Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. z siedzibą 64-920 Piła, ul. Różana Droga 1A w partnerstwie z S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn oraz Fundacją Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie „Aktywność od dziś 2” nr RPWM.11.01.01-28-0058/20 realizowanym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na terenie powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, nowomiejskiego i działdowskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020,Oś priorytetowa 11.00.00 – Włączenie społeczne, Działanie 11.01.00 – Aktywne włączenie,   w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu zatrudnienia, Poddziałanie 11.01.01 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Całkowita wartość Projektu: 995 887,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 846 504,37 zł
Okres realizacji Projektu: od: 2021-06-01 do: 2022-09-30

Ilość miejsc ograniczona do 54 osób.

Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


CEL

Projekt pt. „Aktywność od dziś 2” nr RPWM.11.01.01-28-0058/20 ma na CELU zwiększenie do 30.09.2022r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społ. i zawodowym 54 [30K/24M] osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społ. ,w wieku od 18 lat, zam. W rozum. KC na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w POWIATACH: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, piskim, mrągowskim, nowomiejskim i działdowskim, w GMINACH, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. na terenie woj., pozostających bez zatrudnienia-wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ.(w tym min.17[10K/7M]długotrwale bezrobotnych),spośród których min.6 [3K/3M]to osoby z niepełnosprawnościami.


EFEKTY

Projekt przyniesie następujące rezultaty, które będą mierzone do 4 tygodni po opuszczeniu programu przez Uczestnika/Uczestniczkę:

 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min.40% UP
 • podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. .40% UP
 • poszukiwanie pracy przez min.20% UP

Ponadto zakłada się osiągnięcie efektywności społecznej i zatrudnieniowej, mierzonej do 3 miesięcy po ukończeniu udziału w projekcie:

 • w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami wskaźnik efektywności: społecznej-min.34%, zatrudnieniowej-min.12%
 • w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. wskaźnik efektywności: społecznej min. 34%, zatrudnieniowej-min.25%

DLA KOGO

Grupa docelowa projektu to 54 osoby (30K/24M) zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku od 18 lat, zam. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. Warmińsko mazurskiego [WW-M] w powiatach: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, piskim, nowomiejskim i działdowskim, w gminach, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. na terenie woj.,  pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ.(w tym min.17(10K/7M) długotrwale bezrobotnych), spośród których min.6(3K/3M) to osoby z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, zwrot kosztów za dojazdu (poza komunikacją miejską – z wyłączeniem ON), zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną, ubezpieczenie NNW od pierwszego do ostatniego dnia udziału w projekcie,  składki ZUS, badania lekarskie (staż), catering –  w trakcie szkolenia, i obiad  w trakcie grupowych treningów kompetencji społecznych, stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • diagnozę potrzeb Uczestników Projektu w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych,
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • 4 – miesięczne płatne staże zawodowe, wsparcie pośrednika pracy

AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Aktywność od dziś 2” nr RPWM.11.01.01-28-0058/20. Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Projektu w Górowie Iławeckim, ul. Szkolna 6.

Ilość miejsc ograniczona.

Udział projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. FORMULARZ REKRUTACYJNY

2. OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

4. OŚWIADCZENIE O statusie na rynku pracy

3. oświadczenie o pozostawaniu w ubóstwie

5.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O KORZYSTANIU Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ (POPŻ) 2014-2020

6. oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu

7. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PROJEKTACH

8. Regulamin- rekrut.-i-udziału-Aktywność od dziś 2