Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

  • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy
  • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor-osoba ucząca się”
  • Metodyka praktycznej nauki zawodu
  • Umiejętności dydaktyczne

Czas trwania szkolenia:

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz

umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym:

1) zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz.;

2) umiejętności dydaktyczne – 8 godz.

Zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki są realizowane zgodnie z harmonogramem opracowywanym indywidualnie na każdy kurs. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

Umiejętności dydaktyczne są organizowane w środowisku pracy na konkretnych stanowiskach pracy oraz poza środowiskiem pracy w salach dydaktycznych z udziałem instruktora praktycznej nauki zawodu, który na przykładzie wybranego zawodu demonstruje przebieg zajęć praktycznych, omawia ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych, przeprowadza pokaz wykonania danej czynności oraz przeprowadza symulację części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego. Na zakończenie kursu przeprowadza się egzamin i ewaluację.