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po siódmym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 7 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 2 Uczestników. Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 18.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po ósmym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 8 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 3 Uczestników. Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 15.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po dziewiątym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 9 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 7 Uczestników. Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 8.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po dziesiątym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 10 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 1 Uczestnik. Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 7.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po jedenastym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 11 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 1 Uczestnik. Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 6.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po dwunastym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 12 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 1 Uczestnik. Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 5.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po trzynastym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 13 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 1 Uczestnik. Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 4.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po czternastym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 14 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 1 Uczestnik. Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 3.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po piętnastym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 15 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 1 Uczestnik. Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 2.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po szesnastym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 16 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 1 Uczestnik. Liczba pozostałych wolnych miejsc w Projekcie – 1.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po siedemnastym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 17 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 1 Uczestnik.

Ogłoszony jest dodatkowy nabór do projektu.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po osiemnastym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 18 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 1 Uczestnik.

Ogłoszony jest dodatkowy nabór do projektu.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po dziewiętnastym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 19 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 1 Uczestnik.

Ogłoszony jest dodatkowy nabór do projektu.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, w szczególności Kandydatów  należących do grupy osób:

– zamieszkujących obszary wiejskie,

– z niepełnosprawnościami

 

Po dwudziestym naborze została przygotowana lista rankingowa nr 20 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostało zakwalifikowanych 1 Uczestnik.

Nabór do projektu jest zakończony.

 


DO POBRANIA:

Oświadczenie o statusie samotnego rodzica

Oświadczenie o uczestniczenie w projektach

Oświadczenia o gotowości podjęcia pracy

Oświadczenie o preferowanej formie opieki

Oświadczenia o podjęciu pracy

Formularz rekrutacyjny Zaktywizoni rodzice – szczęśliwe dzieci – subregion elbląski

Regulamin rekrutacji Zaktywizowni rodzice

Regulamin rekrutacji Zaktywizowni rodzice – aktualizacja 01.08.2023

Oświadczenia o dochodach

Oświadczenia o aktywnym poszukiwaniu prac

1. lista rankingowa nr 1

2. lista rankingowa nr 2

3. lista rankingowa nr 3

4. lista rankingowa nr 4

5. lista rankingowa nr 5

6. lista rankingowa nr 6

7. lista rankingowa nr 7

8. lista rankingowa nr 8

9. lista rankingowa nr 9

10. lista rankingowa nr 10

11. lista rankingowa nr 11

12. lista rankingowa nr 12

13. lista rankingowa nr 13

14. lista rankingowa nr 14

15. lista rankingowa nr 15

16. lista rankingowa nr 16

17. lista rankingowa nr 17

18. lista rankingowa nr 18

19. lista rankingowa nr 19

20. lista rankingowa nr 20