Pedagogika

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedzin pedagogiki, doradztwa zawodowego, edukacji obronnej czy pedagogiki kryminologicznej. Ogromną wagę przykłada się nie tylko do eliminowania negatywnych przejawów życia społecznego, ale przede wszystkim do profilaktyki i zapobiegania wysokiemu ryzyku zagrożeń cywilizacyjnych.

Zdobyte w Uczelni wykształcenie przygotowuje absolwenta do rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, psychologicznych, pracy z dziećmi i osobami dorosłymi na każdym etapie rozwoju. Misją Uczelni jest kształcenie Absolwentów z umiejętnościami interpersonalnymi, ludzi komunikatywnych, otwartych na wyzwania XXI wieku, kreatywnych, asertywnych i jednocześnie osób z dużą dozą empatii jako ważnej cechy przyszłego i obecnego pedagoga. Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie to osoba odważna, stawiająca czoła problemom współczesnego świata.

Specjalizacje:


Praca socjalna

Celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez wyposażenie go w kompetencje niezbędne do rozwiązywania problemów jednostek i grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Wybrane przedmioty z zakresu kierunku Praca socjalna  – studia I stopnia

  • Zabezpieczenie społeczne i system prawny pomocy
  • Patologie społecznej i interwencja kryzysowa
  • Diagnostyka potrzeb społecznych
  • Pomoc społeczna i jej programy
  • Elementy psychoterapii i socjoterapii
  • Wprowadzenie do organizacji usług socjalnych

Specjalizacje:


Administracja 

Absolwent kierunku Administracja posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.
Zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych), ma wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany w procesach zachodzących w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Studia na kierunku Administracja przygotowują do podjęcia pracy w urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej, urzędach obsługujących organy centralne i ministerstwa, urzędach wojewódzkich, służbach, inspekcjach i strażach, jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej (Izby Administracji Skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe), urzędach samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, administracji sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych, administracji funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS), jednostkach samorządu gospodarczego, kancelariach prawnych i podatkowych , a także przedsiębiorstwach prywatnych oraz własnej działalność gospodarczej.

Specjalizacje:


Dokumenty rekrutacyjne:

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia

Ślubowanie studenta Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych