Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) – zdalne

Informacje ogólne o szkoleniu:

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA)

Cel edukacyjny szkolenia:

 • Przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu postępowania w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Omówienie zmian jakie weszły w życie wraz z nowelizacją KPA.
 • Usystematyzowanie posiadanej wcześniej wiedzy.

Grupa docelowa:

 • Pracownicy organów administracji publicznej prowadzący postępowania w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Wszystkie osoby zainteresowane nabyciem wiedzy dotyczącej przepisów KPA.

Efekty kształcenia:

 • Uczestnik stosuje zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne.
 • Uczestnik opracowuje i redaguje pouczenia w postępowaniu administracyjnym językiem zrozumiałym dla strony postępowania administracyjnego.
 • Uczestnik definiuje procedury administracyjne co pozwala na skuteczne podejmowanie decyzji jak również usprawnia pracę urzędnika i całego zespołu.
 • Uczestnik charakteryzuje zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym.
 • Uczestnik posiadł umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wprowadzeniem nowych przepisów.

 

 

 

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia ogólne.
 • Pojęcie sprawy administracyjnej.
 • Pojęcie interesu w kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić w różnych postępowaniach i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych.
 • Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
 • Strona postępowania administracyjnego po nowelizacji z 2018 r.
 • Przedstawiciel i pełnomocnik strony.
 1. Język urzędowy:
 • Podstawy prawne stosowania poprawnego języka urzędowego.
 • Język urzędowy a prawidłowość decyzji administracyjnych.
 • Błędy w korespondencji urzędowej.
 • Struktura i niezbędne elementy pisma urzędowego.
 • Zasady typografii w papierowej i internetowej korespondencji urzędowej.
 1. Wszczęcie postępowania.
 • Czynności związane z wszczęciem postępowania.
 • Wszczęcie z urzędu i na wniosek strony.
 • Kontrola formalna wniosku.
 • Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością organu. Obowiązek informacyjny z RODO.
 1. Terminy.
 • Moment wszczęcia postępowania i bieg terminów do załatwienia sprawy.
 • Obliczanie terminów.
 • Terminy procesowe i materialnoprawne.
 • Nowe zasady przedłużania terminu załatwienia sprawy.
 • Ponaglenie i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika. Skarga na bezczynność.
 • Nowe zasady przywracania terminu – nowe obowiązki organów administracji publicznej.
 1. Doręczenia.
 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym – charakter czynności i ich znaczenie dla postępowania administracyjnego.
 • Sposoby doręczeń i konsekwencje naruszeń procedury doręczenia.
 • Nowa ustawa o doręczeniach elektronicznych.
 1. Wyjaśnianie sprawy.
 • Postępowanie wyjaśniające.
 • Dokumenty urzędowe i sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów.
 • Zaświadczenia i oświadczenia.
 • Metryka sprawy, protokoły i adnotacje. Zasada pisemności postępowania.
 • Udostępnianie akt sprawy.
 • Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
 • Zawieszenie postępowania po nowelizacji i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
 1. Rozstrzygnięcia.
 • Decyzje administracyjne.
 • Formułowanie uzasadnień decyzji. Pouczenia.
 • Wady decyzji – istotne i nieistotne. Sposoby usuwania nieprawidłowości w decyzjach.
 1. Postępowanie odwoławcze.
 • Czynności organu I i II instancji.
 • Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
 • Nowe zasady uchylania decyzji i przekazywania sprawy do ponownego rozpatrzenia.
 • Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.
 • Decyzje formalne i merytoryczne.

 

Wykładowca:

Krzysztof Wróblewski – magister prawa i administracji, ukończył studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako wykładowca. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie: prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego, rodzinnego, i opiekuńczego, szkoleń archiwistycznych oraz poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Od 2023 wpisany na listę mediatorów w postępowaniach ze skarg na brak dostępności.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin dydaktycznych

Nadchodzące terminy:

Trwa nabór: