HARMONOGRAMY:

Harmonogram grupowe zajęcia psychologiczne


Informacje o projekcie:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w projekcie „AKTYWIZACJA – TO SZANSA” nr: RPMA.09.01.00-14-d400/19 realizowanym na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Całkowita wartość projektu: 410 075,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 328 060,60 zł

Okres realizacji projektu: od 01-06-2020 do 31-05-2021


Główne zadania projektu:

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb, możliwości oraz potencjałów Uczestników Projektu;
 2. Poradnictwo psychologiczne: grupowe i indywidualne;
 3. Pośrednictwo pracy;
 4. Szkolenia zawodowe „szyte na miarę”;
 5. Staże zawodowe.

Planowane rezultaty realizacji projektu:

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – minimum 24 osób.
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – minimum 12 osób.
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – minimum 10 osób.
 4. Odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej – minimum 34 osoby.
 5. Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej – minimum 34 osoby.
 6. Odsetek osób z niepełnosprawnością, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej – minimum 12 osób.
 7. Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej – minimum 25 osób.

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 40 osób.
 2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem – 8 osób.
 3. Liczba osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia objętych wsparciem – 40 osób.
 4. Liczba osób korzystających z POPŻ objętych wsparciem – 4 osoby.
 5. Liczba osób zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego objętych wsparciem – 40 osób.

Cel główny projektu:

Podniesienie poziomu aktywności społecznej wśród minimum 34% spośród 40 osób (25 kobiet i 15 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji województwa mazowieckiego powiatów garwolińskiego, gostynieckiego, kozienickiego, lipskiego łosickiego, makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, przysuskiego, radomskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, wołomińskiego i żuromińskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) z wyżej wymienionej grupy docelowej dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie 1.06.2020 – 31.05.2021r.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału Uczestników Projektu i opracowanie planu działania – dla każdej osoby zastosowana będzie diagnoza oraz Indywidualna Ścieżka Rozwoju (dla 40 osób),
 • Wysokiej jakości wsparcie psychologiczne (zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje dla 40 osób),
 • Szkolenia prowadzące do pozyskania lub podwyższenia kwalifikacji (dla 30 osób),
 • Staże zawodowe pozwalające na zdobycie doświadczenia zawodowego (dla 20 osób),
 • Pośrednictwo pracy w celu ukierunkowania na rynku pracy i znalezienia miejsca zatrudnienia adekwatnego do potrzeb i możliwości każdego Uczestnika Projektu (dla 40 osób),
 • 100% Uczestników objętych zostanie aktywizacją społeczną.

Dzięki wyżej wymienionemu wsparciu znacząco wzrosną szanse Uczestników na aktywizację zawodową i społeczną oraz na zdobycie zatrudnienia.


Kto może wziąć udział w Projekcie:

 Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Osoby zamieszkujące wyłącznie za obszarach poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego (powiaty: garwoliński, gostyniecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, radomski, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, lipski, wołomiński i żuromiński),
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • Kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • Osoby z niepełnosprawnością,
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie – Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Młynarska 10/U-11 w Radomiu 26-200.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są:

Młynarska 10/U-11 w Radomiu 26-200, godziny otwarcia: 8.00-16.00 kom: 662 205 511, e-mail: k.romaniszyn@romaniszyn.com.pl

Strona internetowa Projektu –  www.romaniszyn.com.pl

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia AKTYWIZACJA – TO SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie Uczestnika projektu o danych osobowych

Załącznik nr 3 Oświadczenie Uczestnika projektu o statusie na rynku pracy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno – zatrudni

Załącznik nr 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 6 Wykaz gmin na terenie województwa mazowieckiego, znajdujących się poniżej progu defaworyzacji według