Informacje o projekcie:

Tomasz Żurek INFOS – Lider Projektu,  w partnerstwie z Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „W drodze do pracy” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0606/19 realizowanym na terenie województwa małopolskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Całkowita wartość projektu: 906 324,33 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 770 375,68 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.11.2020r. do 28.02.2022r.


Główne zadania projektu:

 • Profesjonalna identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika- opracowanie IŚR
 • Grupowe treningi kompetencji społecznych
 • Indywidualny Job Coaching
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Szkolenia podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe zgodnie z IŚR
 • Staże
 • Indywidualne pośrednictwo pracy

Planowane rezultaty realizacji projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji.
 2. Poszukiwanie pracy.
 3. Praca (w tym na własny rachunek).
 4. Efektywność społeczna i zatrudnieniowa:
 • W odniesieniu do ON poziom efektywności społecznej – min. 34%, zatrudnieniowej – min. 12%
 • W odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poziom efektywności społecznej – min. 34%, efektywności zatrudnieniowej – min. 25%.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 64 (w tym 36 kobiet) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., zamieszkujących w rozum. KC na terenie woj.małopolskiego na obszarze powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa pozostających bez zatrudnienia, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z POPŻ), w tym min.59 (w tym 34 kobiet) osób z niepełnosprawnościami.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • Profesjonalna identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika- opracowanie IŚR
 • Grupowe treningi kompetencji społecznych
 • Indywidualny Job Coaching
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Szkolenia podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe zgodnie z IŚR
 • Staże
 • Indywidualne pośrednictwo pracy

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Osoby zamieszkujących lub uczących się w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwie małopolskiego na obszarze powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa tj. miechowski, chrzanowski, nowotarski, brzeski, proszowicki, bocheński, m. Nowy Sącz, tarnowski, suski, limanowski, m. Tarnów, nowosądecki, dąbrowski, gorlicki,,
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek oraz osoby korzystające z POPŻ),
 • Osoby z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie – Tomasz Żurek INFOS – Lider Projektu  w partnerstwie z Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn sp. z o.o., 34-400 Nowy Targ, ul Sokoła 4/3.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są: 34-400 Nowy Targ, ul Sokoła 4/3 (w określonych dniach i godzinach) kom: 662 205 511,e-mail:k.romaniszyn@romaniszyn.com.pl

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


Zapytania ofertowe:

ROZEZNANIE RYNKU – JOB 01.06.2021


Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU – załącznik nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE – załączniki do regulaminu nr 1-10