AKTUALNOŚCI:

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Sukces jest dla Ciebie” nr RPWM.11.01.02-28-0030/19. Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej. Ilość miejsc ograniczona. Udział projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.


Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju z siedzibą 64-920 Piła, ul. Różana Droga 1A  w partnerstwie z S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn  z siedzibą 64-920 Piła, ul. Różana Droga 1A, zaprasza do udziału w projekcie „Sukces jest dla Ciebie” nr RPWM.11.01.02-28-0030/19 realizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na terenie MOF Olsztyna tj. gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda oraz miasto Olsztyn. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020,Oś priorytetowa 11.00.00 – Włączenie społeczne, Działanie 11.01.00 – Aktywne włączenie,   w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu zatrudnienia, Poddziałanie 11.01.02 –Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość Projektu: 1 036 122,20 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 880 703,87 zł
Okres realizacji Projektu: od: 2019-11-01 do: 2021-02-28

Ilość miejsc ograniczona do 60 osób.

Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


CEL

Projekt partnerski Fundacji Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju i S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn  pt. „Sukces jest dla Ciebie” ma na CELU zwiększenie do 28.02.2021 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60 (34K/26M) osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie MOF Olsztyna tj. gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda oraz miasto Olsztyn, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, spośród których minimum 12 (7K/5M) to osoby z niepełnosprawnościami.

EFEKTY

Projekt przyniesie następujące rezultaty, które będą mierzone do 4 tygodni po opuszczeniu programu przez Uczestnika/Uczestniczkę:

*uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min.40% UP

*podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min.20% UP

*poszukiwanie pracy przez min.20% UP

 

Ponadto zakłada się osiągnięcie efektywności społecznej i zatrudnieniowej, mierzonej do   3 miesięcy  po ukończeniu udziału w projekcie:

*w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami wskaźnik efektywności: społecznej-min.34%, zatrudnieniowej-min.12%

*w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. wskaźnik efektywności: społecznej min. 34%, zatrudnieniowej-min.25%


DLA KOGO

Grupa docelowa projektu to 60 (34K/26M) osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie

MOF Olsztyna, tj. gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda oraz miasto Olsztyn (w tym zamieszkujące na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji),

pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i

istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, spośród których minimum 12(7K/5M) to osoby z

niepełnosprawnościami.


Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, zwrot kosztów za dojazdu (poza komunikacją miejską – z wyłączeniem ON), zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną, ubezpieczenie NNW, składki ZUS, badania lekarskie (staż), catering –  w trakcie szkolenia, i obiad  w trakcie grupowych treningów kompetencji społecznych, stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • diagnozę potrzeb Uczestników Projektu w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
  • grupowe treningi kompetencji społecznych,
  • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,
  • indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
  • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
  • 4 – miesięczne płatne staże zawodowe,
  • wsparcie pośrednika pracy.

DO POBRANIA:

FORMULARZ REKRUTACYJNY- SUKCES

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-SUKCES

Umowa-uczestnictwa-SUKCES

Zwrot-kosztów-opieki-nad-dzieckiem-osobą-zależną-SUKCES

Zwroty-kosztów-dojazdu-SUKCES