HARMONOGRAMY:

39. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA jobcoaching nr 5

38. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednictwo pracy nr 11 (20.04-25.04.2022)

37. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednictwo nr 10 (05.04-11.04.2022)

36. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA jobcoaching nr 4

35. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednictwo pracy nr 9 (07.03-12.03.2022)

34. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA jobcoaching nr 3

33. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednictwo pracy nr 8 (01.03-07.03.2022)

32. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednictwo pracy nr 7 (19.02-26.02.2022)

31. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednictwo pracy nr 6 (07.02-18.02.2022)

30. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA szkolenie sprzedawca-magazynier (19.01-29.01.2022)

29. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednictwo pracy nr 5 (18.01-23.01.2022)

28. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednictwo nr 4 (11.01-17.01.2022)

27. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA szkolenie zawodowe Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych z uprawnieniami SEP do 1 KV (10.01-21.01.2022)

26. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednictwo nr 3 (03.01-08.01.2022)

25. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA jobcoaching nr 2

24. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA prawnik nr 2 (13.12-19.12.2021)

23. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA psycholog nr 7 (01.12-06.12.2021)

22. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA jobcoaching nr 1

21. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednictwo pracy nr 2 (27.11-28.11.2021)

20. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA psycholog nr 6 (23.11-28.11.2021)

19. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pośrednictwo pracy nr 1 (21.11-26.11.2021)

18. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA grupowe treningi gr 5 (15.11-22.11.2021)

17. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA szkolenie Opiekun osób niepełnosprawnych, starszych i zależnych (15.11-26.11.2021)

16. HARMONOGRAM WSPARCIA szkolenie Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych z uprawnieniami SEP do 1 KV (15.11-26.11.2021)

15. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe gr 4 (29.10-06.11.2021)

14. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA psycholog nr 5 (02.11-07.11.2021)

13. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA psycholog nr 4 (21.10-29.10.2021)

12. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA grupowe treningi gr 4 (22.10-29.10.2021)

11. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe gr 3 (02.10-12.10.2021)

10. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA prawnik nr 1 (18.10-24.10.2021)

9. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA psycholog nr 3 (16.10-20.10.2021)

8. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA psycholog nr 2 (11.10-15.10.2021)

7. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA grupowe treningi gr. 3 (11.10-16.10.2021)

6. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA psycholog nr 1 aktualizacja (01.10-09.10.2021)

5. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA psycholog nr 1 (01.10-08.10.2021)

4. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA grupowe treningi gr. 2 (01.10-08.10.2021)

3. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA grupowe treningi gr. 1 (23.09-30.09.2021)

2. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe gr. 2 (21.09-26.09.2021)

1. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA doradztwo zawodowe gr. 1 (03.09-20.09.2021)

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. z siedzibą 64-920 Piła, ul. Różana Droga 1A w partnerstwie z S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn oraz Fundacją Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie „Aktywność od dziś 2” nr RPWM.11.01.01-28-0058/20 realizowanym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na terenie powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, nowomiejskiego i działdowskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020,Oś priorytetowa 11.00.00 – Włączenie społeczne, Działanie 11.01.00 – Aktywne włączenie,   w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu zatrudnienia, Poddziałanie 11.01.01 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Całkowita wartość Projektu: 995 887,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 846 504,37 zł
Okres realizacji Projektu: od: 2021-06-01 do: 2022-09-30

Ilość miejsc ograniczona do 54 osób.

Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


CEL

Projekt pt. „Aktywność od dziś 2” nr RPWM.11.01.01-28-0058/20 ma na CELU zwiększenie do 30.09.2022r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społ. i zawodowym 54 [30K/24M] osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społ. ,w wieku od 18 lat, zam. W rozum. KC na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w POWIATACH: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, piskim, mrągowskim, nowomiejskim i działdowskim, w GMINACH, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. na terenie woj., pozostających bez zatrudnienia-wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ.(w tym min.17[10K/7M]długotrwale bezrobotnych),spośród których min.6 [3K/3M]to osoby z niepełnosprawnościami.


EFEKTY

Projekt przyniesie następujące rezultaty, które będą mierzone do 4 tygodni po opuszczeniu programu przez Uczestnika/Uczestniczkę:

 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min.40% UP
 • podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. .40% UP
 • poszukiwanie pracy przez min.20% UP

Ponadto zakłada się osiągnięcie efektywności społecznej i zatrudnieniowej, mierzonej do 3 miesięcy po ukończeniu udziału w projekcie:

 • w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami wskaźnik efektywności: społecznej-min.34%, zatrudnieniowej-min.12%
 • w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. wskaźnik efektywności: społecznej min. 34%, zatrudnieniowej-min.25%

DLA KOGO

Grupa docelowa projektu to 54 osoby (30K/24M) zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku od 18 lat, zam. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. Warmińsko mazurskiego [WW-M] w powiatach: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, piskim, nowomiejskim i działdowskim, w gminach, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. na terenie woj.,  pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ.(w tym min.17(10K/7M) długotrwale bezrobotnych), spośród których min.6(3K/3M) to osoby z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, zwrot kosztów za dojazdu (poza komunikacją miejską – z wyłączeniem ON), zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną, ubezpieczenie NNW od pierwszego do ostatniego dnia udziału w projekcie,  składki ZUS, badania lekarskie (staż), catering –  w trakcie szkolenia, i obiad  w trakcie grupowych treningów kompetencji społecznych, stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • diagnozę potrzeb Uczestników Projektu w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych,
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • 4 – miesięczne płatne staże zawodowe, wsparcie pośrednika pracy

AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Aktywność od dziś 2” nr RPWM.11.01.01-28-0058/20. Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Projektu w Górowie Iławeckim, ul. Szkolna 6, dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem 575 142 888 oraz adresem e-mail m.zubrynowicz@romaniczym.com.pl

Ilość miejsc ograniczona.

Udział projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. FORMULARZ REKRUTACYJNY

2. OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

4. OŚWIADCZENIE O statusie na rynku pracy

3. oświadczenie o pozostawaniu w ubóstwie

5.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O KORZYSTANIU Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ (POPŻ) 2014-2020

6. oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu

7. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PROJEKTACH

8. Regulamin- rekrut.-i-udziału-Aktywność od dziś 2

9. Regulamin- rekrut.-i-udziału-Aktywność od dziś 2 ważny od dn. 27.10.2021