HARMONOGRAMY:

Harmonogram Budzyń Nowa nadzieja. Edycja 2 -Szkolenie


 

Aktualności

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Nowa nadzieja. Edycja 2”

nr: RPWP.07.01.02-30-0167/18

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej.

Ilość miejsc ograniczona do 100 osób.

Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


O PROJEKCIE

FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ROZWOJU zaprasza do udziału
w projekcie „Nowa nadzieja. Edycja 2” nr: RPWP.07.01.02-30-0167/18 realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość Projektu: 857 837,50 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 729 161,87 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.09.2019 r. do 31.01.2021 r.


Cel główny projektu:

Głównym celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100 os. (60K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających biernymi zawodowo i zamieszkujących województwo wielkopolskie według KC, z których co najmniej:

– 10 os. (6K/4M) to os. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– 20 os. (12K/8M) to os. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,

– 10os. (6K/4M) to os. korzystające z PO PŻ (przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • diagnozę potrzeb Uczestników Projektu w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 • indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,
 • podpisanie umowy na wzór kontraktu socjalnego z pracownikiem socjalnym,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych (podnoszące i wzmacniające umiejętności interpersonalne oraz społeczno-zawodowe, umiejętności rozwiązywania problemów, spędzania wolnego czasu, funkcjonowania w codziennym życiu),
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • 3 – miesięczne płatne staże zawodowe,
 • wsparcie Pośrednika pracy.

Ponadto w ramach projektu oferujemy:

 • zwrot kosztów za dojazdy (poza komunikacją miejską – z wyłączeniem ON),
 • ubezpieczenie NNW, składki ZUS, badania lekarskie (staż),
 • catering (treningi, szkolenia),
 • stypendium szkoleniowe.

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie 4 poniższe kryteria:

– zamieszkanie w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego,

– posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem/wykluczeniem zgodnie
z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego,

– posiadanie statusu osoby biernej zawodowo,

– ukończone 18 lat.

 

Zapewniamy profesjonalną kadrę trenerską, doradców, materiały szkoleniowe oraz rzetelną obsługę.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy:

 • osoby ubogie;
 • osoby niepełnosprawne, w szczególności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, i/lub osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoby korzystające z PO PŻ,
 • osoby podlegające wielokrotnemu wykluczeniu społecznemu, to jest wykluczone
  z więcej niż jednej przesłanki zawartej w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
  z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”.

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem pod adres FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ROZWOJU , Al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła.

Organizator przewiduje dwie edycje po 50 uczestników.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są w biurze projektu: Al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła (pon. – pt. 7:30 – 15:30), kom: koordynator projektu +48 575 692 016, asystent koordynatora +48 575 777 362, e-mail: e.kowalska@romaniszyn.com.pl k.ktokarek@romaniszyn.com.pl

strona internetowa
www.romaniszyn.com.pl

Dokumenty do pobrania:

Zwroty kosztów dojazdu NN

formularz – NN

Regulamin-rekrut.-i-udziału- NN

Harmonogram Konin Nowa nadzieja. Edycja 2 – Indywidualne i GTKS

Harmonogram Nowa nadzieja. Edycja 2 – Budzyń

Harmonogram Szkoleń Konin NN2

Nowa nadzieja. Edycja 2 – Harmonogram indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym Piła 1

Nowa nadzieja. Edycja 2 – Harmonogram indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym Piła 2

Nowa nadzieja. Edycja 2 – Harmonogram indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym Piła 3

Nowa nadzieja. Edycja 2 – Harmonogram indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym Białośliwie 1

Now nadzieja. Edycja 2 Harmonogram Psycholog Białośliwie

Now nadzieja. Edycja 2 Harmonogram Psycholog Piła 1

Now nadzieja. Edycja 2 Harmonogram Psycholog Piła 2

Now nadzieja. Edycja 2 Harmonogram Psycholog Piła 3

Nowa nadzieja. Edycja 2 Harmonogram spotkań z pracownikiem socjalnym Piła 1

Nowa nadzieja. Edycja 2 Harmonogram spotkań z pracownikiem socjalnym Piła 2

Nowa nadzieja. Edycja 2 Harmonogram spotkań z pracownikiem socjalnym Piła 3

Nowa nadzieja. Edycja 2 Harmonogram spotkań z pracownikiem socjalnym Białośliwie

Nowa nadzieja. Edycja 2 Harmonogram GTKS Piła 1

Nowa nadzieja. Edycja 2 Harmonogram GTKS Piła 2

Nowa nadzieja. Edycja 2 Harmonogram GTKS Piła 3

Nowa nadzieja. Edycja 2 Harmonogram GTKS Białośliwie