OPIS SPOSOBU WALIDACJI, UZYSKIWANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA”

Podmiot Walidujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Sposób walidacji w oparciu o własny system walidacji i certyfikowania pod nazwą: System Walidacji i Certyfikowania dla kwalifikacji rynkowej „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA” uzyskiwanej w formach pozaszkolnych.

 

Sposób sprawdzania efektów kształcenia (tzw. walidacja) opracowany został w oparciu o materiał przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie Raportu Referencyjnego. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2153).

Każdemu uczestnikowi umożliwia się uzyskiwanie kwalifikacji w oparciu o kwalifikacje rynkowe.


OPIS SPOSOBU CERTYFIKOWANIA

 Podmiot Certyfikujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Instytucja certyfikująca na podstawie protokołów z egzaminów, osobie pozytywnie zdającej egzamin przekazuje: Certyfikat potwierdzający kwalifikację rynkową w zawodzie „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA” oraz suplement do certyfikatu z efektami uczenia się.

Na instytucji certyfikującej ciąży obowiązek wykazania na podstawie listy sprawdzającej do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację w tym w szczeg. potwierdzenie faktu, że wydawany certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/ sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

– co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży.


PRZYKŁADOWY OPIS WALIDOWANYCH TREŚCI

 • Organizacja pracy biurowej
 • Zadania sekretariatu
 • Przedstawienie korespondencji biurowej i jej podział.
 • Prowadzenie i obsługa korespondencji.
 • Rodzaje, przechowywanie i archaizowanie dokumentów.
 • Schemat organizacyjny firmy.
 • Prowadzenie rozmów, organizacja i obsługa spotkań
 • Komputery i sprzęt.
 • Pulpit, ikony, ustawienia, efekty pracy, zarządzanie plikami, sieci.
 • Podstawy pracy w sieci.
 • Podstawy przeglądania Internetu, przeglądanie Internetu.
 • Korzystanie z poczty elektronicznej. Formatowanie, obiekty, korespondencja seryjna.
 • Korzystanie z poczty elektronicznej. Formatowanie, obiekty, korespondencja seryjna.
 • Praca z aplikacją, tworzenie dokumentu
 • Przetwarzanie tekstów. Tworzenie formuły matematycznej

 


Certyfikat oraz Suplement do walidacji „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA” – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób mogących znaleźć zatrudnienie urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.