OFERTA

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH (SYGNALISTA)

 Zgodnie z celem i brzmieniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17) wszystkie podmioty, zarówno prywatne, jak i publiczne, są zobowiązane do ustanowienia procedur i kanałów raportowania naruszeń prawa unijnego.

Obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznej dotyczy podmiotu prawnego:

  • zatrudniającego co najmniej 50 osób,
  • prowadzącego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska – niezależnie od poziomu zatrudnienia (liczby osób świadczących pracę).

 TERMIN: podmioty prawne w sektorze prywatnym zatrudniające od 50 do 249 osób mają obowiązek ustalenia procedury wewnętrznej do 17 grudnia 2023 r.!

Podmioty zatrudniające od 250 osób miały czas na wdrożenie procedury do 17 grudnia 2021 r.

 Obowiązki podmiotów prawnych

  1. Ustalenie procedury zgłoszeń wewnętrznych.
  2. Przeprowadzenie konsultacji wewnętrznych trwających od 7 do 14 dni od dnia przedstawienia projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych.
  3. Wdrożenie procedury po upływie 14 dni od jej ogłoszenia (od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w danym podmiocie).
  4. Zapewnienie odpowiednich kanałów zgłoszeń wewnętrznych gwarantujących poufność danych.
  5. Zapewnienie ochrony osób zgłaszających naruszenia przed działaniami odwetowymi.
  6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania.
  7. Udzielenie informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia zgłoszenia.
  8. Prowadzenie rejestru zgłoszeń i przechowywanie danych przez 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zainicjowane postępowania.

  

Zapraszamy do kontaktu!