HARMONOGRAMY:

harmonogram wsparcia – grupa I – Zadanie 1 – W kierunku reintegracji

PROJEKT

S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn w partnerstwie z Fundacją Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie pn. „W kierunku reintegracji” nr FELU.08.01-IP.02-0122/23 realizowanym na terenie województwa lubelskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus . Program: FELU.00.00, Priorytet: FELU.08.00, Działanie: FELU.08.01

Całkowita wartość Projektu: 1 031 174,98 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 876 498,73 zł

Okres realizacji Projektu: 01.05.2024 – 30.04.2025

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Zapewniamy m.in. harmonogramy dostosowane do potrzeb UP (Uczestników/czek Projektu), profesjonalną kadrę trenerską, możliwość skorzystania z usług dostępowych (tłumacza Polskiego Języka Migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej, pętla indukcyjna), wyposażone sale szkoleniowe w projektor multimedialny, komputery, tablice flipchart lub tablice suchościeralne oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu, ubezpieczenie NNW.

Budynek, w którym mieści się biuro projektu dostępny jest dla wszystkich użytkowników, bez dyskryminacji (pozbawiony barier architektonicznych).

 

 

#FunduszeUE


Cel

Celem głównym projektu jest podwyższona aktywność społeczna i zawodowa oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia przez 50 (30 Kobiet[K]/20Mężczyzn [M]) osób fizycznych, wyłącznie osób niepełnosprawnych – zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa lubelskiego, prowadzący do uzyskania kwalifikacji przez minimum 43 osoby (26K/17M), podjęcia pracy przez minimum 13 osób (8K/5M) oraz poszukiwaniem zatrudnienia przez minimum 23 osoby (14K/9M); dzięki objęciu zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem; w okresie 05.2024 – 04.2025.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • diagnozę indywidualnych deficytów i potencjałów, Uczestników/czek Projektu – 100% Uczestników/czek Projektu,
 • poradnictwo indywidualne – 100% Uczestników/czek Projektu,
 • job coaching – 100% Uczestników/czek Projektu,
 • warsztaty kompetencji społecznych – 100% Uczestników/czek Projektu,
 • szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/nabycia kompetencji zawodowych – 100% Uczestników/czek Projektu,
 • staże zawodowe – 22 Uczestników/czek Projektu,
 • pośrednictwo pracy – 100% Uczestników/czek Projektu.

 

#FunduszeUE


Efekty

Pomiar dokonywany do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie:

 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 13 Uczestników/czek Projektu,
 • liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 45 Uczestników/czek Projektu,
 • liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 23 Uczestników/czek Projektu,
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 43 Uczestników/czek Projektu,
 • liczba osób, które nabyły doświadczenia zawodowego – 19 Uczestników/czek Projektu.

 

#FunduszeUE


Dla Kogo?

Grupę docelową stanowi 50 osób:

 • wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego,
 • niepełnosprawnych,
 • biernych zawodowo.

 W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy między innymi osoby:

 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z chorobami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • zagrożone wykluczeniem komunikacyjnym,
 • zamieszkujące tereny wiejskie,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • bez doświadczenia zawodowego,
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • korzystające z programu FE PŻ (Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027),
 • które opuściły jednostki penitencjarne w terminie ostatnich 12 miesięcy,
 • opuszczające placówki opieki instytucjonalnej.

 

#FunduszeUE


AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „W kierunku reintegracji” nr FELU.08.01-IP.02-0122/23

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub z biura projektu znajdującego się przy ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin. Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Realizatora Projektu osobiście, bądź wysłać listownie lub e-mailem.

Adres do wysyłki dokumentów:

S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn
ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin

 

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 575 777 362  oraz adresem e-mail: j.dura@romaniszyn.com.pl oraz biuro.projekty@romaniszyn.com.pl.

Ilość miejsc jest ograniczona (50 osób).

 

#FunduszeUE

 

Zapraszamy na oficjalnego Facebook-a FUNDACJI FAZIR ”Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju”

https://www.facebook.com/people/Fundacja-Aktywizacji-Zawodowej-i-Rozwoju/61557013072108/ 


DO POBRANIA:

formularz rekrutacyjny W kierunku reintegracji

Regulamin rekrutacji – W kierunku reintegracji