OPIS SPOSOBU WALIDACJI, UZYSKIWANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE „KADRY I PŁACE”

Podmiot Walidujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Sposób walidacji w oparciu o własny system walidacji i certyfikowania pod nazwą: System Walidacji i Certyfikowania dla kwalifikacji rynkowej „KADRY I PŁACE” uzyskiwanej w formach pozaszkolnych.

Sposób sprawdzania efektów kształcenia (tzw. walidacja) opracowany został w oparciu o materiał przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie Raportu Referencyjnego. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2153).

Każdemu uczestnikowi umożliwia się uzyskiwanie kwalifikacji w oparciu o kwalifikacje rynkowe.


OPIS SPOSOBU CERTYFIKOWANIA

Podmiot Certyfikujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Instytucja certyfikująca na podstawie protokołów z egzaminów, osobie pozytywnie zdającej egzamin przekazuje: Certyfikat potwierdzający kwalifikację rynkową w zawodzie „KADRY I PŁACE” oraz suplement do certyfikatu z efektami uczenia się (załączniki nr 2 i 3 do niniejszego opracowania).

Na instytucji certyfikującej ciąży obowiązek wykazania na podstawie listy sprawdzającej do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację w tym w szczeg. potwierdzenie faktu, że wydawany certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/ sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

– co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży.


PRZYKŁADOWY OPIS WALIDOWANYCH TREŚCI

  • Prawo pracy: Podstawy prawne, procedury i dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy, sposoby rozwiązania i rodzaje wygaśnięcia stosunku pracy, podział umów o pracę. Rodzaje umów o pracę, okresy wypowiedzenia wg rodzaju umowy o pracę pracy, normy i wymiar czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, urlopy pracownicze,  obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracownika.
  • Ubezpieczenia społeczne: System ubezpieczeń społecznych .
  • Rozliczenia w systemie ubezpieczeń społecznych, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Składniki wynagrodzenia jako podstawy do naliczenia składek ubezpieczeniowych społecznych. Zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym i inne zagadnienia związane z rozliczaniem składek. Pojęcie ubezpieczenia zdrowotnego. Formularze zgłoszeniowe i rozliczeniowe ubezpieczenia zdrowotnego. Pojęcie FP, FGŚP,  PEFRON
  • Wynagrodzenia: Pojęcie wynagrodzenia, dodatki obligatoryjne dodatki fakultatywne, dodatki pozapłacowe, potrącenia wynagrodzenia-rodzaje. Ustawa o PIT. Lista płac, pojęcia niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa. Prawa do urlopu wypoczynkowego. Pojęcie ekwiwalentu urlopowego i wskaźnika ekwiwalentu.
  • Zatrudnienie niepracownicze – umowy cywilno – prawne: Podstawy prawne. Rodzaje i zasadność zawarcia. Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych  na podstawie umów cywilnoprawnych.

 


Certyfikat oraz Suplement do walidacji „KADRY I PŁACE” wydawany jest osobą które osiągnęły pozytywny wynik podczas egzaminu kwalifikacyjnego.


Certyfikat oraz Suplement do certyfikaty „KADRY I PŁACE” – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób mogących znaleźć zatrudnienie w DPS-ach, w hospicjach, w prywatnych domach opieki społecznej, w domach klientów, firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.