TRWA NABÓR DO PROJEKTU
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

PROJEKT
,, NOWE MOŻLIWOŚCI” RPLU.11.01.00-06-0209/17

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Realizatorem Projektu jest firma Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o.

 Do projektu zapraszamy osoby wykluczone (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. (zg.z definicją Wytycznych w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa), zamieszkujące w rozumieniu KC w woj. lubelskim, pozostające bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych*).

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie: 1.443.406,16 zł

Okres realizacji projektu do 02.11.2018 do 31.07.2020

Ścieżka wsparcia:

 1. Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, life coaching oraz Pakiet Usług Zdrowotnych

Doradca w trakcie indywidualnych spotkań zidentyfikuje  potrzeby i potencjały Uczestników/czek Projektu, ich sytuację społeczno zawodową, deficyty i predyspozycje.  Każdy Uczestnik/czka Projektu opracuje wraz z doradcą zawodowym Ścieżkę Reintegracji, w oparciu o którą realizowany będzie proces wsparcia Uczestników/czek Projektu w projekcie (5h/1UP). Ścieżka Rozwoju określi cele społeczno-zawodowe Uczestników/czek Projektu, formy wsparcia zaplanowane indywidualnie do realizacji i odpowiadające kompleksowo na potrzeby Uczestników/czek Projektu oraz zakończenia jej realizacji.

Life coaching (8h/UP) umożliwi stopniowe i efektywne wdrażanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Coach/psycholog wyznaczy Uczestnikom Projektu krótkoterminowe cele, eliminując frustrację i spadek motywacji. Uczestnikom/czkom zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną (dla 8 Uczestników/czek projektu).

Uczestnikom/czkom zapewniony zostanie Asystent osób niepełnosprawnych (dla 10 UP x 2 edycje x śr. 20h)

Uczestnikom/czkom zapewniony zostanie Pakiet usług podstawowych mający na celu złagodzenie barier zdrowotnych i fizycznych, powodujących oddalenie od społeczeństwa i rynku pracy.

Ponadto każdemu  Uczestnikowi będzie przysługiwał Pakiet Usług zdrowotnych średnio 300 zł na 1 Uczestnika/czkę Projektu

 1. Grupowe treningi kompetencji społeczno-zawodowych

Treningi kompetencji społeczno-zawodowych (3 tematy x 18h = 54h/ 1 grupę śr. 10 osobową) pozwolą zniwelować deficyty interpersonalne. Grupowe zajęcia realizowane w oparciu o metody warsztatowe będą prowadzone z naciskiem na rozbudzenie aktywności i ich  zaangażowanie w zdobywanie nowych umiejętności, budujących postawy zaradności i samodzielności.

Zgodnie z wyznaczoną Ścieżką Reintegracji, tj. w zależności od zdiagnozowanych problemów i deficytów, Uczestnicy/czki wezmą udział w 3 z 4 treningów:

 1. Życie codzienne – umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, wypełnienie obowiązków rodzinnych, racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi,
 2. Komunikacja – kształtowanie pozytywnych relacji z bliskimi osobami z otoczeniem, pracodawcami, urzędnikami,
 3. Autoprezentacja – umiejętność kreowania pożądanego wizerunku i prezentowania swoich mocnych stron,
 4. Rozwiązywanie konfliktów – umiejętność mediacji, rozwiązywania napięcia w sytuacjach rodzinnych i zawodowych. .

W ramach treningów kompetencji społecznych Uczestnicy/czki Projektu nabędą kompetencje, które będą weryfikowane w IV etapach:

 1. ZAKRES – 80 Uczestników/czek Projektu z Grupy Docelowej uczestniczących w wyżej wymienionych treningach.
 2. WZORZEC Uczestników/czek Projektu:

1) potrafią we właściwy sposób, zależny od kontekstu postrzegać siebie i otoczenie;

2) wykazują empatię i potrafią odnaleźć się w różnych rolach społecznych i zawodowych;

3) umieją sprawnie się komunikować (werbalnie i niewerbalnie);

4) są asertywni.

III. OCENA – weryfikacja spełnienia kryteriów, wymagane min. 85% obecności, min. 60% punktów z testu kompetencji na koniec zająć

 1. PORÓWNANIE – wyników Uczestników/czek Projektu i wydanie zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje.

Podczas uczestnictwa w treningach kompetencji społecznych Uczestnikom/czkom Projektu zapewnione zostaną m.in.: zestawy szkoleniowe oraz catering.

Uczestnikom/czkom zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną (dla 8 Uczestników/czek projektu).

Uczestnikom/czkom zapewniony zostanie Asystent osób niepełnosprawnych (dla 10 UP x 2 edycje).

 1. Grupowe poradnictwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo prawno- obywatelskie

Grupowe poradnictwo zawodowe (18h/ 1 grupę śr. 10 osobową)  ma na celu  planowanie rozwoju zawodowego, w tym: ponoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji,  które będą przeprowadzane w podziale na dwa moduły i odpowiadające im zakresy

 1. „Kuźnia optymizmu‘’ – motywacja do zmiany sytuacji zawodowej (wzmacnianie kondycji psychicznej
  i wspieranie w nabywaniu umiejętności planowania kariery i poszukania pracy), stres w życiu zawodowym (istota, funkcja, strategia radzenia sobie w  trudnych sytuacjach zawodowych);
 2. „Orle gniazdo’’ – zagłębienie przez Uczestników/czki Projektu ich problemów zawodowych, dokonanie oceny siebie i posiadanego potencjału na tle grupy i na tej podstawie rozwijanie umiejętności racjonalnego decydowania o swojej karierze, warsztaty o charakterze grupy wsparcia.

