OPIS SPOSOBU WALIDACJI, UZYSKIWANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I REKRUTACJI”

Podmiot Walidujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Sposób walidacji w oparciu o własny system walidacji i certyfikowania pod nazwą: System Walidacji i Certyfikowania dla kwalifikacji rynkowej „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I REKRUTACJI” uzyskiwanej w formach pozaszkolnych.

Sposób sprawdzania efektów kształcenia (tzw. walidacja) opracowany został w oparciu o materiał przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie Raportu Referencyjnego. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2153).

Każdemu uczestnikowi umożliwia się uzyskiwanie kwalifikacji w oparciu o kwalifikacje rynkowe.


OPIS SPOSOBU CERTYFIKOWANIA

Podmiot Certyfikujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Instytucja certyfikująca na podstawie protokołów z egzaminów, osobie pozytywnie zdającej egzamin przekazuje: Certyfikat potwierdzający kwalifikację rynkową w zawodzie „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I REKRUTACJI” oraz suplement do certyfikatu z efektami uczenia się (załączniki nr 2 i 3 do niniejszego opracowania).

Na instytucji certyfikującej ciąży obowiązek wykazania na podstawie listy sprawdzającej do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację w tym w szczeg. potwierdzenie faktu, że wydawany certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/ sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

– co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży.


PRZYKŁADOWY OPIS WALIDOWANYCH TREŚCI

 • Restrukturyzacja i redukcja zatrudnienia.
 • Relacje i zachowania, zasady estetyki w organizacji.
 • Integracja pracowników.
 • Strategiczne problemy kadrowe.
 • Projektowanie organizacji i przebiegu funkcji personalnej.
 • Analityka kadrowa – analiza wskaźnikowa.
 • Ocena zmian w przedsiębiorstwie.
 • Dyskryminacja i mobbing.
 • Pozyskiwanie i dobór pracowników.
 • Zatrudnianie i organizowanie pracy.
 • Wynagrodzenie i świadczenia pracownicze.
 • Rozwój pracowników i zarządzanie kompetencjami.
 • Ocena pracowników i zarządzanie wynikami pracy.

Certyfikat oraz Suplement do walidacji „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I REKRUTACJI” – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

Certyfikat oraz Suplement do certyfikatu „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I REKRUTACJI” – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób mogących znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, na stanowisku specjalisty w dziale personalnym, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i zatrudnienia oraz płac, a także jako menedżer i specjalista w branży doradztwa zawodowego.