W ramach Poradnictwa zawodowego Uczestnicy/czki Projektu nabędą kompetencje, które będą weryfikowane w IV etapach:

 1. ZAKRES – 80 Uczestników/czek Projektu z Grupy Docelowej uczestniczących w wyżej wymienionych treningach.
 2. WZORZEC Uczestników/czek Projektu:

1) potrafią we właściwy sposób, zależny od kontekstu postrzegać siebie i otoczenie;

2) wykazują empatię i potrafią odnaleźć się w różnych rolach społecznych i zawodowych;

3) umieją sprawnie się komunikować (werbalnie i niewerbalnie);

4) są asertywni.

III. OCENA – weryfikacja spełnienia kryteriów, wymagane min. 85% obecności, min. 60% punktów
z testu kompetencji na koniec zająć

 1. PORÓWNANIE – wyników Uczestników/czek Projektu i wydanie zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje.

Podczas Indywidualnego poradnictwa prawno-obywatelskiego (3h/UP) UP otrzymają wsparcie w postaci konsultacji z radcą/doradcą prawnym (3h/UP) dotyczące między innymi zagadnień zabezpieczenia społecznego, dostarczające UP wiedzy na temat ryzyka socjalnego i możliwych form pomocy, regulacji prawnych.

Podczas uczestnictwa w grupowym poradnictwie zawodowym Uczestnikom/czkom Projektu zapewnione zostaną m.in.: zestawy szkoleniowe oraz catering.

Uczestnikom/czkom zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną (dla 8 Uczestników/czek projektu).

Uczestnikom/czkom zapewniony zostanie Asystent osób niepełnosprawnych (dla 10 UP x 2 edycje).

         4.Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe (śr. 120h/UP) zostały zaplanowane dla 100% Uczestników Projektu, u których zdiagnozowano braki zarówno w kwalifikacjach zawodowych, jak i doświadczeniu zawodowym.

Uczestnicy/czki Projektu przystąpią do otwartego pakietu szkoleń, które będą dobierane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, potencjałem i Ścieżką Reintegracji każdego Uczestnika/czki Projektu oraz
z uwzględnieniem oczekiwań pracodawców. Szkolenia będą zgodne z potrzebami rynku pracy w województwie lubelskim (np. na podstawie Barometru zawodów).

Każde ze szkoleń będzie prowadzić do uzyskania kompetencji lub kwalifikacji, które po zakończeniu szkolenia zostaną poddane ocenie i walidacji przez uprawnioną instytucję.

Podczas uczestnictwa w szkoleniach zawodowych Uczestnikom/czkom Projektu zapewnione zostaną m.in.: zestawy szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu.

Każdy Uczestnik/czka Projektu otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 6,64 zł/h każdą godzinę uczestnictwa na szkoleniach.

Uczestnikom/czkom zapewniony zostanie Asystent osób niepełnosprawnych (dla 10 UP x 2 edycje).

 1. Staże zawodowe

44 Uczestników projektu wykorzystają nabyte kwalifikacje w praktyce dzięki inicjatywie przygotowującej do podjęcia zatrudnienia rozwijającym praktyczne umiejętności zawodowe i umożliwiającym poznanie rzeczywistego miejsca pracy w trakcie 6 miesięcznego stażu zawodowego.

Uczestnikowi/-czce Projektu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe wypłacane po zakończeniu każdego miesiąca, w wysokości: 997,40 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) za każdy pełny miesiąc odbywania stażu. W przypadku gdy stażysta przebywa na szkoleniu, wypłacane jest mu za ten okres stypendium szkoleniowe, a nie stypendium stażowe.

Organizator skieruje Uczestnika/-czkę projektu na badania lekarskie oraz szkolenie BHP przed rozpoczęciem stażu. Organizator opłaci ubezpieczenie NNW.  Uczestnikom/-czkom zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na staże zawodowe. Zapewniony zostanie zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 10 % Uczestników/-czek projektu (8 osób). Uczestnikom/czkom zapewniony zostanie Asystent osób niepełnosprawnych (dla 5 UP x 2 edycje).

 1. Pośrednictwo pracy

Proces reintegracji – zawodowej Uczestników/czek Projektu zakończy indywidualne pośrednictwo pracy (6h/UP). Spotkania z pośrednikiem mają na celu wsparcie funkcjonowania Uczestników/czki Projektu na rynku pracy – wyszukując i prezentując im konkretne oferty pracy, inicjując i organizując kontakt z potencjalnymi pracodawcami, w tym udzielając Uczestnikom/czkom Projektu informacji nt. przysługujących im praw i obowiązków wynikających z prawa pracy,

Pośrednik pracy pomoże Uczestnikom/czkom Projektu w znalezieniu zatrudnienia zgodnie z nabytymi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Uczestnikom/czkom Projektu zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na spotkania z pośrednikiem oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną (dla 8 Uczestników/czek projektu).

Uczestnikom/czkom zapewniony zostanie Asystent osób niepełnosprawnych (dla 5 UP x 2 edycje).


Do pobrania:

Regulamin Projektu Nowe możliwości

Formularz rekrutacyjny_Nowe możliwości_

Oświadczenie UP_dane osobowe

Deklaracja udziału w projekcie Nowe Możliwosci